BIČIULIS

Savivaldybės tarybos nario įgaliojimus 2018 metais, kaip ir ankstesniais, vykdė 25 rajono savivaldybės tarybos nariai (9, įskaitant merą, – Lietuvos socialdemokratų, 7 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 3 – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, 1 – Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų),  3 – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 1 – Darbo partijos, 1 – partijos „Tvarka ir teisingumas“).

Savivaldybės tarybos narys Romas Docius Taryboje dirbo iki 2018 m. vasario 5 d., mero pavaduotojas Izidorius Šimkus – iki 2018 m. sausio 22 d.

Lietuvos Valstiečių ir žaliųjų frakcija 2018 metų gegužės 14 d. pareiškė nebedirbsiantys valdančiojoje daugumoje, gegužės 15 d. frakcijos seniūnu vietoje posto atsisakiusio Gipoldo Karklelio išrinktas Vytautas Barkauskas.

2018 m. birželio 27 d. Savivaldybės tarybos nariai Albertas Brazas, Rimas Bertašius, Kęstutis Bilius sudarė mišrią frakciją, kurios seniūnu pasiūlė Kęstutį Bilių. Vincas Metrikis prie frakcijų neprisijungė.

2018 metų gegužės 4 d. Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis teikė Tarybai tarybos nario Alberto Brazo kandidatūrą Savivaldybės mero pavaduotojo pareigoms. 2018 metų gegužės 4 d. Tarybos sprendimu Nr. T-165 Taryba patvirtino Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo rezultatus: skirti Kelmės rajono savivaldybės tarybos narį Albertą Brazą Kelmės rajono savivaldybės mero pavaduotoju savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui nustatant, kad Albertas Brazas mero pavaduotojo pareigas eina visuomeniniais pagrindais.

TARYBOS KOLEGIJOS VEIKLA

2018 m. įvyko du Kolegijos posėdžiai, kuriuose svarstyti klausimai: dėl projektų Tytuvėnuose įgyvendinimo pakeitimų; dėl Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus vykdomos veiklos ir Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos; dėl Tytuvėnų kultūros centro statybos; dėl viešosios prekybos vietos Dariaus ir Girėno g. Kelmės mieste. Priimti sprendimai: pritarti rengti techninį projektą dėl Tytuvėnų kultūros centro įkurdinimo Tytuvėnų bažnyčios garažų pastate (priemone papildyti rajono Strateginį veiklos planą); įpareigoti Administraciją parengti sprendimo projektą ir teikti svarstyti Tarybai dėl valstybinės žemės sklypo perėmimo patikėjimo teise Savivaldybei savarankiškoms funkcijoms vykdyti.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ 2018 METŲ VEIKLA

2018 m. Savivaldybės tarybos nariai dirbo šešiuose, kadencijos pradžioje sudarytuose, savivaldybės tarybos komitetuose: Biudžeto ir investicijų (pirmininkas Rimantas Motuzas), Kaimo reikalų ir verslo (pirmininkas Romas Docius, nuo 2018 m. kovo 21 d. – Reda Mažonavičienė), Kontrolės (pirmininkas Egidijus Ūksas), Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio (pirmininkas Zenonas Mačernius), Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos (pirmininkė Ona Granickienė), Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos (pirmininkas Albertas Brazas). Vyko 5 bendri komitetų posėdžiai.

SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLA 2018 METAIS

Rajono savivaldybės taryba dirbo pagal patvirtintus darbo planus pusmečiams. Rajono savivaldybės tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuoti internetu.

Iš viso įvyko 83 komitetų ir tarybos posėdžiai (2017 m. – 83), kuriuose buvo svarstomi 424 sprendimų projektai, įvyko 13 Savivaldybės tarybos posėdžių, priimta 411 Tarybos sprendimų.

2018 m. Vyriausybės atstovas savivaldybės merui ir administracijai pateikė 7 reikalavimus (2017 m. – 5). Reikalavimai Nr. 4-5, Nr. 4-9,  Nr. 4-15, Nr. 4-20, Nr.-22, Nr. 4-28, Nr. 4-36 buvo įvykdyti arba pagal prašymą įvykdymo terminas buvo atidėtas.

2018 m. užregistruoti  8 Vyriausybės atstovo savivaldybei teikimai Nr. 3-9, Nr. 3-21, Nr. 3-22 Nr. 3-23, Nr. 3-28,  Nr. 3-41,  Nr. 3-42 ir Nr. 3-47. Visi teikimai įgyvendinti.

RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ, SVARSTYTŲ IR PRIIMTŲ

2018 METAIS, ANALIZĖ PAGAL SVARSTYTŲ KLAUSIMŲ TEMAS

 

Svarstyti 424 klausimai, priimta 411 sprendimų.

 

Svarstytų klausimų temos

Priimtų sprendimų

skaičius

Procentas nuo  bendro  skaičiaus
Biudžetas, finansai. Biudžeto tvirtinimas, finansiniai klausimai, lėšų skyrimas, jų paskirties keitimas, paskolos, programų lėšos. 26 6,33
Kraštotvarka. Detaliųjų planų tvirtinimas, pritarimas jų rengimo programoms, statyba, projektavimas, pritarimas projektams, investiciniai projektai, detalieji, specialieji planai, rajono bendrasis planas, gatvių pavadinimų keitimas. 18 4,38
Turto klausimai. Patalpų, transporto priemonių, įrenginių nuoma, turto perdavimas, turto nusidėvėjimas, pastatų juridinis įteisinimas, paskirties pakeitimas. 54 13,14
Nuostatai, tvarkos aprašai, taisyklės. Darbo grupių, komisijų, valdybų sudarymas, įstatų, nuostatų, taisyklių, tvarkų, sąrašų tvirtinimas. 50 12,16
Švietimas. Švietimas, kultūra, sportas. Švietimo programų tvirtinimas. 20 4,87
Sveikata. Sveikatos apsauga, sveikatos projektų tvirtinimas. 6 1,46
Socialiniai klausimai. Paslaugų plėtra, kokybės gerinimas, socialinių projektų vykdymas, socialinės apsaugos sričių finansavimas. 30 7,29
Mokesčių lengvatos. Žemės ir žemės nuomos bei kitų mokesčių lengvatų suteikimas. 18 4,38
Pavedimai, įgaliojimai. Pavedimai, įgaliojimai merui, mero pavaduotojui, administracijos direktoriui ir kitiems asmenims, pritarimas pasirašyti sutartis, dalyvauti veikloje, atstovų delegavimas. 17 4,14
Programos, planai, pritarimas projektams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Strateginio planavimo dokumentai, darbo planai, veiklos programos, pritarimas rengti projektus. 33 8,03
Ataskaitos. Biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų, funkcijų, planų vykdymo, programų įgyvendinimo ataskaitos. 65 15,81
Paslaugų  įkainiai. Įmonių, įstaigų  paslaugų   teikimas  gyventojams, įkainių  tvirtinimas. 15 3,65
Struktūra, etatai. Rajono savivaldybės administracijos bei kitų biudžetinių įstaigų struktūros ir etatų skaičiaus tvirtinimas, pareigybių aprašymai, darbo užmokestis, darbo krūviai, nuobaudos, skyrimas eiti pareigas, atleidimas iš pareigų. 34 8,27
Aplinkos apsauga. 5 1,22
Rajonui nusipelniusių piliečių apdovanojimai. Apdovanojimų tvarkos, aprašai. 3 0,73
Savivaldybės tarybos, komitetų veiklą reglamentuojantys sprendimai. Reglamentas. 11 2,68
Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimas netekusiais galios. 6 1,46
Iš viso 411 100 proc.

                                                                                                  

Mažiau negu 2017 metais priimta sprendimų mokesčių lengvatų, struktūros, etatų nustatymo, Savivaldybės tarybos veiklą reglamentuojančių sprendimų. Daugiau priimta sprendimų dėl biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų, funkcijų, planų vykdymo, programų įgyvendinimo ataskaitų tvirtinimo, socialinių, švietimo klausimų.

Tarybos nariai savivaldybės tarybos posėdžiuose pristatė 79 klausimus, informacijas, Savivaldybės kontrolierius – 2, Administracijos direktorius – 1, rajono įstaigų ir įmonių vadovai – 51. Daugiausiai klausimų tarybos posėdžių metu (kaip pranešėjai) pristatė meras Vaclovas Andrulis (43), Rimantas Motuzas (24). Aktyviausiai diskusijose ir pateikiant klausimus dalyvavo: Vincas Metrikis (109), meras Vaclovas Andrulis (60), Stasys Lekšas (71), Egidijus Ūksas (58), Zenonas Mačernius (34), Vytautas Barkauskas (28), Gipoldas Karklelis (27).

2018 m. sausio ir balandžio mėnesiais vyko susitikimai su rajono gyventojais visose seniūnijose. Susitikimuose dalyvavo Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis (21), Tarybos nariai: Rimantas Motuzas (21), Stasys Lekšas (16), Petras Račkauskas (15), Vytautas Barkauskas (14), Ona Granickienė (14), Zenonas Mačernius (12), Kęstutis Bilius (10), Egidijus Ūksas (10), Rolandas Venckus (10), Stanislovas Baltrušaitis (5), Tomas Savickas (5), Gipoldas Karklelis (4), Emilija Kvietkuvienė (3), Dalia Balčiūnienė (3), Kristina Balsienė (3), Albertas Brazas (3), Ramūnas Baranauskas (2), Vincas Metrikis (2), Saulius Mockus (1), Reda Mažonavičienė (1), Stepas Dzimidas (1).

SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETAS

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-45 patvirtino rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų planą – 30861,9 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą – 33350,6 tūkst. Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo 31733,6 tūkst. Eur, išlaidos iš skolintų lėšų 1480,6 tūkst. Eur viršijo pajamas ir 1100,2 tūkst. Eur praėjusių metų lėšų likučių buvo panaudoti biudžetinių įstaigų įsiskolinimui dengti ir ilgalaikėms paskoloms grąžinti.

2018 m. iš viso gauta 31558,2 tūkst. Eur pajamų, paskolų paimta 1100,2 tūkst. Eur. Bendras rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,4 proc., arba gauta 175,4 tūkst. Eur mažiau, nei planuota.

 

Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymas 2018 m. gruodžio 31 d. (tūkst. Eur)

Eil.

Nr.

Pajamos 2018 m. 2017 m.
Biudžetas (patikslintas) Įvykdymas Įvykdymo proc. Įvykdymas
1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš Kelmės VMI) 15 794,0 15 956,5 101,0 12 147,6
2. Turto mokesčiai:        
  žemės mokestis 620,0 626,3 101,0 411,4
  nekilnojamo turto mokestis 75,0 86,3 115,1 75,8
  paveldimo turto mokestis 9,0 7,6 84,4 12,1
3. Prekių ir paslaugų mokesčiai:        
  mokestis už aplinkos teršimą 25,0 26,6 106,4 27,3
  valstybės rinkliavos 40,0 42,0 105,0 49,7
  vietinės rinkliavos 836,0 805,3 96,3 740,4
4. Specialioji tikslinė dotacija 10 941,3 10 627,7 97,1 13 535,8
5. Žemės nuomos mokestis 150,0 181,4 120,9 135,8
6. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 43,0 71,6 166,5 63,7
7. Pajamos už prekes ir paslaugas 861,9 853,8 99,1 830,1
8. Kitos neišvardytos ir neplanuotos pajamos 15,0 64,5 430,0 47,3
9. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos 2 290,4 2 167,6 94,6 682,9
10. Sandoriai dėl materialiojo ir nematerialiojo turto 33,0 41,0 124,2 33,1
  Iš viso pajamų 31 733,6 31 558,2 99,4 28 793,0
11. Lėšų likučiai išlaidoms dengti 1 100,2 1 100,2 100,0 999,5
12. Ilgalaikės paskolos 1 480,6 1 100,2 74,3 736,2
Iš viso 34 314,4 33 758,4 98,4 30 528,7

 

Su visa Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 metų ataskaita galima susipažinti Savivaldybės internetinėje svetainėje http://www.kelme.lt/Meras414.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA