BIČIULIS

Savivaldybės administracija yra savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai ir savivaldybės administracijos filialai – seniūnijos (savivaldybės administracijos struktūriniai teritoriniai padaliniai).

Finansai ir biudžetas

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-45 patvirtino rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto pajamų planą – 30861,9 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą – 33350,6 tūkst. Eur. 2018 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo 31733,6 tūkst. Eur, išlaidos iš skolintų lėšų 1480,6 tūkst. Eur viršijo pajamas, 1100,2 tūkst. Eur praėjusių metų lėšų likučių buvo panaudoti biudžetinių įstaigų įsiskolinimui dengti ir ilgalaikėms paskoloms grąžinti.

2018 m. iš viso gauta 31558,2 tūkst. Eur pajamų, paimta 1100,2 tūkst. Eur paskolų. Bendras rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 99,4 proc., arba gauta 175,4 tūkst. Eur mažiau, nei planuota.

2018 m. gauta mažiau, nei planuota, specialiųjų tikslinių dotacijų, pajamų už vietines rinkliavas, taip pat nežymiai mažiau, nei planuota, surinkta pajamų, gaunamų už biudžetinių įstaigų prekes ir paslaugas. 2018 m. Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų gauta 94,6 proc., arba 122,8 tūkst. Eur, mažiau nei planuota (dėl rangovų laiku neatliktų darbų).

2018 m. daugiau surinkta gyventojų pajamų mokesčio, žemės ir žemės nuomos mokesčių, mokesčių už valstybinius gamtos išteklius, įvykus sandoriams dėl materialiojo ir nematerialiojo turto. Daugiau nei tris kartus išaugo Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų įsisavinimas. Bendrai rajono biudžeto pajamos, lyginant su 2017 m., buvo 9,6 proc. didesnės.

2018 m. 40,5 proc. visų biudžeto pajamų sudarė pajamos iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų bei valstybės specialiosios dotacijos, o vietinės pajamos siekė 59,5 proc. Lyginant su 2017 m., gauta trečdaliu, t.y. 31,4 proc. (arba 3 646,4 tūkst. Eur), daugiau gyventojų pajamų mokesčio, 52,2 proc. (arba 214,9 tūkst. Eur) padidėjo pajamos už žemės mokestį ir 33,6 proc. (arba 45,6 tūkst. Eur) už žemės nuomą. Mokestis už žemę padidėjo todėl, kad Registrų centras 2018 m. perskaičiavo žemės sklypų mokestines vertes, kurios galios ateinančius penkerius metus. Savivaldybės taryba einamaisiais metais nustatė 1,4 proc. žemės ūkio paskirties žemės mokesčio tarifą ir priėmė papildomas 30 proc. žemės mokesčio lengvatas.

Galutinis 2018 m. biudžeto pajamų planas sudarė 31733,6 tūkst. Eur. 2018 m. ilgalaikių paskolų planas – 1480,6 tūkst. Eur, paimta paskolų – 1100,2 tūkst. Eur.

2018 m. išleista 32334,9 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 35,8 proc., t.y. 11569,9 tūkst. Eur (iš jų mokinio krepšeliui finansuoti 6037,2 tūkst. Eur). Socialinei apsaugai ir pašalpoms mokėti 2018 m. teko 17,5 proc. (arba 5663,3 tūkst. Eur) visų biudžeto išlaidų, o 2017 m. – 16,3 proc. (arba 4788,8 tūkst. Eur). Poilsiui, kultūrai ir religijai 2018 m. teko 12,1 proc. biudžeto išlaidų. Ekonomikos sričiai skirta 11,6 proc., bendrosioms valstybės paslaugoms – 10,9 proc. visų biudžeto išlaidų.

Savivaldybės biudžeto išlaidų kitimas 2018 metais

Per 2018 m. grąžinta 1120,1 tūkst. Eur paskolų (iš jų: 894,2 tūkst. Eur – Lietuvos komerciniams bankams, 225,9 tūkst. Eur – Lietuvos Respublikos finansų ministerijai) ir sumokėta 57,6 tūkst. Eur palūkanų.

2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Kelmės rajono savivaldybė turėjo 1070,4 tūkst. Eur skolų (be paskolų), iš jų: 220,6 tūkst. Eur socialinių išmokų (pašalpų), 119,7 tūkst. Eur darbo užmokesčio, 110,3 tūkst. Eur socialinio draudimo įmokų. 134,3 tūkst. Eur sudarė skola turtui įsigyti ir įvairiems investiciniams projektams finansuoti. Didžiausią skolų dalį 485,5 tūkst. Eur sudarė skolos už prekes ir paslaugas, kitas išlaidas ir subsidijas (iš jų: 205,8 tūkst. Eur skolos už komunalines paslaugas, 196,9 tūkst. Eur skola nuostolingiems maršrutams kompensuoti). Įsiskolinimas iš mokinio krepšelio lėšų sudarė 0,6 tūkst. Eur. Palyginti su 2017 m. įsiskolinimas padidėjo 450,3 tūkst. Eur. Dalį įsiskolinimo pokyčių lėmė nuo Kelmės rajono savivaldybės nepriklausančios aplinkybės – tęstinis projektų iš ES fondų finansuojamų lėšų įgyvendinimas, padidėjęs lėšų poreikis socialinėms išmokoms mokėti, didėjantys įkainiai už komunalines paslaugas.

Direktoriaus rezervo lėšos

Finansų skyriuje į apskaitą traukiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervas, kuriam 2018 m. pradžioje buvo skirta 35,0 tūkst. Eur. Galutinis patikslintas planas sudarė 15,0 tūkst. Eur. 2018 m. Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšas buvo numatyta naudoti ekstremaliosioms situacijoms ir įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti bei gaisrų ir stichinių nelaimių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti. 2018 m. išlaidų dėl ekstremalių situacijų ir įvykių padarytų nuostolių nebuvo, todėl direktoriaus rezervo lėšos buvo panaudotos tik gaisrų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti.

Administracijos struktūra ir jos pokyčiai 2018 metais

2018 m. sausio 1 d. Savivaldybės administracijos struktūroje buvo 227 etatai: valstybės tarnautojų – 91, dirbančiųjų pagal darbo sutartis – 136. Centrinėje administracijoje buvo 119 etatų, seniūnijose – 108. Per 2018 m. valstybės tarnautojų skaičius sumažėjo iki 83 (8 etatais), dirbančiųjų pagal darbo sutartis – iki 131 (5 etatais). 2018 m. gruodžio 31 d. struktūroje buvo 214 etatų.

Administracijos struktūroje valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičius sumažėjo, nes struktūroje buvo panaikinti Biudžetinių įstaigų apskaitos ir Vaiko teisių apsaugos skyriai.

Kelmės rajono savivaldybės administracija siekia telkti finansinius ir žmogiškuosius išteklius ir įgyvendinti Kelmės rajono savivaldybės strateginio veiklos plano misiją vykdant viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas, kvalifikuotai ir kokybiškai tenkinti rajono bendruomenės poreikius, vadovaujantis vietos savivaldos principais plėtoti vietos savivaldą ir gerinti gyvenimo rajone kokybę.

Svarbiausi 2019 m. Savivaldybės administracijos tikslai – sėkmingai įgyvendinti pradėtus projektus, užtikrinti finansinius išteklius ir gerinti gyvenimo kokybę rajono gyventojams įvairių sektorių aspektu.

Tikimasi, kad 2019 m. bus darnaus išteklių naudojimo, siekiant maksimalaus rezultato, ir perspektyvinių planų įgyvendinimo metai.

Su visa Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 m. veiklos ataskaita galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt/Administracijos-direktorius584373

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA