BIČIULIS

DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

                      Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, statinių savininkai, naudotojai privalo laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą.

Privalomieji daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimai.

                      1. Privalomųjų reikalavimų visumą sudaro:

                      1.1. reikalavimai išlaikyti daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – gyvenamasis namas), jo dalių savybes, atitinkančias esminius statinių reikalavimus;

                      1.2. reikalavimai gyvenamąjį namą ir jo aplinką naudoti, prižiūrėti ir tvarkyti, kad:

                      1.2.1. patalpų ir kitų pastato dalių naudojimas atitiktų jų naudojimo paskirtį;

                      1.2.2. nebūtų pažeisti esminiai architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimai;

                      1.2.3. nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų gyvenimo ir veiklos sąlygos.

                      2. Gyvenamojo namo būklė turi atitikti privalomųjų reikalavimų visumą per visą ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę.

Gyvenamųjų namų privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas.

                      3. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas:

                      3.1. nuolatiniu gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės stebėjimu ir vertinimu, tinkamu, saugos ir techninius reikalavimus atitinkančiu, pagrindinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų eksploatavimu ir technine priežiūra, savalaikiu jų atnaujinimu (remontu) ir kitais prevenciniais darbais;

                      3.2. esminius energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo reikalavimus atitinkančiu gyvenamojo namo energinio ūkio valdymu ir energiją taupančių priemonių įgyvendinimu.

                      4. Privalomųjų reikalavimų įgyvendinimo etapai:

                      4.1. gyvenamojo namo ir jo aplinkos būklės nustatymas ir jos atitikties privalomiesiems reikalavimams įvertinimas;

                      4.2. privalomųjų darbų pagrindimas, jų vykdymo organizavimas ir (ar) ilgalaikio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plano parengimas ir jo tvirtinimas;

                      4.3. privalomųjų darbų vykdymas.

Daugiabučio gyvenamojo namo būklės įvertinimas ir privalomųjų darbų nustatymas.

                      5. Gyvenamojo namo būklė ir jos atitiktis privalomųjų reikalavimų visumai įvertinami atliekant:

                      5.1. nuolatinius gyvenamojo namo būklės stebėjimus;

                      5.2. periodines (sezonines) gyvenamojo namo, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras pavasarį ir rudenį (pasibaigus ir prieš prasidedant pastatų šildymo sezonui);

                      5.3. specializuotas apžiūras, kurios atliekamos po stichinių nelaimių (gaisro, liūties, uragano, sprogimo ir kitų), gyvenamojo namo ar jo dalių griūties ir kitų reiškinių, sukėlusių pavojingas konstrukcijų deformacijas;

                      5.4. gyvenamojo namo statybinius tyrimus, jeigu jų reikia gyvenamojo namo ar atskirų jo dalių būklei nustatyti;

                      5.5. gyvenamojo namo, jo dalies ekspertizę, jeigu jos reikia gyvenamojo namo ar atskiros jo dalies būklei įvertinti;

                      5.6. energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimą, jeigu jie būtini pagal Statybos įstatymą ar dėl to priimtas butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas, analizuojant bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar šildymo ir karšto vandens sistemos techninio prižiūrėtojo pateiktus duomenis apie gyvenamojo namo šiluminės energijos (kuro) sąnaudas ir jų santykį su maksimaliomis šilumos suvartojimo normomis daugiabučių namų butų ir kitų patalpų šildymui.

                      6. Gyvenamojo namo apžiūras atlieka:

                      6.1. nuolatinius stebėjimus – gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas arba, kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo,– darbuotojas, kuriam pavesta vykdyti gyvenamojo namo techninę priežiūrą;

                      6.2. periodines (sezonines) apžiūras – gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, pagal kompetenciją pasitelkdamas inžinerinių sistemų techninius prižiūrėtojus ir kitus specialistus, susijusius su namo priežiūra ir atnaujinimu (remontu), dalyvaujant butų ir kitų patalpų savininkų išrinktam atstovui (įgaliotiniui), jei toks yra;

                      6.3. specializuotas apžiūras – bendrojo naudojimo objektų valdytojo sprendimu sudaryta specialistų grupė (komisija), kurios vadovas turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus, suteikiančius teisę eiti vienos iš pagrindinių statybos techninės veiklos sričių vadovo pareigas.

                      7. Gyvenamojo namo statybinius tyrimus ar gyvenamojo namo, jo dalies ekspertizę atlieka fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę atlikti esamo statinio tyrimus ar statinio ekspertizę.

                      8. Energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimą atlieka specialistai, turintys teisę atlikti energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimą.

                      9. Atliekant nuolatinius stebėjimus, periodiškai (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius, o gyvenamuosiuose namuose, kurie priskirti ypatingo statinio kategorijai, ne rečiau kaip kartą per du mėnesius) ir pagal poreikį vizualiai apžiūrimos gyvenamojo namo pagrindinės konstrukcijos ir inžinerinės sistemos (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemas, kurių priežiūrai nustatyti specialūs reikalavimai), fiksuojami (įskaitant fotografavimą) pastebėti defektai, avarijų pavojai ir numatomos priemonės jiems pašalinti, statinio tyrimo ar ekspertizės poreikis, tikrinama gaisrinės saugos įrenginių ir priemonių būklė, bendrojo naudojimo patalpų fizinė ir sanitarinė būklė; fiksuojami ir vertinami gyvenamojo namo gyventojų pranešimai apie pastebėtus konstrukcijų ir inžinerinių sistemų defektus, gaisrinės saugos ir sanitarinius pažeidimus.

                      10. Periodinių (sezoninių) apžiūrų metu įvertinami gyvenamojo namo konstrukcijų, bendrojo naudojimo patalpų ir inžinerinių sistemų būklės pokyčiai pasibaigus šildymo sezonui, jų remonto ar kitokio tvarkymo būtinybė. Rudeninės apžiūros metu patikrinamas namo ir jo inžinerinių sistemų paruošimas šildymo sezonui ir nustatomos priemonės pastebėtiems trūkumams pašalinti.

                      11. Gyvenamojo namo būklės įvertinimai nuolatinių stebėjimų ir apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, energinio audito ar energinio naudingumo sertifikavimo metu normatyvinių aktų nustatyta tvarka aprašomi ir registruojami statinio techninės priežiūros žurnale, apžiūrų aktuose, techninėse ataskaitose.

                      12. Apžiūrų metu atskleidus deformacijų, defektų ar esminių statinių reikalavimų pažeidimus, dėl kurių kyla pavojus žmonių sveikatai ar aplinkai arba galimi dideli materialiniai nuostoliai, atsakingas už apžiūrą asmuo privalo nedelsdamas apie tai informuoti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų valdytoją ir (ar) gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją, jei jis nedalyvauja apžiūroje.

                      13. Asmuo, kuriam pranešta apie gyvenamojo namo, jo dalies avarinę būklę, turi nedelsdamas imtis veiksmų, apsaugančių žmones, aplinką ir gyvenamąjį namą nuo galimų pasekmių. Pašalinus grėsmę, surašomas avarijos tyrimo aktas, kuris registruojamas namo techninės priežiūros žurnale.

                      14. Pagal nuolatinių stebėjimų, apžiūrų, statinio tyrimų ar ekspertizės, energijos vartojimo pastate auditą ar pastato energinio naudingumo sertifikavimo duomenis, nustatomi privalomieji pastebėtų defektų ir deformacijų šalinimo, gyvenamojo namo atnaujinimo (remonto) darbai ir bendrojo naudojimo objektų valdytojo nustatyta tvarka planuojamas ir organizuojamas jų įgyvendinimas.

                      Daugiabučio gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja bendrojo naudojimo objektų valdytojas, paskirdamas gyvenamojo namo techninį prižiūrėtoją. Kai techninis prižiūrėtojas yra juridinis asmuo, jis turi paskirti atsakingą asmenį už gyvenamojo namo techninę priežiūrą.

                      Daugiabučio gyvenamojo namo techninis prižiūrėtojas, vadovaudamasis įstatymais ir teisės aktais, vykdo organizacines ir technines priemones tinkamai gyvenamojo namo būklei išsaugoti, kad būtų užtikrinti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą gyvenamojo namo naudojimo trukmę.

                      Už nustatytų reikalavimų pažeidimus įstatymų nustatyta tvarka atsako daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkai, bendrojo naudojimo objektų valdytojai ir techniniai prižiūrėtojai. Gyvenamųjų namų naudojimo priežiūrą vykdo savivaldybių administracijos.

                      Parengta pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimą Nr. T-95 „Dėl Kelmės rajono statinių naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

Administracijos direktorė Irena Sirusienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA