BIČIULIS

Vaikui nustatoma globa (rūpyba) tais atvejais, kai jo tėvai dėl įvairių nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių – priklausomybių, ligos, socialinių įgūdžių stokos, nesirūpinimo vaiku ar piktnaudžiavimo tėvų valdžia – negali patys auginti vaiko.

Vaiko globos rūšys yra dvi: laikinoji globa (rūpyba) ir nuolatinė globa (rūpyba). Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Ši globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Vaiko nuolatinė globa nustatoma teismo nutartimi arba sprendimu be tėvų globos likusiam vaikui, kuris esamomis sąlygomis negali grįžti į savo biologinę šeimą, jo priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms, teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai.

Vaiko interesus visada labiausiai atitinka globa šeimoje – pirmiausia globėjo ieškoma tarp giminaičių, o jei neatsiranda giminaičių, galinčių globoti vaiką, vaikas gali būti įkurdinamas kitų asmenų šeimoje ar šeimynoje. Nesant nei šeimos, nei šeimynos, galinčios globoti vaiką, vaikui parenkama institucija (socialinės globos įstaiga), geriausiai atitinkanti vaiko interesus – amžių, išsivystymo lygį, specialiuosius poreikius. Jei pasikeičia vaiko poreikiai, galima pakeisti ir globėją.

Vaikų, likusių be tėvų globos, globėjais, rūpintojais gali būti skiriami asmenys iki 65 metų amžiaus, išskyrus artimą giminaitį (artimi vaiko giminaičiai yra seneliai, broliai ir seserys), jei jis nori laikinai globoti (rūpinti) jaunesnį kaip 10 metų vaiką. Vaiko globėjais (rūpintojais) negali būti skiriami asmenys, jaunesni nei 21 metų amžiaus, išskyrus artimą giminaitį, jei nori globoti brolį ar seserį.

Globoti (rūpinti) norintis asmuo nebūtinai turi būti susituokęs ar privalo turėti būstą, priklausantį jam nuosavybės teise. Svarbiausia, kad asmuo, norintis globoti (rūpinti) be tėvų globos paliktą vaiką, turėtų tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Asmenys, norintys globoti (rūpinti) šeimoje be tėvų globos likusį vaiką, turi kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, kuriam padedant bus pradėta globos (rūpybos) šeimoje procedūra. Jam reikia pateikti prašymą, sveikatos pažymėjimą (046a forma), patvirtinantį, kad neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija, ir kartu su asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų raštiškus sutikimus. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius šį prašymą persiunčia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Tarnyba) teritoriniam Vaiko teisių apsaugos skyriui, kad surinktų likusius dokumentus ir priimtų pradinį sprendimą dėl asmens tinkamumo būti globėju (rūpintoju). Tarnybos teritorinis skyrius, priėmęs teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), pradinio įvertinimo, apie tai informuoja rajono savivaldybės administraciją. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius teigiamą sprendimą dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju (rūpintoju), pradinio įvertinimo ir prašymą pateikia Globos centrui (Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui), kuris per 3 kalendorines dienas praneša fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), mokymų datą ir laiką. Mokymai privalomi kiekvienam fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju), dėl kurio teigiamo pradinio įvertinimo priimtas Tarnybos teritorinio skyriaus sprendimas, ir jo sutuoktiniui ar bendrai gyvenančiam neįregistravus santuokos asmeniui, išskyrus vaiko artimuosius giminaičius.

Fizinio asmens parengimas vaiko globai (rūpybai) ar fizinio asmens parengimas vaiko priežiūrai turi būti atliktas per kiek galima trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip penki mėnesiai nuo fizinio asmens rašytinio prašymo pateikimo dienos. Mokymai trunka ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo teigiamo pradinio įvertinimo priėmimo ir duomenų apie būsimąjį globėją (rūpintoją) pateikimo Tarnybos atestuotiems asmenims. Mokymai vyksta vieną kartą per savaitę, iš viso 10 grupinių užsiėmimų ir ne mažiau kaip 2 individualūs susitikimai, pagal poreikį gali būti ir daugiau. Po mokymų per kuo trumpesnį laikotarpį, ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų nuo mokymų pasibaigimo, Tarnybos atestuoti asmenys parengia išvadą dėl mokymus pabaigusio fizinio asmens, kurią pateikia Tarnybos teritoriniam skyriui, jos kopiją – fiziniam asmeniui, norinčiam tapti vaiko globėju (rūpintoju) ar budinčiu globotoju. Asmuo, turintis teigiamą išvadą, gali būti paskirtas vaiko globėju (rūpintoju) ar budinčiu globotojų. Apie globos (rūpybos) išmokas vaikams, tikslinius priedus, pagalbos vaikui pinigus ir budinčio globotojo atlyginimą išsamią informaciją gali suteikti Tarnybos atestuoti asmenys ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistai.

Globėjai (rūpintojai), augindami vaiką patiriantys sunkumų, gali kreiptis į Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro GIMK atestuotus socialinius darbuotojus, kurie organizuoja tęstinius mokymus, savitarpio pagalbos grupes ir teikia individualias konsultacijas.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Virginija Čerkauskienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA