BIČIULIS

SAVIVALDYBĖS MERAS

Kelmės rajono savivaldybės meras Vaclovas Andrulis, 2019 m. kovo mėnesį tiesiogiai išrinktas Savivaldybės tarybos 2019–2023 metų įgaliojimų laikui, vykdydamas Vietos savivaldos įstatymo nuostatas rūpinosi, kad laiku ir tinkamai būtų: rengiami savivaldybės teritorijos raidos analizės ir ilgalaikių socialinių, kultūrinių, ūkinių, investicinių ir kitų programų projektai, užtikrinama jų įgyvendinimo kontrolė; sudarytos tinkamos prielaidos ir galimybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės narius įtraukti į vietos reikalų tvarkymą; užtikrinamas savivaldybės tarybos narių tolygus bendravimas su visais savivaldybės rinkėjais (visoje savivaldybės teritorijoje); tobulinamas savivaldybės tarybos sprendimų priėmimas ir savivaldybės tarybos komitetų veikla; deramai atstovaujama savivaldybės interesams bendradarbiaujant ir sprendžiant klausimus su valstybės valdžios ir valstybinio administravimo subjektais, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio valstybių savivaldybėmis.

Organizuodamas savo veiklą, meras betarpiškai bendrauja su rajono gyventojais, organizuoja susitikimus, gyventojų priėmimą, nagrinėja prašymus ir skundus ne tik oficialiai reglamentuota tvarka per Savivaldybės priimamąjį, bet ir atsakydamas į elektroniniu paštu, telefonu pateiktus klausimus. Meras 2019 metais lankėsi rajono seniūnijose, kaimuose, bendruomenėse, įstaigose, įmonėse. Nagrinėti gyventojams aktualūs klausimai: kelių būklės, sveikatos priežiūros įstaigų problemų, gatvių apšvietimo, kiti infrastruktūros, susisiekimo, socialinės paramos, kultūros ir švietimo, projektų, komunalinio ūkio, žemės, viešosios tvarkos klausimai.

Siekiant auginti atsakingą ir pilietišką jaunąją kartą, minint Vietos savivaldos dieną Kelmės rajono savivaldybėje surengta atvirų durų dieną moksleiviams. Pakražančio, Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio, Kražių Žygimanto Liauksmino, Tytuvėnų gimnazijų, „Kražantės“ progimnazijos ir Liolių pagrindinės mokyklos bei rajone viešintys Miastko (Lenkija) moksleiviai supažindinti su vietos savivaldos darbu. Kalbėta apie politinį gyvenimą, valstybės tarnybą, Savivaldybės vykdomas veiklas.

Dar viena tiesioginio bendravimo su gyventojais priemonė yra mero Vaclovo Andrulio paskyra „Facebook“ socialiniame tinkle, kuriame sulaukta žinučių, paklausimų.

Meras, atstovaudamas Kelmės rajono savivaldybę, nuolat pateikia komentarus svarbiais rajonui klausimais spaudos, rajono ir apskrities televizijų žurnalistams.

2019 metais Savivaldybės meras organizavo 79 komitetų ir Tarybos posėdžius (2018 m. – 83), kuriuose buvo svarstomi 459 sprendimų projektai, mero potvarkiu sušaukė 13 Savivaldybės tarybos posėdžių, pasirašė 452 Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus.

2019 m. Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse įstaiga Savivaldybės merui ir Administracijai pateikė 1 reikalavimą Nr. 4-5 (2018 m. – 7). Reikalavimas įvykdytas.

2019 m. užregistruoti  3 Vyriausybės atstovo Šiaulių ir Telšių apskrityse įstaigos teikimai Savivaldybei (2018 m. – 8).  Visi teikimai įgyvendinti.

Meras Vaclovas Andrulis 2019 m. sausio ir gegužės mėnesį dalyvavo susitikimuose su rajono gyventojais, kas mėnesį vykusiuose rajono seniūnijų seniūnų ir kasdieniuose Savivaldybės ir Administracijos vadovų pasitarimuose, Savivaldybės tarybos posėdžiuose pristatė 53 klausimus ir informacijas, 33 kartus pasisakė Tarybos posėdžių metu.

Meras vadovavo Garbės piliečio vardo ir ženklo „Už nuopelnus Kelmės rajonui“ kandidatų atrankos, Strateginio planavimo komisijoms, Komisijai literatūrinėms premijoms skirti, leidžiamiems literatūros kūriniams vertinti ir jų leidimo eilės tvarkai nustatyti, Kultūros rėmimo programos lėšų skirstymo komisijai, Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų paraiškų vertinimo komisijai, Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninės vaiko teisių apsaugos tarybai.

RAJONO MERO POTVARKIAI, PRIIMTI 2019 METAIS

2019 m. priimti 545 (2018 m. – 477) mero potvarkiai veiklos, personalo, atostogų ir komandiruočių klausimais. Daugiau negu 2018 metais potvarkių meras pasirašė atostogų, komandiruočių klausimais, mažiau – personalo klausimais. Veiklai organizuoti pasirašyti 56 potvarkiai (tiek pat pasirašyta 2018 metais).

 

SAVIVALDYBĖS PRIIMAMAJAME GAUNAMŲ RAŠTŲ,

ASMENŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ 2019 METAIS ANALIZĖ

Mero priimamajame 2019 metais gauti 934 asmenų prašymai, 162  daugiau nei 2018 metais ir 199 daugiau nei 2017 metais.

Turinys 2019-01-01

2019-12-31

Dėl paramos ir finansavimo 22
Dėl pensijų 6
Dėl kompensacijų 2
Dėl informacijos trūkumo 4
Dėl pašalpos 4
Dėl globos 80
Dėl įstatymų pažeidimų 2
Dėl kitų klausimų 213
Dėl pažymos išdavimo 12
Dėl leidimo kirsti, genėti, persodinti ar kitaip pašalinti medžius ir krūmus žemės sklype 98
Dėl adreso suteikimo/žemės paskirties keitimo 92
Dėl gėlo vandens gavybos gręžinių projektavimo 20
Dėl socialinio būsto nuomos 137
Dėl mokesčių lengvatos už vietinę rinkliavą 160
Dėl medienos skyrimo 2
Dėl vandentiekio, nuotekų įvedimo, vandens tiekimo 27
Dėl gebėjimų pasirūpinti savimi nustatymo/būsto pritaikymo neįgaliesiems 30
Dėl kelių 23
Iš viso 934

          2019 metais mero priimamajame gauta 14 piliečių skundų. Daugiausia skundų gauta dėl Kelmės rajono gydytojų darbo (6 skundai).

          Be gyventojų prašymų, peticijų  ir skundų, rajono savivaldybės mero priimamajame per 2019 metus gauta 7 100  dokumentų (1 144  dokumentų mažiau nei 2018 metais). Gaunamų dokumentų  kiekio sumažėjimo vienas iš lemiamų veiksnių buvo dvigubos dokumento registracijos atsisakymas (to paties dokumento registravimas siunčiamų ir gaunamų dokumentų įstaigos vidaus registruose). Gaunamų dokumentų skaitmeninimas ir įkėlimas iš karto juos gavus į DVS „Kontora“ pasiteisino – dokumentas ne tik  greičiau pasiekia vykdytoją, bet yra mažesnė dokumento dingimo tikimybė.

RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO FONDO LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 2019 M.

          Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario mėnesį patvirtintame Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programiniame biudžete Mero fondui skirta 11 tūkst. 200 eurų, 140 eurų grąžinta programinių lėšų. Panaudota 11 340 (vienuolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt) eurų. Lėšos panaudotos taip:

knygoms, leidybai, spaudos darbams  – 4 332,38 Eur,

reprezentacinėms dovanoms – 350,00 Eur,

sporto komandoms už aukštus sportinius pasiekimus apdovanoti, čempionatams pasirengti – 4 500,00 Eur,

maisto prekėms (reprezentacijai) – 2 157,62 Eur.

Išlaidos apmokėtos pagal pateiktas sąskaitas faktūras su mero rezoliucija „Apmokėti iš mero fondo“, pridedant komisijos pasirašytus prekių nurašymo aktus, kuriuose tiksliai nurodyta, kam panaudotos lėšos.

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE NAGRINĖTI KLAUSIMAI, SVARBESNIEJI 2019 METŲ SUSITIKIMAI

Data Kur lankėsi Svarbesni susitikimai Nagrinėtas klausimas
01-18 Druskininkų savivaldybė Forumas „Viešoji ir privačioji partnerystė savivaldybėse“
01-24 Vilnius, Žemės ūkio ministerija Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos stebėsenos komiteto posėdis Svarstomi programos pakeitimai bei programos priemonių projektų atrankos kriterijai
01-30 Vilnius Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos
02-13 Šiaulių miesto savivaldybė Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos pristatymas Investicijų pritraukimas į rajoną
02-18 Akmenės rajono savivaldybė Šiaulių regioninės plėtros tarybos posėdis 
02-25 Šiauliai Susitikimas Šiaulių AB ESO
03-06 Vilnius Lietuvos automobilių kelių direkcija
03-08 Vilnius M. Michelberto 80 metų jubiliejaus renginys
03-26 Kražių M. K. Sarbievijaus, Kelmės kultūros centrai Susitikimas su Kultūros ministerijos atstovais
04-16 Kelmės krašto muziejus Susitikimas su Izraelio valstybės ambasadoriumi Amiru Maimonu
04-29 Vilnius, Lietuvos Respublikos seimas Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio ir Vyriausybės narių susitikimas su merais
05-02 Kauno technologijų universitetas Regioninės politikos pavasario forumas, organizuotas VRM Lietuvos regioninės politikos aktualijos, kryptis ir potencialas, regionų išskirtinumas, bendradarbiavimas ir institucijų vaidmuo
05-28 Susitikimas su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Šiaulių departamento direktoriumi K. Kamenecku
05-28 Susitikimas su gaisrininkų vadovais
05-29 Vilnius, Lietuvos savivaldybių asociacija Pirmasis naujos kadencijos Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimas
06-13 Anykščiai STT organizuojamame renginyje „ Pagrindiniai iššūkiai ir priemonės korupcijos rizikoms savivaldybėse suvaldyti“
06-16 Šiaulių miesto savivaldybė Šiaulių apskrities merų pasitarimas
06-17 Vilnius Konferencija-diskusija Aplinkos ministerijoje
06-18 Susitikimas su JetGas atstovais
06-20 Susitikimas su ŠRATC atstovais
06-21 Susitikimas Nacionalinės žemės tarnybos prie ŽŪM Kelmės žemėtvarkos skyriuje
06-21 VšĮ Kelmės sporto centras Susitikimas su Lietuvos futbolo federacijos atstovais
06-23 Kelmės kultūros centras Susitikimas su europarlamentare Vilija Blinkevičiūte
06-26 Šaukėnų seniūnija Šiaulių apskrities VVG narių susirinkimas
07-03 Vilnius, Lietuvos Respublikos seimas Diskusija „Kaip priimant sprendimus išgirsti bendruomenių balsą?“
07-04 Latvija (Bauskė) Susitikimas dėl partnerystės dalyvaujant 2014–2020m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programoje
07-05 Kėdainiai Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas
07-12 Vilnius, Prezidentūra Lietuvos Respublikos Prezidento inauguracija
07-17 Susitikimas su Aukštelkės socialinės globos namų direktoriumi
08-04 Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdis Radviliškyje
08-19 Susitikimas su VMI atstovais
08-23–26 Ukrainos (Novovolynsko) Nepriklausomybės bei šachtininkų dienos minėjimas
09-05 Lietuvos turizmo forumas „Pokyčiai, skatinantys rytdienos turizmą“ Vilniuje
09-12–16 Miastko miesto (Lenkija) Derliaus šventė bei 10 metų bendradarbiavimo sukakties tarp Miastko ir Tytuvėnų miestų minėjimas
09-20 Diskusija su Lietuvos Respublikos seimo nare Guoda Burokiene bei Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininke Virginija Šetkiene Bendruomeninės veiklos klausimai
09-20 Kelmės krašto muziejus Konferencija „Lietuvos Šaulių sąjungai – 100 metų“
09-24 Vilnius Pirmojo Žemaitijos vardo rašytiniuose šaltiniuose paminėjimo 800-ųjų metų sukakties minėjimo  renginys 
10-01 Vilnius, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Renginys „Socialinė politika savivaldybėse: naujovės, iššūkiai ir galimybės“
10-04 Susitikimas su Danijos „Rotary“ klubo atstovais
10-09 Susitikimas su ŠRATC atstovais
10-09 Vilnius Lietuvos automobilių kelių direkcija, APVA agentūra
10-10 Susitikimas su Lenkijos (Miastko) moksleivių delegacija
10-11 Vilnius, Valdovų rūmai Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos inicijuotas Regionų forumas
10-11 Vilnius, Compensa renginių rūmai Lietuvos savivaldybių asociacijos „Auksinės krivūlės“ apdovanojimų įteikimo ceremonija 
10-16 Kelmės kultūros centras Respublikinė konferencija „Specialiųjų poreikių mokinių ugdymas: nuo alternatyvios komunikacijos iki socialinės savirealizacijos“
10-22 Savivaldybė Susitikimas su Bauskės savivaldybės atstovais (Latvija)
10-23 Joniškis Šiaulių regiono savivaldybių merų susitikimas
10-30 Vilnius, LSA Lietuvos savivaldybių asociacijos Tarybos posėdis
11-04 Susitikimas su JRD direktoriumi J. Laniausku
11-05 Susitikimas su AB „Lietuvos paštas“ vadovais
11-05 Vilnius Susitikimas su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovais
11-18 Šiauliai Susitikimas su ŠRATC atstovais
11-19 Birštono savivaldybė Susitikimas su kurorto vadovais
11-21 Raseinių rajono  savivaldybė Dubysos regioninio parko lankytojų centro atidarymas
11-27 Susitikimas su Lietuvos pasienio tarnybos vadovais
11-28–29 Savivaldybių merų seminaras/mokymai „Bendradarbiavimas su rizikos šalimis. Propaganda. Hibridinės grėsmės. Prekyba poveikiu: rekomendacijos savivaldybėms“ Palangoje
         

 

SAVIVALDYBĖS ATSTOVAVIMAS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS 2019 METŲ VEIKLOJE

2019 metais Meras, atstovaudamas Kelmės rajono savivaldybei, dalyvavo Asociacijos valdybos posėdžiuose, kuriuose buvo aptartos savivaldybėms aktualios problemos ir pasiūlymai.

Sausio 18 d. meras dalyvavo Druskininkuose Lietuvos savivaldybių asociacijos iniciatyva surengtoje konferencijoje „Viešoji ir privati partnerystė savivaldybėse“. Konferencijoje dalyvavo ir kalbėjo ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

Balandžio 29 d. meras dalyvavo naujai išrinktų savivaldybių vadovų susitikime su premjeru Sauliumi Skverneliu. Susitikime aptarti apribotas savivaldybių skolinimasis, kiti aktualūs savivaldai klausimai, pateikta savivaldybių merų pozicija dėl vidaus sandorių išsaugojimo.

Gegužės 29 d. meras Vaclovas Andrulis, mero pavaduotojas Egidijus Ūksas, Tarybos narys Albertas Brazas dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos XXV suvažiavime, kuriame išrinktas naujasis LSA prezidentas, patvirtinti LSA 2020–2024 metų veiklos prioritetai – savivaldybių finansavimo savarankiškumo stiprinimas, skolinimosi ribojimų mažinimas, teisės disponuoti valstybine žeme savivaldybėms suteikimas, subalansuotas ir tvarus regionų ekonomikos augimas.

Rugpjūčio mėnesį meras susipažino ir išreiškė nuomonę dėl Aplinkos ministerijos siūlymų dėl prioritetų vandentvarkos sektoriuje, vandentvarkos įmonių pertvarkos siūlomo modelio, didesnės GPM dalies iš valstybės biudžeto kompensavimo savivaldybėms.

Savivaldybės meras dalyvavo LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdyje, kuriame kartu su respublikos savivaldybių merais išreiškė susirūpinimą dėl naujojo, Aplinkos ministerijos parengto Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo projekto (įstatymas prieštarautų kitiems savivaldos veiklą reglamentuojantiems įstatymams).

Rugsėjo mėnesį savivaldybių merams suteikta galimybė susipažinti su Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija „Lietuva 2030“. Savivaldybės galėjo teikti pasiūlymus dėl plano rengimo. Su savivaldybių merais aptarta esama padėtis savivaldybėse korupcijos atžvilgiu, spręstas aktualus Nacionalinės žemės tarnybos funkcijų perdavimo savivaldybėms klausimas.

Spalio 30 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdyje finansų ministras Vilius Šapoka su savivaldybių merais aptarė 2020 metų savivaldybių finansavimo klausimus. Vienas aktualiausių klausimų – griežti savivaldybių skolinimosi apribojimai: padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes būtina ruošiantis mažesniam finansavimui iš Europos Sąjungos fondų 2021–2027 m. Naujos finansinės perspektyvos metu savivaldybės turės kofinansuoti ne 15 proc., bet iki mažiausiai 30 proc. projekto vertės.

Minint vietos savivaldos dieną Savivaldybės meras, Tarybos ir Administracijos delegacija dalyvavo Lietuvos savivaldybių asociacijos tryliktą kartą rengiamoje „Auksinių krivūlių“ apdovanojimo Vilniuje ceremonijoje, kurioje už ryškiausias iniciatyvas ir darbus buvo pagerbtos Lietuvos savivaldybės.

Lietuvos savivaldybių asociacijos organizuotame renginyje vieną svarbiausių apdovanojimų pelnė Kelmės rajono savivaldybė. Jai įteiktas Finansų ministerijos „Auksinės krivūlės“ apdovanojimas „Už atsakingą požiūrį į efektyvų finansų valdymą“.

Vietos savivaldos dienai paminėti Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva Valdovų rūmuose įvyko Regionų forumas svarbiausiems regionų plėtros klausimams aptarti. Diskusijose, kuriose dalyvavo savivaldybių merai, Prezidentūros, Seimo ir ministerijų atstovai, buvo ieškoma būdų, padėsiančių bendromis institucijų pastangomis stiprinti šalies regionus kaip būtiną žmonėms gerovės elementą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje su merais buvo aptarta socialinė politika savivaldybėse: gyventojų aprūpinimas būstu, šeimos kortelių nauda, paslaugos šeimai ir senyvo amžiaus asmenims, socialinės paramos sistema, gyventojų užimtumas, vaiko teisės.

Gruodžio mėnesį respublikos savivaldybių merai kreipėsi į aukščiausias šalies institucijas dėl vidaus sandorių savivaldybėse sudarymo galimybės.

 

Su visa Kelmės rajono savivaldybės mero ataskaita galite susipažinti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.kelme.lt

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA