BIČIULIS

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

PERSONALO VALDYMAS

 

Administracijos struktūroje 2016 m. įvyko šie struktūriniai pakeitimai:

 • panaikintas Archyvo ir civilinės metrikacijos skyrius, perkeliant jame buvusius darbuotojus į Bendrąjį priėmimo skyrių ir į Teisės ir personalo skyrių, pastarajame įsteigiant Civilinės metrikacijos poskyrį;
 • panaikintas Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyrius, įsteigiant atskirus Architektūros ir urbanistikos bei Statybos ir infrastruktūros skyrius;
 • įgyvendinant teisės aktų nuostatas, savivaldybės gydytojo pareigybė buvo iškelta iš Teisės ir personalo skyriaus, jaunimo reikalų koordinatoriaus – iš Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus. Minėti specialistai tapo tiesiogiai pavaldūs Savivaldybės administracijos direktoriui.

 

SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS VEIKLA

 

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T-146 sudaryta Kelmės rajono smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos priežiūros komisija, kurios pirmininke paskirta rajono savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė.

2016 metais lėšos buvo panaudotos taip: 1 125 Eur – aštuonių įmonių steigimo išlaidoms kompensuoti, 7 780,00 Eur – verslo švietimo priemonėms finansuoti (3 980,00 Eur – mokymams, 3 500 Eur – Verslo dienoms, 300 Eur – konkurso prizui įsigyti). Devynioms rajono įmonėms buvo paskirta 23 090,65 Eur už tai, kad 2016 metais pradėjo verslą, įsigijo įrangos iki 50 proc. jos vertės, bet nedaugiau kaip 2 896 Eur kompensuoti. Lyginant su praėjusiais metais, lėšų 2016 metų programai vykdyti buvo paskirta 21,1 proc. daugiau. VšĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centrui Kelmės rajono savivaldybė 2016 m. skyrė 34 000 Eur ūkinėms išlaidoms, tai 23 proc. daugiau negu 2015 metais.

 

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO DARBO GRUPĖ

 

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 17 d. įsakymu yra sudaryta Savižudybių prevencijos įgyvendinimo darbo grupė. Darbo grupės koordinatorė – Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė.

Darbo grupę sudaro 13 narių iš įvairių institucijų: policijos, probacijos tarnybų pareigūnai, psichologas, psichiatras, atsakingi Savivaldybės darbuotojai. Ši grupė siekia užtikrinti didesnį įvairių organizacijų ir specialistų bendradarbiavimą bei veiklos koordinavimą, kad būtų užtikrinta nuosekli ir efektyvi pagalba žmonėms, kurie galvoja arba ketina nusižudyti, mėgino nusižudyti, patyrė artimojo savižudybę.

2016 m. gegužės 23 d. Kupiškio, Kaišiadorių, Kelmės, Rietavo ir Varėnos savivaldybės pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su tarptautiniu Rotary klubu dėl projekto „Savižudybių prevencijos modelis ir jo diegimas penkiose Lietuvos savivaldybėse“ įgyvendinimo. Kelmės rajono savivaldybė, pasirašydama memorandumą, įsipareigojo užtikrinti būtinosios psichologinės pagalbos prieinamumą kiekvienam rajono savivaldybės gyventojui padidintos savižudybės grėsmės atvejais.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-155 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų patikslinimo“ patvirtinta Smurto mažinimo ir savižudybių prevencijos programa. Šiai programai įgyvendinti skirti 5 tūkst. Eur.

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-310 patvirtinta Kelmės rajono savižudybių prevencijos 2016–2019 m. strategija ir Kelmės rajono savižudybių prevencijos 2016–2019 m. priemonių planas.

Kelmės rajono savižudybių prevencijos darbo grupė, vadovaudamasi Kelmės rajono savižudybių prevencijos 2016–2019 metų strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių planu 2016–2017 metais, organizavo mokymus, skirtus suteikti specialistams reikalingų žinių, padedančių atpažinti savižudybės riziką, mokymų metu parengė Reagavimo į savižudybių riziką Kelmės rajone algoritmą. Mokymai vyko visą 2016 metų gruodžio mėnesį. Jie surengti atskiroms tikslinėms grupėms: socialiniams darbuotojams, bendruomenių pirmininkams, seniūnams, seniūnaičiams ir kitiems su šiuo iššūkiu galinčiais susidurti žmonėms. Apmokyti 187 specialistai. Mokymus vedė psichologas, Vilniaus universiteto docentas Paulius Skruibis, Sveikatos mokslų universiteto profesorė Nida Žemaitienė ir Kupiškio savivaldybės savižudybių prevencijos darbo grupės vadovė Valija Šap.

Šiuo metu vyksta tęstiniai mokymai „Pirmoji psichologinė pagalba“. Tęstiniuose mokymuose jau dalyvavo 79 darbuotojai.

Išleista 7 000 informacinių lankstinukų savižudybių prevencijos klausimais.

 

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

FINANSAI IR BIUDŽETAS

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-37 patvirtino rajono savivaldybės 2016 m. biudžeto pajamų planą – 25  954,9 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą – 27 279,1 tūkst. Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo 26 814,8 tūkst. Eur, išlaidų planas – 28 216,0 tūkst. Eur, t. y. išlaidos iš skolintų lėšų 678,9 tūkst. Eur viršija pajamas, 722,3 tūkst. Eur praėjusių metų lėšų likučių buvo panaudoti biudžetinių įstaigų įsiskolinimui dengti ir ilgalaikėms paskoloms grąžinti.

2016 m. gauta pajamų iš viso 27 208,0 tūkst. Eur, paimta paskolų 551,3 tūkst. Eur. Bendras rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,5 proc., arba gauta 393,2 tūkst. Eur daugiau, nei planuota.

 

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas (2016 m. gruodžio 31 d., tūkst. Eur)

Eil.

Nr.

  2016 2015 2015–2016 m. palyginimas, proc.
Pajamos Biudžetas (patikslintas) Įvykdymas Įvykdymo proc. Įvykdymas
1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš Kelmės VMI) 4468,0 4904,9 109,8 4476,8 109,6
2. Gyventojų pajamų mokestis iš valstybės iždo sąskaitos  6363,0 6178,1 97,1 5653,2 109,3
3. Turto mokesčiai:          
  žemės mokestis 281,0 399,5 142,2 408,3 97,8
  nekilnojamojo turto mokestis 54,0 58,8 108,9 110,4 53,3
  paveldimo turto mokestis 14,0 6,5 46,4 9,2 70,7
4. Prekių ir paslaugų mokesčiai:          
  mokestis už aplinkos teršimą 25,2 25,2 100,0 27,8 90,6
  valstybės rinkliavos 40,0 36,3 90,8 50,2 72,3
  vietinės rinkliavos 758,0 679,4 89,6 756,6 89,8
5. Specialioji tikslinė dotacija 10898,8 10858,2 99,6 11278,3 96,3
6. Bendrosios dotacijos kompensacija 2665,0 2665,0 100,0 2871,2 92,8
7. Žemės nuomos mokestis 70,0 127,0 181,4 111,3 114,1
8. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 40,2 45,6 113,4 48,2 94,6
9. Pajamos už prekes ir paslaugas 755,8 748,7 99,1 730,1 102,5
10. Kitos neišvardytos ir neplanuotos pajamos 8,0 114,5 1431,3 149,2 76,7
11. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos 163,0 137,9 84,6 93,8 147,0
12. Valstybės biudžeto lėšos ES projektams 1,5 1,5 100,0 0,0 0,0
13. Iš valstybės biudžeto (pagal nutarimus) 179,3 175,1 97,7 120,9 144,8
14. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 30,0 45,8 152,7 66,0 69,4
  Iš viso pajamų: 26 814,8 27 208,0 101,5 26 961,5 100,9
15. Lėšų likučiai išlaidoms dengti 722,3 999,5 138,4 820,1 121,9
16. Ilgalaikės paskolos 678,9 551,3 81,2 746,1 73,9
Iš viso: 28 216,0 28 758,8 101,9 28 527,7 100,8

 

Analizuojant pajamų plano vykdymą galima pastebėti, kad 2016 m. mažiau, nei planuota, gauta gyventojų pajamų mokesčio iš iždo sąskaitos, paveldimo turto mokesčių, valstybės ir vietinių rinkliavų, specialiųjų tikslinių dotacijų, pajamų iš valstybės biudžeto pagal Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų, taip pat mažiau, nei planuota, surinkta pajamų už prekes ir paslaugas. Lyginant 2016 m. ir 2015 m. pajamų plano vykdymą, 2016 m. daugiau surinkta tik gyventojų pajamų mokesčio, žemės nuomos mokesčio, pajamų už prekes ir paslaugas, ES paramos lėšų ir pajamų iš valstybės biudžeto pagal Vyriausybės nutarimus. Tačiau rajono biudžeto pajamos, lyginant su 2015 m., buvo 0,9 proc. didesnės.

 

ŠVIETIMAS

Lietuvos laisvosios rinkos instituto 2016 m. atlikta švietimo infrastruktūros ir finansavimo analizė parodė, kad Kelmės rajono savivaldybėje efektyviai naudojama ir prižiūrima švietimo infrastruktūra. Vienam mokiniui skiriamos lėšos (mokinio krepšelio ir aplinkai išlaikyti) yra šiek tiek mažesnės negu šalies vidurkis. Vienam mokiniui tenkančios lėšų sumos ir brandos egzaminų rezultatų ryšys 2015 m. rodė, kad Kelmės rajono savivaldybės rezultatai yra geresni už daugumos aplinkinių savivaldybių (Panevėžio, Šilalės, Joniškio, Radviliškio, Pasvalio ir kt.) mokinių egzaminų rezultatus, kuriose lėšų suma, tenkanti vienam mokiniui, yra didesnė, o mokinių pasiekimai yra panašūs arba žemesni.

Skyriaus specialistai vykdė Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo priežiūrą rajono mokyklose. Skyrius rajone organizavo valstybinių brandos egzaminų vykdymą. Jokių pažeidimų organizuojant egzaminus nenustatyta.

2016 m. rajone 96,6 proc. abiturientų gavo brandos atestatus, tai yra 1,3 proc. mažiau nei 2015 m.

Buvusių abiturientų tolesnė veikla

Metai Gavo atestatus (proc,) Mokosi universitetuose

(proc.)

Mokosi aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose (proc.) Mokosi profesinėse mokyklose (proc.) Mokosi užsienyje (proc.) Dirba (proc.)
2014 m. 93,9 34,4 31,9 12,9 2,2 17,6
2015 m. 97,9 32,2 25,8 14,1 0,35 23,3
2016 m. 96,6 30,5 28,3 11,9 0,9 19,9

 

Lyginant su 2015 m., 3,5 proc. padidėjo besimokančių aukštosiose neuniversitetinėse mokyklose abiturientų skaičius.

Visi 10 ir II gimnazijos klasių mokiniai įgijo pagrindinį išsilavinimą.

Skyrius organizavo neformaliojo suaugusiųjų mokymosi savaitę rajone. Į ją įtraukė ne tik Suaugusiųjų mokymo centrą, bet ir Kultūros centrą, Žemaitės viešąją biblioteką, Visuomenės sveikatos biurą, Krašto muziejų, Pedagoginę psichologinę tarnybą, Verslo ir informacijos centrą, Informacijos ir mainų centrą.

Rajono ugdymo įstaigos skatinamos aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje. Dalyvaudamos tokiuose projektuose kaip Erasmus+, Nordplus Junior, mokyklos pritraukė 106,4 tūkst. Eur. Iš šalies projektų ir programų pritraukta 42,6 tūkst. Eur, iš rajono savivaldybės – 22,3 tūkst. Eur. Mokyklos iš juridinių ir fizinių asmenų įvairia forma gavo paramos už 32 tūkst. Eur.

Skyrius parengė paraišką Švietimo ir mokslo ministerijai ES fondų investicijų projektui „Mokyklų aprūpinimo gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Pasirašyta jungtinė veiklos sutartis su Švietimo aprūpinimo centru. Iki 2020 m. rajono mokyklos bus aprūpintos 18 komplektų gamtos ir technologijų mokslų priemonių ir įrenginių 1–4 ir 5–10 klasių mokiniams.

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGA

Likusių be tėvų globos vaikų globa (rūpyba) šeimose, šeimynose, institucijose

Rodikliai 2014 m. 2015 m. 2016 m.
Globėjų šeimų skaičius

Vaikų skaičius jose

64

90

61

83

63

91

Institucijose (kūdikių namuose, vaikų globos namuose) globojamų vaikų skaičius 71 60 56
Šeimynų skaičius

Vaikų skaičius jose

2

13

–2

12

2

7

Iš viso globojamų vaikų 276 155 154
Skaičius vaikų, kuriems nustatyta laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu 61 24 52
Skaičius vaikų, kuriems buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba) 54 40 66
Skaičius vaikų, kuriems buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) 5 13 11
Skaičius globotinių (rūpintinių), kuriems buvo skirti (atleisti) kiti globėjai (rūpintojai) šeimose, šeimynose, institucijose 19 12 15

 

Vaiko teisių apsaugos skyrius dirba vadovaudamasis principu, kad kiekvienas vaikas turi augti ir gyventi savo biologinėje šeimoje. Šiuo tikslu buvo bandoma ieškoti įvairių sprendimų, kad vaikų nereikėtų apgyvendinti vaikų globos institucijose ar šeimynose. Glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais darbuotojais darbui su rizikos šeimomis, auginančiomis vaikus, buvo ieškoma artimųjų giminaičių, galinčių užtikrinti vaiko saugumą.

 

Socialinės rizikos ir stebimos šeimos

 

Socialinės rizikos šeimų apskaita tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. A1-212 patvirtintą Socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, tvarkos aprašą. Vadovaujantis šiuo aprašu, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais šeimos įtraukiamos į apskaitą ir išbraukiamos iš jų Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu.

 
Socialinės rizikos šeimos

 

Kelmės rajone per trejus metus yra 22 socialinės rizikos šeimomis mažiau (jose auga 62 vaikais mažiau). Tikėtina, kad vykdoma prevencinė veikla, reidai į socialinės rizikos šeimas po darbo valandų skatina žmones keisti savo gyvenimo būdą, labiau prižiūrėti vaikus, jais rūpintis.

 

 

SOCIALINĖ PARAMA

Socialinės pašalpos 2016 m.

 

2016 m. dėl socialinės pašalpos skyrimo kreipėsi 1 376 šeimos ir joms buvo išmokėta 1 083 408 Eur, tai sudaro 17,4 proc. nuo visų išmokamų socialinių išmokų. Gavusių socialinę pašalpą asmenų skaičius nuo bendro rajono gyventojų skaičiaus sudaro 9,4 procento. Vidutinis socialinės pašalpos dydis 51,85 Eur per mėn. šeimai.

Palyginti su 2015 m., socialinės pašalpos išmokėjimas 2016 m. sumažėjo 16,6 proc., t. y. išmokėta 215 431 Eur mažiau. Šeimų, gavusių socialinę pašalpą, skaičius sumažėjo nuo 1 528 iki 1 376. Socialinės pašalpos teikimas perduotas savivaldybei kaip savarankiška savivaldybės funkcija, finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų. Vadovaujantis patvirtintu Savivaldybės tarybos tvarkos aprašu, vykdomas socialinės pašalpos teikimas. Kiekviena šeima ar vienas gyvenantis asmuo, pateikęs prašymą socialinei pašalpai gauti, buvo lankomi namuose, tikrinamos jų gyvenimo sąlygos surašant buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus. Per metus surašyti 3754 patikrinimo aktai. Visi pateikę prašymus buvo kviečiami į seniūnijų socialinės paramos klausimams spręsti komisijos posėdžius, kuriuose buvo analizuojamos pateikusių prašymus socialinės problemos, svarstomos įsidarbinimo galimybės, pateikiamos rekomendacijos skirti paramą.

Darbingi nedirbantys socialinės paramos gavėjai, nedalyvaujantys įgyvendinant aktyvias darbo rinkos politikos priemones, buvo pasitelkti atlikti visuomenei naudingus darbus seniūnijose. 2016 m. 927 asmenys, gaunantys socialinę pašalpą, atliko visuomenei naudingus darbus.

Socialinės rizikos šeimoms, kuriose šeimos nariai piktnaudžiauja alkoholiu ir gaunamą valstybės paramą panaudoja ne šeimos interesams, piniginė socialinė parama teikiama socialinėmis paslaugomis. 2016 m. 122 šeimoms socialinės pašalpos, išmokos vaikui, parama mokinio reikmenims, šalpos išmokos ir kitos socialinės išmokos buvo mokamos per biudžetinę įstaigą Socialinių paslaugų centrą. Daugiausia tokių šeimų yra Kražių seniūnijoje – 17, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje – 16, Šaukėnų ir Užvenčio seniūnijose – po 15.Darbingiems socialinės pašalpos gavėjams, gaunamą pašalpą naudojusiems ne pagal paskirtį, socialinė parama buvo teikiama nepinigine forma. 2016 m. socialinės pašalpos nepinigine forma 185 šeimomsbuvo išmokėta 87 401 Eur, o 2015 m.192 šeimomsbuvo išmokėta 85 652 Eur.

 

Socialinių paslaugų administravimas

 

2016 m. VšĮ Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro Krizių centre buvo teikiamos apgyvendinimo paslaugos 9 socialinę riziką patyrusiems asmenims. Už suteiktas paslaugas sumokėta 20 076 Eur. VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Šaukėnų gerontopsichiatrijos skyriaus socialinės globos padalinyje paslaugos buvo teikiamos 1 asmeniui. Už suteiktas trumpalaikės socialinės globos paslaugas sumokėta 4 560 Eur.

Savivaldybė už ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimą valstybiniuose ir kitų rajonų socialinės globos namuose, Krizių centre 2016 m. skyrė 198 440 Eur.

2016 m. iš valstybės biudžeto socialinėms paslaugoms teikti asmenims su sunkia negalia valstybiniuose ir kitų rajonų socialinės globos įstaigose buvo skirta 43 459,81 Eur.

Šeimynoms finansuoti per 2016 metus skirta 21,3 tūkst. Eur.

Per 2016 m. centras 64 kartus atstovavo neįgaliųjų interesamss civilinėse bylose, nagrinėjamose Kelmės rajono apylinkės teisme. 6 asmenims nustatyta rūpyba ir pakeisti 6 rūpintojai, 12 asmenų pripažinti neveiksniais, 10 asmenų nustatyta globa ir paskirti globėjai.

„Kūlverstuko“ lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo ir dienos socialinės globos neįgalių vaikų grupėje dienos socialinės globos paslaugos buvo teikiamos 10 neįgalių vaikų, iš kurių 3 su sunkia negalia.

Nuo 2016 m. balandžio mėnesio Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl socialinės globos kainos nustatymo Kelmės rajono savivaldybės finansuojamose globos įstaigose“ buvo keičiama įstaigos teikiamų paslaugų kaina. Nustatyta dienos socialinės globos kaina vienam vaikui per mėnesį: su lengva ir vidutine negalia – 513 Eur, su sunkia negalia – 773 Eur.

Iš valstybės biudžeto lėšų vaikams su sunkia negalia paslaugoms teikti 2016 m. buvo gauta 25,0 tūkst. Eur.

DARBAS SU JAUNIMU

Kelmės rajone yra veikiančios 25 jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos, aktyviai iš jų veiklas vykdo 12. Prie kaimo bendruomenių aktyviai veikia 11 jaunimo grupių.

 • 2016 m. Kelmės rajono savivaldybėje atliktas jaunimo politikos kokybės vertinimas;
 • 2016 m. Kelmės rajono savivaldybėje atliktas jaunimo problematikos tyrimas.

2016 m. suorganizuotas Kelmės rajono jaunimui ir organizacijoms informacinis seminaras apie Erasmus+ programą. Seminare dalyvavo 15 Kelmės rajono mokyklų atstovai ir dirbantys su jaunimu.

2016 m. Kelmės rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, siekdama didinti efektyvumą atstovaujant jaunimo interesus savivaldybėse, dalyvavo konsultacijoje su Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba, kurias vedė Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas. 

Kelmės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Atrask save“. Projektas „Atrask save“ (projekto. Nr. 07.4.1-ESFA-V-404-01-0001) finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Jis skirtas jaunimui (15–29 m.), kuris niekur nedirba, nesimoko, neatlieka praktikos ir nedalyvauja mokymuose. Neaktyviam jaunimui buvo teikiamos socialinės, pedagoginės, psichologinės ir motyvavimo paslaugos, jaunuoliams buvo sudarytos sąlygos savanoriauti. Projekto veiklas baigė 35 jauni asmenys.

2016 m. jaunimo veiklai finansuoti iš savivaldybės biudžeto buvo skirta 8 100 Eur, iš jų jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklai skirta 4 100 Eur. Per 2016 m. buvo paremta 17 jaunimo grupių iniciatyvų.

STATYBA IR INFRASTRUKTŪRA

 2016 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymas seniūnijoms

Eil. Nr.  

Seniūnija

Kapitalui formuoti,

Eur

Einamiesiems tikslams,

Eur

 

Iš viso

1 Kelmės seniūnija 178 716,00 61 770,00 240 486,00
2 Kelmės apylinkių seniūnija 20 349,00 50 079,00 70 428,00
3 Tytuvėnų seniūnija 438 906,00 15 028,00 453 934,00
4 Tytuvėnų apylinkių seniūnija 2 600,00 56 274,00 58 874,00
5 Užvenčio seniūnija 5 185,00 84 460,00 89 645,00
6 Kražių seniūnija 2 178,00 63 452,00 65 630,00
7 Šaukėnų seniūnija 3 509,00 55 636,00 59 145,00
8 Pakražančio seniūnija 58 304,00 49 954,00 108 258,00
9 Liolių seniūnija 5 989,00 50 848,00 56 837,00
10 Kukečių seniūnija 23 537,00 42 716,00 66 253,00
11 Vaiguvos seniūnija 34 327,00 23 583,00 57 910,00
  Iš viso: 773 600,00 553 800,00 1 327 400,00

 

2016 m. vykdyti statybų darbai:

 

 1. Šilumos gamybos šaltinio, keičiant kuro rūšį į biokurą, Kražių gimnazijos katilinėje.

Už 73,463 tūkst. Eur demontuotas anglimis kūrenamas šilumos gamybos katilas ir sumontuotas biokurą naudojantis šilumos gamybos katilas.

 1. Kražių gimnazijos pastato rekonstravimas žemės sklype, esančiame S. Dariaus ir S. Girėno g. 2, Kražių mstl., Kelmės r.

Už 163,52 tūkst. Eur mokyklos pastato antro ir trečio aukšto patalpose pakeista grindų danga, vidaus durys, atlikti vidaus patalpų apdailos darbai, suremontuotos laiptinės.

 1. Pastato, esančio Mokyklos g. 4, Šaukėnuose, stogo keitimo ir remonto darbai – 16,5 tūkst. Eur.
 2. Mokslo paskirties pastato inžinerinių sistemų (šildymo) paprastasis remontas ir inžinerinių tinklų (šilumos tiekimo) nauja statyba Kelmės r., Užvenčio mstl., P. Višinskio g. 10 – už 92,707 tūkst. Eur. Atsisakyta elektrinio patalpų šildymo, įrengiant geoterminį šildymą.
 3. Pastato, esančio Laucevičiaus g. 2, Kelmėje, išorinių sienų šiltinimas ir išorės apdailos darbai – už 15,66 tūkst. Eur.
 4. Sporto paskirties pastato J. Janonio g. 11F, Kelmėje statyba (I etapas). 2016 m. įvykdyta statybos montavimo darbų už 1,182 mln. Eur. 2016 m. atlikti tokie statybos darbai: patalpų grindų pasluoksnių įrengimas, vidaus pertvarų montavimo darbai, langų ir išorinių durų bei vartų montavimas, patalpų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, priešgaisrinės apsaugos sistemos, elektros įrenginių montavimo ir vidaus inžinerinių tinklų įrengimo darbai. Nuo statybos pradžios statybos darbų atlikta už 2,603 mln. Eur. Įvykdyta 70,27 proc. visų I etapo statybos darbų. Projektas pradėtas įgyvendinti 2015 m. lapkričio mėn.

 

      TURTO VALDYMAS

Socialinis būstas

 

Kelmės rajono savivaldybės būsto fondo sąraše 2016 m. gruodžio 31 d. įrašyti 59 būstai (plotas 2 930,35 kv. m), savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąraše – 129 būstai (plotas 5 929,40 kv. m). 2016 m. savivaldybės socialinis būstas pasipildė 2 būstais, parduotas 1 savivaldybės būstas, trys būstai išbraukti iš Savivaldybės būsto fondo, nes avarinės būklės ir nuomoti nebetinkami. Turimo socialinio būsto būklė kasmet blogėja, nuomininkai neatlieka einamojo remonto, dažnai pasitaiko būsto niokojimo atvejų. Pagal galimybes socialinis būstas remontuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų. Per 2016 m. socialinio būstui remontuoti iš kompensuojamų nuompinigių, kuriuos UAB Kelmės vietinis ūkis pervedė į savivaldybės biudžetą, išleista 5,3 tūkst. Eur. Šiomis lėšomis atlikti butų, esančių J. Janonio g. 30-16, Nepriklausomybės g. 45-5, Kelmėje, Šiluvos g. 33-2, Pievų g. 14-1, Tytuvėnuose, remontai, keisti langai, durys, remontuoti namų stogai. Taip pat iš šių lėšų mokamos daugiabučių namų, kuriuose yra savivaldybės būstai, kaupiamosios lėšos. Rajono seniūnijose esamas būstas remontuojamos savivaldybės biudžeto lėšomis. 2016 m. rajono seniūnijose gyvenamajam būstuiremontuoti išleista 28,8 tūkst. Eur,iš jų Šaukėnų seniūnijoje – 4,3 tūkst. Eur, Kukečių seniūnijoje – 3,2 tūkst. Eur, Kelmės apylinkių seniūnijoje – 1,6 tūkst. Eur, Kražių seniūnijoje – 1,1 tūkst. Eur, Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje – 2,9 tūkst. Eur.

Į socialinį būstą šiuo metu pretenduoja žmonės, gaunantys mažas pajamas ir neturintys tinkamo savo būsto. Tarp jų – jaunos šeimos, našlaičiai ir likę be tėvų globos asmenys, neįgalūs asmenys (šeimos), šeimos, turinčios tris ir daugiau vaikų. 2016 m. gruodžio 31 d. socialinio būsto Kelmės rajone laukia 101 šeima, kurią sudaro 229 asmenys. Į eilių sąrašą socialiniam būstui gauti 2016 m. įrašytos 33 šeimos, išnuomotas būstas 14 šeimų, o iš eilių sąrašo išbrauktos 72 šeimos.

 

ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTRA

Melioracija

 

Kasmet melioracijai skiriamų lėšų suma nežymiai didėja.

 

 Melioracijos lėšos

 

Siekiant bent iš dalies pagerinti padėtį, 2016 m. buvo įvykdyti šie melioracijos remonto ir priežiūros projektai:

 1. „Tvenkinių hidrotechnikos statinių ir melioracijos griovių priežiūros darbai“. Prižiūrėti hidrotechnikos statiniai dvylikoje užtvankų;
 2. „Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Šedbarų kadastrinės vietovės griovių S-2, S-2-1, S-2-2, S-2-3, S-2-3-1 valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 1,756km griovių;
 3. „Kelmės rajono Vaiguvos seniūnijos Akmenių kadastrinės vietovės griovių V-3, V-3-2 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 1,361 km griovių;
 4. „Kelmės rajono Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kadastrinės vietovės griovių Nr. 1, Nr. 2 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 2,377 km griovių;
 5. „Kelmės rajono Šaukėnų seniūnijos Dubėnų kadastrinės vietovės griovio V-6 ir jame esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 1,005 km griovių;
 6. „Kelmės rajono Šaukėnų seniūnijos Vidsodžio kadastrinės vietovės griovių ŠA-7, ŠA-7-1 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 2,706 km griovių;
 7. „Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Girnikų kadastrinės vietovės Žeberės upelio pk. 0+00-21+60, griovio Ž-4 ir juose esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 2,526 km griovių;
 8. „Kelmės rajono Pakražančio seniūnijos Pakražančio kadastrinės vietovės griovio V-1 ir jame esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 1,184 km griovių;
 9. „Kelmės rajono Kelmės apylinkių seniūnijos Paverpenio kadastrinės vietovės melioracijos griovio V-2 pk. 0+00–5+17 ir jame esančių valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbai“. Suremontuota 0,517 km griovių.

2016 m. patenkinti 8 prašymai remontuoti valstybei priklausančius melioracijos statinius. Suremontuota 13,432 km griovių, 12 užtvankų hidrotechninių statinių, 21 pralaida, suremontuotos 135 drenažo žiotys, grioviuose pašalinta 5,11 ha krūmų, nušienauta 9,51 ha griovių, nušienauta 5,57 ha hidrotechninių statinių (užtvankų).


STRATEGINIS PLANAVIMAS IR INVESTICIJOS

2016 m. įgyvendinti projektai

Eil. Nr. ES projekto pavadinimas Projekto vertė, iš viso, tūkst. Eur iš jų: 2016 m. panaudotos lėšos iš jų: Trumpas aprašymas apie projektą

 (kas buvo vykdoma ir kokie pasiekti rodikliai)

ES lėšos VB biudžeto lėšos SB biudžeto lėšos kitos lėšos ES lėšos VB biudžeto lėšos SB biudžeto lėšos kitos lėšos
1 Užterštos rezervuarų parko teritorijos Kelmės r. sav. Tytuvėnų m. Stoties g. sutvarkymas 162,38 154,26   8,12   2,42     2,42   Parengta projekto paraiška finansavimui gauti, atlikti viešieji pirkimai paslaugoms ir darbams įsigyti. Pasirašyta finansavimo sutartis. Darbai pradedami 2017 m.
2 Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Tytuvėnų mieste 935,62 859,76 75,86 253,87   5,45     5,45   Parengtas projektinis pasiūlymas su investiciniu projektu. Perkamos projektavimo paslaugos.
3 Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas 250,00 200,00   50,00   1,19     1,19   Parengtas projektinis pasiūlymas
4 Tytuvėnų apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas 250,00 200,00   50,00   1.1896     1,19   Parengtas projektinis pasiūlymas
5 Liolių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimas 250,00 200,00   50,00   1,19     1,19   Parengtas projektinis pasiūlymas
6 Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Žalpių kaime 250,00 200,00   50,00              
7 Sporto erdvės įrengimas Tytuvėnų apylinkių seniūnijos Budraičių kaime 250,00 200,00   50,00              
8 Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas Minupių kaime 250,00 200,00   50,00              
9 Kelmės tradicinių amatų centro plėtra 78,55 48,69 28,49 1,37   78,55 48,69 28,49 1,37   Sukurtos edukacinės erdvės, įsigyta baldų bei priemonių edukaciniams užsiėmimams, kurių tikslas –puoselėti krašto tradicinius amatus, pristatyti sertifikuotus amatininkus. Užsiėmimai vyksta Kelmės kultūros centro patalpose.
10 Kelmės tradicinių amatų centro plėtra (tęstinis) 81,57 62,40 11,01 8,16   81,57 62,40 11,01 8,16   Įsigyta baldų kūrybinėms erdvėms, mobili scena, sukurta nauja interneto svetainė, įsigytos kitos priemonės, reikalingos viešinti sertifikuotus tradicinius amatininkus (palapinės), jų veiklą.
11 Liolių socialinės globos namų infrastruktūros plėtra 187,78 159,61   28,12             Pateiktas ir patvirtintas projektinis pasiūlymas,pateikta paraiška

vertinti projektą.

12 Kelmės viešojo transporto atnaujinimas 358,79 304,98   53,82             Buvo rengiamas projektinis pasiūlymas.
13 Kelmės rajono Užvenčio vaikų lopšelio- darželio patalpų ir įrangos atnaujinimas 180,20 148,20   32,00   82,80 66,40   16,40   Projektas įgyvendintas. Atnaujintos vidaus patalpos, įranga, baldai
14 Užvenčio lopšelio-darželio energijos suvartojimo sumažinimo priemonių įgyvendinimas 117,5 94,44 23,1     14,41   92,99 8,60   Užvenčio lopšelio-darželio katilinės ir šildymo sistemos modernizavimas. Projektas įgyvendintas 2016 m. spalį (LAAIF dėl lėšų trūkumo buvo sustabdęs mokėjimus).
15 Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos pastato rekonstravimas, pagerinant jo energetines charakteristikas 847,22 584,59 66,61 196,01     328,80   50,66   Projektas baigtas. Modernizuotas Užvenčio gimnazijos pastatas.
16 Socialinio būsto plėtra Kelmėje 500,02 425,02   94,54   3,63 3,09   0,55   2016-09-28 pasirašyta finansavimo sutartis. Perkami socialiniai būstai
17 Kelmės dvaro parko ansamblio sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams 506,60 430,60   75,90             Rengiama paraiška finansavimui gauti, parengta visuomenės dalyvavimo programa. pradžia 2017-05-01
Iš viso: 5338,73 4378,10 181,98 1051,90 0,00 271,20 509,38 39,50 97,17 0,00  

 

 VIP lėšomis vykdomi projektai

Eil. Nr. Investicijų projekto pavadinimas Kuruojanti įstaiga/ institucija Įgyvendinimo terminai Numatoma projekto vertė (tūkst. Eur) Panaudota lėšų iki 2016-01-01 (tūkst. Eur) Panaudota 2016 metais (tūkst. Eur) Lėšų pasiskirstymas Komentarai
pradžia pabaiga VB biudžeto lėšos SB lėšos  
1 VšĮ Kelmės ligoninės IV korpuso Kelmėje, Nepriklausomybės g. 2, lifto atnaujinimas SAM 2016.05.23 2016.12.05 55 0 54,5 54,5 0 Kelmės ligoninės IV korpuse esantis liftas buvo pakeistas nauju liftu.
2 Kelmės kultūros centro pastato Kelmėje, Vytauto Didžiojo g. 73, rekonstravimas KM 2008 2018 3905 2009,7 312,2 241,2 71 2016 m. pradėtas vykdyti 3 etapas.
3 Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje (I etapas. Kelmės sporto centro salės statyba) KKSD 2014.01.01 2017.12.31 5333,25 3156,94 3016,87 808 478,6 2014-11-13 pasirašyta statybos darbų rangos sutartis. Kelmės rajono savivaldybės lėšos 1 696 887,81 Eur ir Kūno kultūros ir sporto departamentui skiriamų Valstybės investicijų programos lėšos – 2 606 580,16 Eur. Atlikta darbų apie 69,85 proc.
Iš viso: 9293,25 5166,6 3383,57 1103,7 549,6  

–––––––––––––––––––

 

Su visomis Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitomis  galite susipažinti rajono savivaldybės interneto svetainėje (http://www.kelme.lt/Savivalda/Struktura-ir-kontaktai/Administracija/Direktorius).

 

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA