2024-06-25 (Antradienis)         Kelmės rajono laikraštis     ISSN 1648-0155

Privatumo politika

Kelmės rajono laikraštis „Bičiulis“ (toliau – įmonė, mes) gerbia vartotojų privatumą.

 1. Privatumo politika atspindi įmonės taikomą klientų duomenų tvarkymo praktiką. Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: biciulis.kelme@gmail.com.
 2. Mūsų interneto tinklalapyje www.biciulis.net pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote.
 3. Jūsų asmens duomenų valdytojas – įmonė (UAB ROSEBA, įmonės kodas 162511718, Liudo Giros g. 9, Kelmė, LT-86137).
 4. Įmonė, tvarkydama asmens duomenis, vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.
 5. Jūsų asmens duomenis įmonė tvarko:
 • Kuomet Jūs pateikiate prašymą užsakyti prenumeratą elektroniniam leidiniui gauti jį elektroniniu paštu (arba atvykti pasiimti iš redakcijos) ir tik apmokėjus mūsų išrašytą PVM sąskaitą faktūrą) (BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis).
 • Mūsų paslaugų teikimo tikslu – skelbimų, straipsnių užsakymas. Užsakymų vykdymui renkame fizinio asmens vardą pavardę, el. paštą, PVM sąskaitos-faktūros išrašymui būtinus asmens duomenis. (BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis).
 1. Mes renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos pateikia prenumeratorius ar užsakovas straipsnio (skelbimo) tik kontaktų palaikymo tikslu ir finansinės operacijos (apmokėjimo) tikslu.
 2. Asmens duomenys, kurie renkami mūsų paslaugų teikimo tikslais – elektroninio laikraščio platinimo tikslu (PDF formate) – vardas, pavardė, el. pašto adresas. Laikraštį galima užsiprenumeruoti redakcijoje, leidinį pasiimant iš redakcijos adresu: Liudo Giros g. 9, Kelmė. Taip užsakant mes tvarkome kliento vardą, pavardę, su tikslu žinoti kas atvyks pasiimti leidinio.
 3. Kliento elektroninio pašto adresas tvarkomas tik prenumeratos užsakymo tikslu. Elektroninis laikraštis siunčiamas tik tokiu laiko terminu, už kurį yra apmokėta. Papildoma tiesioginė rinkodara nevykdoma.
 4. Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis pateikdami užsakymą el. paštu biciulis.kelme@gmail.com arba skambinti telefonu 8-427-61474 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti prenumeratos, tačiau reikėtų įsivertinti užsakymo (apmokėjimo) faktorių.
 5. Įsipareigojame niekada neperduoti Jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
 • jei yra Jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui;
 • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems spaudos pristatymo ar kitas Jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek Jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems paslaugų teikėjams;
 • teisėsaugos institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 1. Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek laiko, kiek yra būtina norint teikti paslaugas. Baigus teikti paslaugas, Jūsų asmens duomenis saugosime 10 metų po paslaugos teikimo pabaigos, kadangi Jūsų duomenys tvarkomi finansinių paslaugų teikimo tikslu (saugoma sąskaita faktūra).
 2. Nepaisant aukščiau nurodyto informacijos saugojimo termino, Jūsų asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu Jūsų pateiktais duomenimis buvo (I) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (II) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (III) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo kliento padarytus pažeidimus, ar (IV) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 3. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikus tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Jūsų asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus, arba ar Jūsų asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį Jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
 4. Jūs taip pat turite teisę:
 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
 • prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą;
 • prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus Jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus;
 • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti ištrinti visus asmens duomenis, išskyrus tuos, kuriuos privalome saugoti.
 1. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Jūs turite pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:
 • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu: Liudo Giros g. 9, Kelmė.
 • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu biciulis.kelme@gmail.com. iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.

Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

 1. Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų interneto svetainėje www.biciulis.net pateikiama nuoroda į šiuo metu administruojama socialinę paskyrą Facebook. Paskyroje esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Paskyroje esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi socialinių paskyrų administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius paskyroje, socialinio tinklo administratorius į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinio tinklo vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Mes prie surinktų Jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie paskyros lankomumą.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

 1. Jūsų asmens duomenys tvarkomi laikantis BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Įmonėje yra įdiegta reikiama įranga, kuri turi užtikrinti vartotojų duomenų saugumą nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar panaudojimo, pakeitimo, neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo.
 2. Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią privatumo politiką. Su aktualius privatumo politikos pakeitimais mūsų skaitytojai supažindinami interneto tinklalapyje www.biciulis.net.