BIČIULIS

Vis dar kyla klausimų apie kompensuojamuosius vaistus – jų išrašymą ir pardavimą. Tai svarbu norintiems sutaupyti, juolab 2013 m. kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms skirta daugiau kaip 813 mln. litų. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų.

Kam ir kada gali būti išrašomi kompensuojamieji vaistai?

Gydytojas gali išrašyti receptus kompensuojamiesiems vaistams:

* apdraustiesiems, gydomiems ambulatoriškai ar dienos stacionare;

* apdraustiesiems, hospitalizuotiems stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ), gali būti išrašomi ambulatoriškai gydyti skirti kompensuojamieji vaistai, kurie buvo skiriami ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki hospitalizacijos. Pasibaigus ambulatoriškai gydyti skirtų kompensuojamųjų vaistų paskyrimo laikui, pacientams, hospitalizuotiems stacionarinėse ASPĮ, stacionarinės ASPĮ gydytojas turi išrašyti (tęsti gydymą) tuos pačius vaistus, kurie buvo skiriami ambulatoriškai gydyti iki gydymo stacionare, kiekvieną kartą ne ilgesniam kaip mėnesio gydymo kursui, išskyrus atvejus, kai viena atitinkamo stiprumo pailginto veikimo farmacinės formos vaisto dozuotė, vadovaujantis vaistinio preparato charakteristikų santrauka, skiriama ilgesniam nei vienas mėnuo gydymo kursui ir jos negalima išardyti, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus,– šiuo atveju kiekvieną kartą gali būti išrašoma viena mažiausia originali vaisto pakuotė. Apie vaistų skyrimą turi būti pažymėta asmens medicinos dokumentuose.

Jei gydymą reikia koreguoti, ambulatoriškai gydyti skirtų kompensuojamųjų vaistų išrašyti negalima – paskirtais vaistais turi aprūpinti stacionarinė ASPĮ.

Medicinos pagalbos priemones (MPP) galima išrašyti tik ambulatoriškai ar dienos stacionare gydomiems apdraustiesiems.

Ambulatoriškai gydomiems pacientams, apdraustiems arba apsidraudusiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), kompensuojamų vaistų bei MPP gali išrašyti šeimos gydytojai ar gydytojai specialistai, dirbantys sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis sudariusiose gydymo įstaigose.

Receptų išrašymo tvarka tiek privačioje, tiek viešojoje gydymo įstaigoje yra tokia pat – visos įstaigos laikosi tų pačių reikalavimų. Tačiau privačioje gydymo įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa (TLK), dirbantys gydytojai išrašyti kompensuojamųjų vaistų negali. Informacija, su kuriomis gydymo įstaigomis Šiaulių TLK yra sudariusi sutartis, skelbiama interneto svetainėje www.siauliutlk.lt skyrelyje Gyventojams. Informacija gyventojams.

Kompensuojamieji vaistai, medicinos pagalbos priemonės pacientams išrašomi tik kompensuojamųjų vaistų pasuose. Šiuos pasus pacientams išduoda gydymo įstaigos, sudariusios sutartis su TLK. Gydantis gydytojas turi pasirūpinti, kad prireikus pacientas gautų šį pasą. Jei apdraustasis neturi kompensuojamųjų vaistų paso, tačiau kompensuojamasis vaistas ar MPP jam būtinas, t.y. neskyrus vaisto ar MPP gali kilti grėsmė jo gyvybei, arba jei dėl privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ sutrikimų (patvirtintų TLK) ASPĮ negali išduoti kompensuojamųjų vaistų pasų, arba jei apdraustasis kompensuojamuosius vaistus ar MPP planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje, išrašomas 3 formos (išimties atvejams) receptas.

Kokie vaistai kompensuojami?

Kompensuojamos ne visų vaistų, o tik tų, kurie yra įrašyti į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A) ir Kompensuojamųjų vaistų sąrašą (B), įsigijimo išlaidos. Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės įrašomos į atskirą Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C). Šiuos sąrašus žino gydytojai ir jais naudojasi išrašydami vaistus ar medicinos pagalbos priemones.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, kompensuojama ne visa, bet vadinamoji bazinė vaisto kaina. Bazinė kaina yra mažmeninės kainos, už kurią vaistai parduodami vaistinėje, dalis. Ši dalis ir gali būti kompensuojama 100, 90, 80 ar 50 procentų. Daugelis pastebėjo, kad ir už 100 proc. kompensuojamuosius vaistus tuo pačiu bendriniu pavadinimu tenka primokėti. To priežastis – skirtumas tarp vaisto mažmeninės ir bazinės kainos dalies, kuri atitinka nustatytą kompensavimo dalį (100, 90, 80 ar 50 procentų).

Beje, VLK interneto svetainės skyrelyje Vaistų ir medicinos pagalbos priemonių kainų paieška galima sužinoti, kiek kainuos reikalingi kompensuojamieji ir nekompensuojami vaistai. Vaistų kainų paieškos informacinėje sistemoje visais atvejais nurodomos didžiausios galimos vaistų kainos vaistinėje.

Gydytojas, taip pat ir vaistininkas, turi informuoti pacientą apie Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyne įrašytų to paties bendrinio pavadinimo vaistų kainas bei jiems nustatytas priemokas, t.y. paaiškinti, kad to paties vaisto kainos gali skirtis, o kaina priklauso nuo gamintojo nustatytos kainos. Kad būtų paprasčiau tai padaryti, kiekvienoje vaistininko darbo vietoje yra įrengti monitoriai. Monitoriaus pirmoje eilutėje turi būti nurodomas pigiausias (už kurį primokėti pacientui reikėtų mažiausiai) kompensuojamasis vaistas ar pigiausia medicinos pagalbos priemonė, brangesnieji išvardijami žemiau – paciento priemokos dydžio didėjimo tvarka.

Pacientui svarbu žinoti, kad visose vaistinėse turi būti pigiausių to paties bendrinio pavadinimo grupės vaistų, esančių didmeninės prekybos rinkoje.

Vaistinėms privalu turėti visų vaistų, įrašytų į Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašą, kuriame yra kraujospūdį mažinantys, skausmą malšinantys, širdies veiklą gerinantys vaistiniai preparatai, taip pat vaistai kvėpavimo sistemos ligoms gydyti, antibiotikai infekcinėms ligoms gydyti ir kiti dažniausiai pacientams skiriami kompensuojamieji vaistai, kurių priemoka būtų mažiausia. Keičiantis Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynui, koreguojamas ir Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašas.

Kokiam laikotarpiui gali būti išrašyti kompensuojamieji vaistai?

Gydantis gydytojas turėtų paaiškinti, kad pirmą kartą ligoniui, kuriam nustatyta lėtinė liga, vaistų išrašoma iki 1 mėnesio gydymo kursui (vaistai gali būti išrašomi vienai ar kelioms dienoms). Tik įsitikinus, kad vaistai veiksmingi, galima skirti iki 3 mėn. trunkantį gydymo kursą (išskyrus narkotinius ir psichotropinius vaistus, jie skiriami trumpesniam laikotarpiui). Šie ligoniai vieno apsilankymo metu gali gauti (pacientui pageidaujant) ne vieną kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių receptą, o tris. Tai yra ligonio vartojamus vieno pavadinimo vaistus gydytojas gali išrašyti trijų mėnesių gydymui ant trijų atskirų receptų blankų – kiekviename recepte išrašyti vienam mėnesiui reikalingą vaistų ar medicinos pagalbos priemonių kiekį. Tokia tvarka – tai palengvinimas tiems pacientams, kuriems vienu kartu sumokėti keliems mėnesiams reikalingų kompensuojamųjų vaistų priemoką sunku, o kas mėnesį kreiptis į gydytoją dėl vaistų išrašymo taip pat keblu.

Sergantiesiems kitomis (ne lėtinėmis) ligomis kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių vienu kartu gydytojas gali išrašyti vienam mėnesiui, jei liga ūmi – 7 dienų gydymo kursui.

Pabrėžtina, kad gydytojas, išrašydamas kompensuojamųjų vaistų, privalo atsižvelgti į dozuočių originalioje pakuotėje skaičių, nurodytą Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyne.

Kiek dienų galioja kompensuojamųjų vaistų receptai?

Gydytojų išrašyti kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptai galioja 10 dienų, įskaitant recepto įsigaliojimo dieną, išskyrus:

* receptus su žyma „gydymui tęsti”, kurie gali būti išrašomi 3 mėn. gydymo kursui;

* narkotinių vaistų. Jie galioja  5 dienas, įskaitant recepto išrašymo dieną.

Konkrečiu atveju apie recepto galiojimo laiką sprendžia gydytojas, nurodydamas jį recepte.

Gydytojai asmeniškai atsako už išrašytus ir parašu bei asmeniniu spaudu ar gydytojo tapatybę patvirtinančiu lipduku patvirtintus receptus. Pasibaigus receptų galiojimo laikui, vaistai nebeišduodami. Tuomet vėl reikia kreiptis į gydytoją, kad šis pakartotinai parašytų naują receptą. Be to, kad vaistininkas galėtų parduoti vaistą, receptas turi būti užpildytas be klaidų, jame neturi trūkti reikiamų duomenų. Jei receptas išrašytas neteisingai, jis negalioja.

Ką daryti pametus kompensuojamųjų vaistų pasą?

Sugadinus, pametus kompensuojamųjų vaistų pasą taikytinos tam tikros priemonės. Juk kompensuojamųjų vaistų pasas – dokumentas, savo svarba prilygstantis piliečio pasui, valstybinio socialinio draudimo ar pensininko pažymėjimui. Šį griežtos apskaitos dokumentą gauna tik privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti gyventojai, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kompensuojamųjų vaistų pasas ne tik leidžia vesti kompensuojamųjų vaistų išrašymo, išdavimo apskaitą bei kontrolę, bet ir padeda subalansuoti, tvarkingai panaudoti tas lėšas, kurios skiriamos gyventojų gydymui.

Pagal teisės aktus, jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso arba grąžina sugadintą taip, kad negalima nustatyti pagal jį išduotų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, naujasis kompensuojamųjų vaistų pasas išduodamas tik apdraustajam sumokėjus 50 litų. Išimtys gali būti taikomos tik asmenims, pateikusiems kompetentingos institucijos pažymą apie kompensuojamųjų vaistų paso praradimą dėl trečiųjų asmenų neteisėtos veikos ar dėl stichinės nelaimės (smarkios audros, upės potvynio, žaibo ir kt.) – šiuo atveju mokami 3 litai. Pavyzdžiui, jei kompensuojamųjų vaistų pasą pavagia, dėl jo vagystės reikia kreiptis į policiją, kuri išrašytų pažymą apie įvykį. Pažymą pateikus gydymo įstaigoje, išduodančioje kompensuojamųjų vaistų pasus, tektų sumokėti tik kompensuojamųjų vaistų paso keitimo mokestį – 3 litus.

Apdraustasis, kurio kompensuojamųjų vaistų pasas sugadintas iš dalies, t.y. galima nustatyti kompensuojamųjų vaistų paso ir jame įklijuotų receptų numerių seką, tačiau trūksta informacijos apie parduotus kompensuojamuosius vaistus, gali kreiptis į TLK su pagrįstu prašymu dėl kompensuojamųjų vaistų pardavimo fakto patikrinimo. Jei TLK ekspertams atlikus patikrinimą nenustatoma, kad dėl apdraustojo kaltės galėjo būti padaryta žala PSDF biudžetui, už naują kompensuojamųjų vaistų pasą mokami 3 litai. Apdraustojo prašymą dėl kompensuojamųjų vaistų pardavimo fakto patikrinimo TLK išnagrinėja ne vėliau kaip per 15 dienų.

Ar Europos Sąjungos (ES) šalių piliečiams, atvykusiems į Lietuvą,

išrašomi kompensuojamieji vaistai?

Lietuvai tapus ES nare, į Lietuvą atvykusiems ES šalių, Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos Konfederacijos piliečiams kompensuojamieji vaistai gali būti išrašomi tik tuomet, jei jie yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu šalyje, kur gyvena (tai taikoma ir ten draustiems Lietuvos piliečiams) ir jei teikiama būtinoji medicinos pagalba. Tuomet ligonių kasos pasirūpina, kad užsienio šalies ligonių kasos apmokėtų už tos šalies apdraustųjų gydymą ir jiems išduotus kompensuojamuosius vaistus.

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefonu 8 700 88888.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA