BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Toks klausimas kilo Kontrolės komiteto posėdyje išklausius Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierės D. Bružienės ataskaitą „Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) organizavimas, prieinamumas ir finansavimas Kelmės rajono savivaldybėje“. Audituojamas laikotarpis – 2016 metai. Tikrinama buvo Kelmės rajono savivaldybės administracija, kuri yra atsakinga už neformaliojo vaikų švietimo organizavimą (NVŠ) savo teritorijoje, teikėjų tinklo formavimą, neformaliojo švietimo mokyklų steigėjo funkcijų vykdymą, šių mokyklų finansavimą. Be to, savivaldybės administracija atlieka šių mokyklų priežiūrą ir užtikrina kokybę, administruoja mokinio krepšelio lėšas ir kitas lėšas, skirtas neformaliajam švietimui.

NVŠ teikėjų tinklą sudarė: Kelmės A. Lipeikos menų mokykla, Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla, Tytuvėnų gimnazijos Meno skyrius, Šaukėnų V. Pūtvio-Putvinskio gimnazijos ir Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos Muzikos skyriai, 17 bendrojo ugdymo mokyklų, 25 kiti teikėjai (laisvieji mokytojai, UAB, asociacijos ir kitos nevalstybinės įstaigos).

Atlikus auditą paaiškėjo, kad NVŠ vertinimo komisija dirbo nepasitvirtinusi komisijos darbo reglamento, nėra aiškūs komisijos darbo organizavimo būdai, NVŠ programų vertinimo periodiškumas savivaldybėje, komisijos narių pareigos, darbo tvarka ir atsakomybė. Be to, Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje nėra vieno darbuotojo, atsakingo už NVŠ organizavimą ir priežiūrą. Darbai yra paskirstyti keliems Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojams. Formalųjį švietimą papildančio ugdymo (FŠPU) įstaigų veiklą koordinuoja ir prižiūri Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vijoleta Norkutė (Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla) ir Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Irena Janušienė (Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykla). Už neformaliojo vaikų švietimo programų Kelmės rajono savivaldybėje organizavimą ir priežiūrą atsakinga Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Raimonda Blužienė.

Kelmės rajono savivaldybė nepakankamai viešina informaciją apie neformaliojo mokinių švietimo teikėjus, programas ir finansavimą.

Audito metu buvo peržiūrėtos bendruosiuose ugdymo planuose numatytos valandos neformaliam švietimui. Nustatyta, kad šios valandos neišnaudojamos, ypač mažesnėse ir kaimo mokyklose.

Kontrolierė D. Bružienė pastebėjo, kad nesudaromos vienodos galimybės mokiniams dalyvauti neformaliojo ugdymo veiklose. Savivaldybės įsteigtos formalųjį švietimą papildančias ugdymo mokyklos – įsikūrusios rajono savivaldybės centre, dauguma NVŠ programų veiklų taip pat vykdomos Kelmės mieste, todėl mokiniams iš atokesnių mokyklų nuvykti į neformaliojo švietimo įstaigas sudėtinga. Taip pat mokiniai iš atokesnių vietovių turi derintis prie juos į mokyklas vežančių autobusų grafiko.

Kontrolierė D. Bružienė pasiūlė ir vieną iš būdų, kaip didinti NVŠ prieinamumą kaimo vietovėse – sudaryti sąlygas neformaliojo švietimo įstaigoms „nuvežti paslaugas“ į kaimus.

Pastebėta, kad neužtikrinamas socialiai teisingas prieinamumas visiems mokiniams, norintiems dalyvauti neformaliajame švietime. Tai rodo mokinių iš socialinės atskirties grupių, lankiančių NVŠ užsiėmimų, skaičiaus mažėjimas. Kontrolierė siūlė išsiaiškinti to priežastis.

Nustatyta, kad kiekvienas komisijos narys NVŠ programas vertino individualiai, kai kuriais atvejais du komisijos nariai įvertino vieną ir tą pačią programą. Tai verčia suabejoti komisijos darbo teisingumu ir nešališkumu. Dvi NVŠ programos (Kelmės kultūros centro programa „Šokio paslaptys“ ir V. Vipartienės programa „Kuriu sveiką pasaulį“) įvertintos teigiamai, tačiau nenurodyta vertintojo vardas ir pavardė, tai rado, kad komisija ne visais atvejais dirbo atidžiai.

Kelmės rajono savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos apraše neapibrėžta, kaip ir kokiomis procedūromis, esant pažeidimams dėl programos vykdymo proceso ar ugdymo kokybės, NVŠ programa panaikinama, nenumatyta teikėjo atsakomybė už netinkamą lėšų naudojimą ir ugdymo proceso organizavimą.

Audito metu nustatyta, kad savivaldybės įsteigtos įstaigos ir privatūs NVŠ teikėjai veikia nelygiomis finansavimo sąlygomis. Savivaldybės įsteigtos įstaigos finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų ir skiriamo mokinio krepšelio lėšų bei papildomo tėvų mokesčio už mokinių ugdymą. Privatūs teikėjai išsilaiko iš mokinių mokesčio už suteiktas paslaugas.

Kontrolierė pastebėjo, kad NVŠ lėšų gavėjai nevykdė lėšų naudojimo sutartyje numatyto įsipareigojimo – neteikė ataskaitų.

Sutartys tarp NVŠ teikėjo ir NVŠ programoje dalyvaujančių vaikų tėvų yra teisinis pagrindas skiriant lėšas. Audito metu paprašius pateikti tarp NVŠ teikėjų J. Širkuvienės, R. Šliogerytės ir vaikų, 2016 m. sudariusių sutartis dėl dalyvavimo šių teikėjų NVŠ programose, sutartys nebuvo pateiktos, nors jos turi būti saugomos 3 metus. Atsižvelgiant į tai, negalima buvo pateisinti šioms NVŠ teikėjoms išmokėtų lėšų teisėtumo.

Be to, J. Širkuvienė, jos vykdomų užsiėmimų metu, nesudarė galimybių patikrinti jos vykdomų NVŠ programų įgyvendinimo kokybės, mokinių, dalyvaujančių jos užsiėmimuose, lankomumo.

Vertinant tai ir audito metu nustatytus NVŠ programų įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, Kontrolės ir audito tarnybos nuomone, NVŠ teikėjo paraiškoje deklaruota informacija apie laisvosios mokytojos J. Širkuvienės programas skiriasi nuo NVŠ programų stebėsenos rezultatų. Užsiėmimuose noriai dalyvauja mažiau nei pusė visų sąrašuose esančių vaikų, kiti vaikai įtraukti į sąrašus, kad būtų didesnis vaikų skaičius. Įgyvendinamų neformaliojo švietimo programų kokybė neatitinka NVŠ tikslų, principų, metodų, neaišku, kokios vaikų kompetencijos yra ugdomos užsiėmimų metu, kadangi užsiėmimų metu didžioji dalis mokinių užsiima jiems priimtina veikla, nesusijusia su programa.

Audito metu buvo atlikti tikrinimai ir stebėsena NVŠ programų teikimo vietoje. Atrankos būdu buvo atrinkta laisvoji mokytoja J. Širkuvienė. Į jos užsiėmimus buvo nuvykta 7 kartus. Nustatyta, kad nė vienas užsiėmimas nevyko sklandžiai, keturiuose užsiėmimuose dalyvavo mažiau nei pusė vaikų, turėjusių dalyvauti užsiėmimuose. Vienas užsiėmimas neįvyko ir mokiniams apie tai nebuvo pranešta iš anksto. Trijų užsiėmimų metu Kontrolės ir audito tarnyba neturėjo galimybių užregistruoti atvykusių vaikų, stebėti programos įgyvendinimo kokybę, kadangi laisvoji mokytoja J. Širkuvienė tam prieštaravo. Be to, ši mokytoja nepateikė reikalaujamų dokumentų.

Kontrolės komiteto narys S. Lekšas, išgirdęs šiuos faktus, kontrolierės D. Bružienės klausė, kiek moksleivių dalyvauja laisvosios mokytojos J. Širkuvienės NVŠ programoje ir kokį atlygį per mėnesį ši mokytoja gauna.

Bružienė atsakė, kad 2016 m. pas šią mokytoją užsiėmimus lankė 100 vaikų ir kas mėnesį ji gaudavo 1000 Eur. Šiemet mokytojos užsiėmimus lanko 75 mokiniai.

Kontrolierė D. Bružienė savivaldybės administracijai rekomendavo nedelsiant nutraukti J. Širkuvienės NVŠ programų, įgyvendinamų Kelmės rajono savivaldybėje, finansavimą.

Audito metu buvo paprašyta už NVŠ programų Kelmės rajono savivaldybėje organizavimą ir priežiūrą atsakingos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiosios specialistės R. Blužienės pateikti informaciją, kaip buvo atliekama NVŠ programų įgyvendinimo stebėsena 2016 m. Pateiktos 4 NVŠ programos lankymo formos, iš kurių matyti, kad 2016 m. buvo aplankyti 4 užsiėmimai ir visi gruodžio mėnesį. Šie užsiėmimai aplankyti jau vykdyto audito metu.

Po atliko audito kontrolierė D. Bružienė savivaldybės administracijai pateikė rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą. Visos rekomendacijos turi būti įgyvendintos iki rugsėjo 30 dienos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA