BIČIULIS

Kelmės rajono savivaldybės administracija siekia telkti finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano misiją vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti rajono bendruomenės poreikius, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo rajone kokybę.

DOKUMENTŲ VALDYMAS

2019 m. Savivaldybės administracijos direktorius pasirašė 2288 įsakymus, iš jų:

1662 veiklos organizavimo klausimais, 251 personalo klausimais (darbuotojų priėmimas ir atleidimas iš darbo, priemokų mokėjimas, skatinimas, atostogų vaikui prižiūrėti suteikimas, praktikos atlikimas), 375 atostogų, komandiruočių klausimais.

Savivaldybės priimamajame 2019 m. gauti 934 asmenų prašymai, 162 daugiau nei 2018 m. Gauta 14 piliečių skundų. Be gyventojų prašymų, Savivaldybės priimamajame gauta 7100 dokumentų. Užregistruoti ir adresatams pateikti 3774 siunčiamieji dokumentai.

STRUKTŪRA, FINANSAI IR BIUDŽETAS

2019 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracijos struktūroje buvo 214 etatų: valstybės tarnautojų – 83, dirbančiųjų pagal darbo sutartis – 131. Centrinėje administracijoje buvo 106 etatai, seniūnijose – 108. 2020 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracijos struktūroje buvo 207 etatai: valstybės tarnautojų – 82, dirbančiųjų pagal darbo sutartis – 125. Centrinėje administracijoje buvo 100 etatų, seniūnijose – 107. Per 2019 m. Savivaldybės administracijos struktūroje buvo panaikinti 7 etatai: valstybės tarnautojų sumažėjo 1 etatu, dirbančiųjų pagal darbo sutartis – 6 etatais.

Kelmės rajono savivaldybės taryba patvirtino Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto pajamų planą – 31143,4 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą – 34096,4 tūkst. Eur. 2019 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo 34082,3 tūkst. Eur.

2019 m. iš viso gauta 34423,1 tūkst. Eur pajamų, ilgalaikių paskolų paimta 1484,9 tūkst. Eur. Bendras rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 100,8 proc., arba gauta 307,2 tūkst. Eur daugiau, nei planuota.

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2019 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)

Eil.

Nr.

Pajamos 2019 m. 2018 m. įvykdymas
Biudžetas (patikslintas) Įvykdymas Įvykdymo proc.
1. Gyventojų pajamų mokestis 16096,0 16882,3 104,9 15956,5
2. Turto mokesčiai:        
  žemės mokestis 812,0 842,9 103,8 626,3
  paveldimo turto mokestis 9,0 11,5 127,8 7,6
  nekilnojamojo turto mokestis 75,0 84,3 112,4 86,3
3. Mokesčiai už aplinkos teršimą 25,0 31,3 125,2 26,6
4. Specialioji tikslinė dotacija 12055,0 12028,9 99,8 10627,7
5. ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos 2958,1 2414,6 81,6 2167,6
6. Žemės nuomos mokestis 184,0 191,0 103,8 181,4
7. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 50,0 66,9 133,8 71,6
8. Pajamos už prekes ir paslaugas 892,2 889,8 99,7 853,8
9. Valstybės rinkliava 45,0 47,2 104,9 42,0
10. Vietinė rinkliava 836,0 805,3 96,3 805,3
11. Kitos neišvardytos ir neplanuotos pajamos 15,0 58,6 390,7 64,5
12. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 30,0 68,5 228,3 41,0
  Iš viso pajamų 34082,3 34423,1 101,0 31558,2
13. Lėšų likučiai išlaidoms dengti 1423,7 1423,7 100,0 1100,2
14. Ilgalaikės paskolos 1518,5 1484,9 97,8 1100,2
Iš viso 37024,5 37331,7 100,8 33758,6

2019 m. 42,0 proc. visų biudžeto pajamų sudarė pajamos iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei valstybės specialiosios dotacijos, o vietinės pajamos siekė 58,0 proc.

Analizuojant pastarųjų trejų metų biudžeto pajamų struktūrą ir kitimo dinamiką, galima pastebėti, kad savivaldybės vietinių pajamų surinkimas kiekvienais metais didėja.

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2019 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)

Išlaidos 2019 m. Įvykdymas 2018 m.
Metų biudžetas Įvykdymas Proc.
Bendros valstybės paslaugos 3768,5 3734,5 99,1 3513,1
Gynyba 29,7 29,6 99,7 27,9
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 607,1 606,9 99,97 565
Ekonomika 4951,8 4859,5 98,1 3742,8
Aplinkos apsauga 1079,7 1019,7 94,4 1092
Būstas ir komunalinis ūkis 3213,8 2780,5 86,5 1753,3
Sveikatos priežiūra 784,2 707,5 90,2 488
Poilsis, kultūra ir religija 2999,8 2877,1 95,9 3919,6
Švietimas 12938,7 12608,7 97,4 11569,9
Socialinė apsauga 6651,2 6508 97,8 5663,3
Iš viso: 37024,5 35732,0 96,5 32334,9

2019 m. gruodžio 31 d. įsiskolinimų, ilgesnių nei 45 dienos, Kelmės rajono savivaldybė turėjo už 43,0 tūkst. Eur. Didžiausią įsiskolinimų dalį (32,3 tūkst. Eur) sudarė skola nuostolingiems maršrutams kompensuoti. 2018 m. gruodžio 31 d. bendras savivaldybės įsiskolinimas sudarė 1070,4 tūkst. Eur. Lyginant 2019 metus su praeitais metais, įsiskolinimas sumažėjo 84,9 tūkst. Eur.

Kelmės rajono savivaldybė 2019 m. sausio 1 d. valdė nefinansinio turto už 101761,8 tūkst. Eur, iš jo patikėjimo teise valdomo valstybei nuosavybės teise priklausančio turto už 11652,1 tūkst. Eur ir Kelmės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto už 90109,7 tūkst. Eur.

VEIKLOS

Kelmės rajono savivaldybės administracija vykdė ir koordinavo projektus, kurių bendra vertė pagal finansavimo sutartis – 11470,8 tūkst. Eur.

                 Iš ES struktūrinių fondų lėšų Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina 28 projektus, 8 projektai 2019 m. baigti įgyvendinti. Įgyvendinti projektai:

 1. Kelmės rajono bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas ir įrangos įsigijimas;
 2. Kelmės miesto pietinės dalies sutvarkymas įrengiant eismo saugumo priemones;
 3. Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra;
 4. Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kelmės mieste;
 5. Kelmės dvaro sodybos parterinės dalies sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams;
 6. Socialinio būsto plėtra Kelmėje;
 7. Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione;
 8. Kelmės miesto Vytauto Didžiojo gatvės pėsčiųjų ir pėsčiųjų–dviračių takų sutvarkymas (I etapas).

                 Vienas projektas „Privačių namų prijungimas prie nuotekų surinkimo infrastruktūros Kelmės mieste“ įgyvendintas gavus tikslinę dotaciją. Projektas leis Kelmės miesto 80 būstų gyventojams prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų.

2019 m. pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros klimato kaitos specialią programą „Atsinaujinančių energijos išteklių priemonių įrengimas“ ant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos pastato stogo įrengta saulės fotovoltinė jėgainė, kurios maksimali galia 60 kW. Jėgainė turėtų per metus pagaminti apie 45 tūkst. kW elektros energijos. Projekto vertė 57,4 tūkst. Eur. Ant Kelmės kultūros centro pastato stogo įrengta saulės fotovoltinė jėgainė, kurios maksimali galia 65 kW. Jėgainė turėtų per metus pagaminti apie 58 tūkst. kW elektros energijos. Projekto vertė 63,5 tūkst. Eur. 80 proc. šių projektų vertės finansuojama iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro paskelbtą kvietimą, 2019 m. įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) projektai: B. Laucevičiaus g. 12, B. Laucevičiaus g. 14. 2019 m. pradėti įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) projektai: Durpyno g. 10, Durpyno g. 12, Kooperacijos g. 28. 2019 m. parengti techniniai darbo projektai ekspertuojami ir planuojama 2020 m. įgyvendinti. Sėkmingai įgyvendinus minimus projektus ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos etapus, Kelmės mieste bus renovuoti 42 namai (iš 58 namų), tai sudaro 72,4 proc. visų Kelmės miesto daugiabučių (jau renovuotas 41 namas, 70 proc.). Tytuvėnų mieste bus renovuota 10 namų (iš 29 namų), tai sudaro 34,5 proc. (jau renovuoti 7 namai, 24 proc.).

         Įgyvendinant kelių priežiūros ir plėtros programas, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės viešiesiems ir vidaus keliams tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2019 metais Kelmės rajono savivaldybei skyrė 1 913 600,00 Eur, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 2019 m. vietinės reikšmės keliams su žvyro danga asfaltuoti skyrė 200 600,00 Eur, Kelmės apylinkių seniūnijos Kakoniškės kaimo Statybininkų gatvei (Kea-54), esančiai sodininkų bendrijos „Statybininkas“ teritorijoje, rekonstruoti skirta 156 000,00, Tytuvėnų miesto Šiluvos gatvės šaligatviams rekonstruoti, pėsčiųjų ir pėsčiųjų–dviračių takams įrengti – 280 000,00 Eur. Visos skirtos lėšos panaudotos, darbai atlikti.

Kelmės rajono savivaldybėje per 2019 m. Užregistruoti 32 ekstremalieji įvykiai, iš jų 31 susijęs su likusiais nuo karo sprogmenimis.

2019 m. rugsėjo 1 d. veikė 13 bendrojo ugdymo mokyklų, 4 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 2 neformaliojo ugdymo įstaigos, suaugusiųjų švietimo centras ir pedagoginė psichologinė tarnyba. Įgyvendinus projektą „Kelmės rajono bendrojo ugdymo mokyklų modernizavimas ir įrangos įsigijimas“, Kelmės rajono Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos trečiojo aukšto koridorius ir klasės paverstos šiuolaikinėmis edukacinėmis mokymo(si), saviugdos, susibūrimų, bendravimo ir poilsio erdvėmis. Projekto vertė 279565,23 Eur, iš jų – 20967, 40 Eur Savivaldybės lėšos.

Kelmės r. Pakražančio gimnazija parengė ir įgyvendino projektą „Kelmė r. Pakražančio gimnazijos krepšinio aikštelės sutvarkymas“. Iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, LR valstybės biudžeto lėšų ir Kelmės rajono savivaldybės lėšų Kelmės Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinėje mokykloje įrengta multifunkcinė krepšinio aikštelė. Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijoje vykdyti modernizavimo darbai. Modernizuoti persirengimo kambariai prie gimnazijos sporto salės. Kelmės lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ įkurta „Giliuko laboratorija“, kuriai nupirkta priemonių už 7 065,00 Eur.

Rajono gyventojų socialinei paramai (išmokoms, pašalpoms, kompensacijoms mokėti) 2019 m. išmokėta 8477591 Eur. Palyginti su 2018 m., socialinės pašalpos išmokėjimas 2019 m. sumažėjo 10,6 proc., t.y. išmokėta 139131 Eur mažiau. Šeimų, gavusių socialinę pašalpą, skaičius sumažėjo nuo 1170 iki 1118.

Iš Kelmės rajono smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programos 8 rajono įmonėms paskirta 12279,60 Eur už tai, kad jos 2019 m. pradėjo verslą ir įsigijo įrangos. Kompensuota iki 50 proc. įrangos įsigijimo vertės, bet ne daugiau kaip 3000 Eur vienam paramos gavėjui.

2019 m. Buvo priimtos 4023 paramos paraiškos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius, įbraižyta 40600 laukų, kurių plotas sudaro 82039,63 ha. 2019 m. gruodžio 31 d. rajone buvo registruoti 2787 ūkininkų ūkiai. Per praėjusius metus įregistruoti 48 nauji ūkiai, išregistruoti 183 veiklos nevykdantys ūkininko ūkiai. Siekiant bent iš dalies pagerinti Kelmės rajono melioracijos bei hidrotechnikos statinių būklę, 2019 m. buvo įvykdyti 7 objektų melioracijos bei hidrotechnikos remonto darbai.

Administracijos direktoriaus rezervo lėšos

Administracijos direktoriaus rezervui 2019 m. pradžioje buvo skirta 31,0 tūkst. Eur, galutinis patikslintas planas sudarė 9,0 tūkst. Eur. 2019 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas buvo numatyta naudoti ekstremaliosioms situacijoms ir įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti, padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti bei gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. 2019 m. išlaidų dėl ekstremalių situacijų ir įvykių padarytų nuostolių nebuvo, todėl Administracijos direktoriaus rezervo lėšos buvo panaudotos tik gaisrų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. Gauti 8 prašymai gaisrų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti, skirta ir išmokėta 6,6 tūkst. Eur.

Su visa Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos ataskaita galite susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt

***

1 Komentaras

 • Antanas parašė:

  Ataskaitoje yra įrašytas sakinys „Didžiausią įsiskolinimų dalį (32,3 tūkst. Eur) sudarė skola nuostolingiems maršrutams kompensuoti“.Įdomu kokių priemonių ėmėsi savivaldybės administracija, kad mažėtų nuostolingi maršrutai? Bet tokia pinigų suma savivaldybei, smulkmena, ir kam dėl to galvoti!!!

Komentuoti: Antanas Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA