BIČIULIS

KVIETIMAS „DARBDAVIŲ ATRANKA UŽIMTUMO

DIDINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI“

                      Atrankoje gali dalyvauti Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje savo veiklą vykdantys darbdaviai, pageidaujantys įgyvendinti 2019 metų užimtumo programoje numatytus laikinus darbus, teikiančius socialinė naudą vietos bendruomenei, padedančius palaikyti ir plėtoti vietos bendruomenės socialinę infrastruktūrą. Įgyvendinant Programą organizuojami šie laikino pobūdžio darbai:

 1. savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto bei šioje žemėje esančių vandens telkinių pakrančių, paplūdimių, takų, pakelių, želdinių tvarkymo ir priežiūros, infrastruktūros objektų smulkaus remonto, laikino pobūdžio pagalbiniai darbai;
 2. aplinkos tvarkymo ir smulkaus remonto laikino pobūdžio pagalbiniai darbai ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo ugdymo, kultūros bei laisvalaikio organizavimo įstaigose;
 3. istorijos ir kultūros paminklų, kultūros paveldo objektų, regioninių parkų, neveikiančių kapinių, kitų saugomų bei turinčių išliekamąją vertę objektų priežiūros pagalbiniai laikino pobūdžio darbai;
 4. pagalbiniai darbai teikiant socialines laikino pobūdžio paslaugas asmenims su sunkia negalia ir vienišiems pagyvenusiems asmenims namuose bei socialinės globos įstaigose.

                      Programa iki 2019 m. gruodžio 15 d. 100 proc. finansuojama iš Savivaldybės biudžeto už faktiškai dirbtą laiką pagal Vyriausybės patvirtintą minimalų valandinį atlygį apskaičiuoto darbo užmokesčio ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotų draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos bei piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas, įskaitant draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų sumą. Asmenys gali būti įdarbinami ne ilgesniam nei 4 mėn. laikotarpiui.

                      Darbdaviai, pageidaujantys dalyvauti darbdavių atrankoje, iki 2019 m. kovo 8 d. 17 val. turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. Pasiūlymą dalyvauti atrankoje (pridedama).
 2. Įmonės registravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją.
 3. Numatomų atlikti darbų aprašymą (laisva forma) pagal kiekvieną šiame kvietime nurodytą priemonę (tikslas, socialinė nauda vietos bendruomenei, darbų apimtys, planuojami rezultatai ir kt.). Privačių ūkio subjektų darbdaviai turi pateikti planuojamų atlikti darbų aprašymą, suderintą su seniūnijos seniūnu.
 4. Darbdavio įsipareigojimai (laisva forma):

                      4.1. Įdarbinti Programoje numatytas prioritetines asmenų grupes : (Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 48 str. 2 d.).

                      * rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;

                      * nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis),vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys sergančius ir neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ir priežiūra;

                      * asmenys, grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;

                      * piniginės socialinės paramos gavėjai;

                      * asmenys, priklausantys nuo narkotikų, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės  ar profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ar profesinės reabilitacijos programos baigimo;

                      * prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipėsi į teritorinę darbo biržą nevėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;

                      * grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimų nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipėsi į teritorinę darbo biržą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;

                      * asmenys, turintys pabėgėlio statusą, ar asmenys, kuriems suteikta papildoma ar

laikinoji apsauga;

                      * asmenys, priklausantys socialinės rizikos šeimoms;

                      * vyresni kaip 40 metų asmenys.

                      Vertinami bus tik tie darbdaviai, kurie bus pateikę visus aukščiau nurodytus dokumentus. Darbai gali būti atliekami tik Savivaldybei ar valstybei nuosavybės teise priklausančiose teritorijose.

                      Darbdavių vertinimo kriterijai:

 1. Darbų poreikio pagrįstumas.
 2. Numatomų atlikti darbų atitikimas šiame kvietime nurodytų priemonių sąrašui.
 3. Ankstesnių metų viešųjų darbų programos vykdymo įvertinimas.
 4. Įdarbinimo galimybės.

                      Pasiūlymo formą galima Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 212 kabinete, Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė. Atsakingas darbuotojas Salomėja Ramanauskienė. Tel. 8 (427) 69 063.

                      Pasiūlymo formą galima rasti Kelmės rajono savivaldybės interneto puslapyje (www.kelme.lt).

Danutė LAIVIENĖ

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

einanti administracijos direktoriaus pareigas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA