BIČIULIS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

2019–2023 metų Kelmės rajono savivaldybės tarybai skirta mandatų:

 • Lietuvos laisvės sąjungai (liberalams) – 2
 • Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžiui – 3
 • Lietuvos socialdemokratų partijai (įskaitant merą) – 9
 • Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai – 6
 • Tėvynės sąjungai – Lietuvos krikščionims demokratams – 3
 • Visuomeniniam rinkimų komitetui „Už vieningą Kelmę“ – 2

2019 metais po savivaldos rinkimų keitėsi Savivaldybės Tarybos sudėtis: į Tarybą išrinkta 10 naujų narių (Dainius Ivoškis, Mindaugas Čerkauskas, Aldona Kvintufelienė, Neringa Bagdonavičienė – Lietuvos socialdemokratų partijos, Vidimantas Parnarauskas – Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų), Ildefonsas Petkevičius – Visuomeninio rinkimų komiteto „Už vieningą Kelmę“, Gintaras Baškys, Romas Docius, Regina Musneckienė, Janina Skeberdienė – Valstiečių ir žaliųjų sąjungos). 2019 m. kovo 18 d. išrinktieji savivaldybės tarybos nariai: 9 (įskaitant merą) – Lietuvos socialdemokratų partijos (Vaclovas Andrulis, Ramūnas Baranauskas, Emilija Kvietkuvienė, Dainius Ivoškis, Mindaugas Čerkauskas, Zenonas Mačernius, Aldona Kvintufelienė, Ona Granickienė, Neringa Bagdonavičienė), 3 – Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (Egidijus Ūksas, Saulius Mockus, Stasys Lekšas), 2 – Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) (Kęstutis Bilius, Vidimantas Parnarauskas), 2 – Visuomeninio rinkimų komiteto „Už vieningą Kelmę“ (Albertas Brazas, Ildefonsas Petkevičius) paskelbė dėl bendros Kelmės rajono savivaldybės tarybos daugumos koalicijos sudarymo 2019–2023 metų Savivaldybės tarybos kadencijai ir Savivaldybės tarybai pirmajame 2019-2023 metų Savivaldybės tarybos kadencijos posėdyje pristatė bendrą koalicijos programą ir jos įgyvendinimo priemones. Pareiškimą pasirašė partijų ir komiteto pirmininkai: Lietuvos socialdemokratų partijos – Vaclovas Andrulis (naujai išrinktas meras), Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų – Egidijus Ūksas, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) – Kęstutis Bilius, Visuomeninio rinkimų komiteto „Už vieningą Kelmę“ – Albertas Brazas.

Savivaldybės mero postą rajono gyventojai antrą kadenciją patikėjo socialdemokratui Vaclovui Andruliui.

Sudaryta Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija, mišrią frakciją sudarė Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) ir Visuomeninio rinkimų komiteto „Už vieningą Kelmę“ nariai.

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio išrinktieji Tarybos nariai (Petras Račkauskas, Dalia Balčiūnienė, Tomas Savickas), Valstiečių ir žaliųjų sąjungos (Vytautas Barkauskas, Gintaras Baškys, Romas Docius, Reda Mažonavičienė, Regina Musneckienė, Janina Skeberdienė) sudarė opozicines frakcijas.

Mero pavaduotoju Tarybos sprendimu paskirtas Egidijus Ūksas, Administracijos direktoriumi – Stasys Jokubauskas, Administracijos direktoriaus pavaduotoja – Danutė Laivienė.

Taryba Kontrolės komiteto pirmininke paskyrė Reginą Musneckienę, patvirtino tokią Savivaldybės kolegijos sudėtį: V. Andrulis, R. Baranauskas, V. Barkauskas, K. Bilius, A. Brazas, D. Ivoškis, S. Mockus, P. Račkauskas, E. Ūksas.

Romas Docius prisiekė 2019 m. gegužės 30 d.

2019 m. liepos 11 d. mirus Tarybos nariui Tomui Savickui, 2019 m. rugsėjo 26 d. Savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė ir darbą Taryboje pradėjo Ingrida Savickienė, išrinkta pagal Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio iškeltų kandidatų sąrašą.

Rajono savivaldybės taryba dirbo pagal patvirtintus darbo planus pusmečiams. Rajono savivaldybės tarybos posėdžiai tiesiogiai pagal technines galimybes transliuoti internetu.

Iš viso įvyko 79 komitetų ir tarybos posėdžiai (2018 m. – 83), kuriuose buvo svarstomi 459 sprendimų projektai (2018 m. – 424), įvyko 13 Savivaldybės tarybos posėdžių, priimta 452 Tarybos sprendimų (2018 m. – 411).

2019 m. Vyriausybės atstovas savivaldybės merui ir administracijai pateikė 1 reikalavimą Nr. 4-5 (2018 m. – 7). Reikalavimas įvykdytas.

2019 m. užregistruoti 3 Vyriausybės atstovo teikimai savivaldybei (2018 m. – 8). Visi teikimai įgyvendinti.

RAJONO  SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ,

SVARSTYTŲ IR PRIIMTŲ 2019 METAIS, ANALIZĖ PAGAL TEMAS

Svarstyti 459 sprendimų projektai,  priimti 452 sprendimai.

 

Svarstytų  klausimų temos

Priimtų sprendimų

skaičius

Procentas nuo  bendro  skaičiaus
Biudžetas, finansai. Biudžeto tvirtinimas, finansiniai  klausimai, lėšų skyrimas, jų paskirties keitimas, paskolos, programų lėšos. 22 4,87
Kraštotvarka. Detaliųjų  planų  tvirtinimas,  pritarimas  jų  rengimo programoms, statyba, projektavimas, pritarimas  projektams, investiciniai  projektai, detalieji, specialieji  planai, rajono  bendrasis  planas, gatvių  pavadinimų  keitimas. 6 1,33
Turto klausimai. Patalpų, transporto priemonių, įrenginių nuoma, turto perdavimas, turto nusidėvėjimas, pastatų juridinis  įteisinimas, paskirties pakeitimas. 50 11,06
Nuostatai, tvarkos aprašai, taisyklės. Darbo grupių, komisijų, valdybų sudarymas, įstatų, nuostatų, taisyklių, tvarkų tvirtinimas. 65 14,39
Švietimas. Švietimas, kultūra, sportas. 20 4,42
Sveikata. Sveikatos apsauga, socialiniai klausimai. 8 1,77
Mokesčių  lengvatos. Žemės  ir  žemės  nuomos   bei  kitų  mokesčių  lengvatų  suteikimas. 36 7,96
Pavedimai, įgaliojimai. Pavedimai, įgaliojimai  merui,  mero  pavaduotojui, administracijos  direktoriui  ir  kitiems  asmenims, pritarimas  pasirašyti  sutartis, atstovų delegavimas. 22 4,87
Programos, planai, pritarimas projektams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Strateginio planavimo dokumentai, darbo  planai, veiklos  programos, pritarimas rengti projektus. 50 11,06
Paslaugų  įkainiai. Įmonių, įstaigų  paslaugų   teikimas  gyventojams, įkainių  tvirtinimas. 35 7,74
Struktūra, etatai. Rajono  savivaldybės administracijos  bei  kitų  biudžetinių  įstaigų  struktūros  ir  etatų  skaičiaus  tvirtinimas, pareigybių  aprašymai, darbo  užmokestis, darbo krūviai, nuobaudos, skyrimas eiti pareigas, atleidimas iš pareigų. 40 8,85
Aplinkos apsauga. 4 0,88
Rajonui nusipelniusių piliečių apdovanojimai. Apdovanojimų tvarkos, aprašai. 4 0,88
Savivaldybės tarybos, komitetų veiklą reglamentuojantys sprendimai. Reglamentas. 23 5,09
Savivaldybės sprendimų pripažinimas netekus galios 4 0,88
Ataskaitos (įstaigų, komisijų, programų vykdymo ir kt.) 63 13,95
Iš viso 452 100

Daugiau negu 2018 metais priimta sprendimų dėl nuostatų, tvarkos aprašų, taisyklių patvirtinimo, pritarimo vykdyti projektus, struktūros, etatų nustatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentavimo, biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir organizacijų ataskaitų tvirtinimo, paslaugų įkainių nustatymo. Mažiau priimta sprendimų socialiniais, švietimo, aplinkos apsaugos, turto valdymo, kraštotvarkos klausimais.

RAJONO TARYBOS 2019 METAIS PRIIMTŲ SPRENDIMŲ

ANALIZĖ PROCENTAIS

Savivaldybės tarybos posėdžiuose rajono įstaigų ir įmonių vadovai pristatė 55 įstaigų veiklos 2018 metų ataskaitas.

2019 m. sausio ir gegužės mėnesiais vyko susitikimai su rajono gyventojais visose seniūnijose. Susitikimuose dalyvavo Savivaldybės meras Vaclovas Andrulis (20), Tarybos nariai: Stasys Lekšas (22), Egidijus Ūksas (16), Albertas Brazas (15), Zenonas Mačernius (16), Vytautas Barkauskas (13), Kęstutis Bilius (13), Petras Račkauskas (11), Ona Granickienė (11), Vincas Metrikis (11 – sausio mėnesį), Rimantas Motuzas (10 – sausio mėnesį), Aldona Kvintufelienė (9 – gegužės mėnesį), Ramūnas Baranauskas (8), Reda Mažonavičienė (6), Rolandas Venckus (7 – sausio mėnesį), Regina Musneckienė (5 – gegužės mėnesį), Janina Skeberdienė (5 – gegužės mėnesį), Emilija Kvietkuvienė (3), Dalia Balčiūnienė (2), Neringa Bagdonavičienė (2 – gegužės mėnesį), Saulius Mockus (1), Kristina Balsienė (1 – sausio mėnesį), Gintaras Baškys (1 – gegužės mėnesį), Stepas Dzimidas (1– sausio mėnesį), Mindaugas Čerkauskas (1 – gegužės mėnesį), Dainius Ivoškis (1 – gegužės mėnesį).

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETAI

Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 metų balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-115 sudaryti šeši Tarybos komitetai:

Komitetų 2019 metais sudėtis

Komitetas Tarybos nariai Komitetas Tarybos nariai
Biudžeto ir investicijų Ramūnas Baranauskas

(pirmininkas)

Kaimo reikalų ir verslo Gintaras Baškys
Vidimantas Parnarauskas Romas Docius
Ildefonsas Petkevičius Dainius Ivoškis
Tomas Savickas

(iki liepos 9 d.)

Ingrida Svickienė

(nuo rugsėjo 26 d.)

Zenonas Mačernius

(pirmininkas)

Janina Skeberdienė Egidijus Ūksas
Kontrolės Albertas Brazas Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio Vytautas Barkauskas
Dainius Ivoškis

 

Kęstutis Bilius

(pirmininkas)

Stasys Lekšas Mindaugas Čerkauskas
Regina Musneckienė

(pirmininkė)

Saulius Mockus
Petras Račkauskas Petras Račkauskas
Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos Neringa Bagdonavičienė Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos Dalia Balčiūnienė
Aldona Kvintufelienė Albertas Brazas

(pirmininkas)

Stasys Lekšas

(pirmininkas)

Ona Granickienė
Regina Musneckienė Emilija Kvietkuvienė
Reda Mažonavičienė

Kaimo reikalų ir verslo komiteto sudėtis papildyta 2019 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T-269, gegužės 30 dieną prisiekus Romui Dociui.

Nuo rugsėjo 26 d. Biudžeto komiteto sudėtis pasikeitė: vietoj tarybos nario Tomo Savicko komitete dirbti pradėjo Ingrida Savickienė.

Biudžeto ir investicijų komitetas

Biudžeto ir investicijų komitetas 2019 metais veiklą ir specialiąją kompetenciją vykdė vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais Komiteto veiklos srities klausimus reglamentuojančiais teisės aktais, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, kuriame nurodyta bendroji komitetų kompetencija ir veiklos tvarka, ir komiteto nuostatais.

          2019–2023 metų kadencijos Biudžeto ir investicijos komitetas veiklą pradėjo nuo balandžio mėnesio, komiteto  sudėtis bendru skaičiumi nesikeitė, pasikeitė komiteto pirmininko pavaduotojas: 2019-04-30 Biudžeto ir investicijų komiteto pirmininko pavaduotoju išrinktas Tomas Savickas, o 2019-10-22 komiteto pirmininko pavaduotoju išrinktas Vidimantas Parnarauskas. Komitete dirba 5 tarybos nariai, iš jų: 1 Lietuvos socialdemokratų partijos, 1 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 1 Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, 1 Visuomeninio rinkimų komiteto „Už vieningą Kelmę“, 1 Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų).

2019 metais įvyko 9 komiteto posėdžiai. Komiteto posėdžių nepraleido: pirmininkas Ramūnas Baranauskas, nariai – Janina Skeberdienė ir Vidimantas Parnarauskas. Ildefonsas Petkevičius praleido du, Ingrida Savickienė ir Tomas Savickas praleido po vieną komiteto posėdį.

Komitete  buvo svarstomi  administracijos parengti sprendimų projektai, gyventojų prašymai, fizinių ir juridinių asmenų prašymai dėl valstybinės žemės nuomos ir žemės mokesčio lengvatų, nekilnojamo turto mokesčio asmenims nustatymo, rajono įmonių ir organizacijų bei rajono gyventojų savalaikio ir teisingo mokesčių mokėjimo į rajono savivaldybės biudžetą, dėl Kelmės rajono savivaldybės 2019 metų programinio biudžeto sudarymo, pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto lėšų paskirties pakeitimo. Parengti Biudžeto ir investicijų komiteto nuostatai, komiteto 2020 m. I pusmečio darbo planas. Komiteto nariai dalyvavo įvairiuose renginiuose, išvykose, susitikimuose su gyventojais, aptarė biudžeto ir investicijų klausimus, svarstė ir teikė pasiūlymus dėl rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo, kontroliavo ar taupiai ir tikslingai naudojamos Savivaldybės biudžeto lėšos, svarstė pateiktus planus, išvadas ir pasiūlymus teikė Kelmės rajono savivaldybės tarybai.

Kaimo reikalų ir verslo komitetas

Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komitetas 2019 metais dirbo vadovaudamasis Savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos programa, individualiais komiteto narių veiklos planais.

2019 metų balandžio 23 d. Savivaldybės tarybos Kaimo reikalų ir verslo komiteto posėdyje mero Vaclovo Andriulio teikimu, komiteto daugumos narių sprendimu Kaimo reikalų ir verslo komiteto pirmininku išrinktas Zenonas Mačernius, jo teikimu – pirmininko pavaduotojas Gintaras Baškys.

2019 metais įvyko septyni komiteto posėdžiai. Posėdžiuose buvo svarstomi Savivaldybės tarybai pateikti sprendimų projektai. Išsamiau komitetas svarstė Tarybos nario Egidijaus Ūkso teikiamus projektus ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties patvirtinimo“ ir „Dėl Kelmės rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“, klausimą dėl komunalinių paslaugų kokybės. Išklausyta UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktoriaus Dainiaus Popovo informacija apie teikiamas komunalines paslaugas, UAB „Kelmės vanduo“ direktoriaus Mindaugo Užmiškio informacija dėl vandens kokybės ir nuotekų tvarkymo paslaugų. Siūlyta minėtoms įmonėms gerinti teikiamų paslaugų kokybę, tinkamai tvarkyti nuotekas.

Kaimo reikalų ir verslo komiteto nariai kartu su Ūkininkų sąjungos atstovais rugsėjo mėnesį lankėsi visose seniūnijose dėl geriausio ūkininko išaiškinimo. Aplankyta daugiau kaip dešimt ūkininkų. Pirmos vietos laimėtojais tapo Užvenčio seniūnijos ūkininkai Irma ir Algimantas Vaupšai. Antra vieta paskirta Kražių ūkininkams Violetai ir Vidui Šuštauskams.

Daug diskusijų komitete vyko dėl vėjo jėgainių statybos, dėl elektrinių parko plėtros ir eksploatavimo Kelmės rajone. Gyventojams išreiškus nepasitikėjimą ir baimę dėl jėgainių parko Tytuvėnų regione atsiradimo, Taryba nusprendė nepritarti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitai.

Trys Kaimo reikalų ir verslo komiteto nariai dalyvavo Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisijos darbe. 2019 metais įvyko keturi Smulkiųjų ir vidutinių ūkių plėtros programos administravimo komisijos posėdžiai. Komisija dirbo nepilna sudėtimi dėl dviejų komiteto narių ilgalaikės ligos, todėl, vadovaujantis Kaimo reikalų ir verslo komiteto veiklos nuostatais, nebuvo įvykdytas 3.3 punktas, reglamentuojantis kartą per metus komiteto posėdyje išklausyti Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Kelmės rajono biuro, Ūkininkų sąjungos Kelmės skyriaus, Žemės ūkio rūmų atstovo rajone, Kelmės rajono žemėtvarkos skyriaus, Vietos veiklos grupės, Kelmės rajono verslininkų asociacijos informaciją, teikti pasiūlymus dėl jų veiklos gerinimo.

Siekiant pagerinti Kaimo reikalų ir verslo komiteto darbą, ateityje planuojama darbą pagal kuruojamas sritis paskirstyti kiekvienam komiteto  nariui.

Kontrolės komitetas

Naujai išrinktos Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas 2019-2023 metams buvo suformuotas 2019 metų gegužės mėnesį: patvirtinta sudėtis, pirmininkas ir jo pavaduotojas, nauji nuostatai ir veiklos programa 2019 metų antrajam pusmečiui.

Kontrolės komiteto pirmininke, opozicinių frakcijų teikimu ir Savivaldybės tarybos pritarimu, paskirta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovė Regina Musneckienė, pirmininko pavaduotoju, mero teikimu ir Savivaldybės tarybos pritarimu, paskirtas Socialdemokratų frakcijos atstovas Dainius Ivoškis. Kontrolės komiteto nariais frakcijos delegavo Petrą Račkauską (LLS frakcija), Albertą Brazą (mišrioji frakcija) ir Stasį Lekšą (TS-LKD frakcija).

Per 2019 metų antrąjį pusmetį Kontrolės komitetas išnagrinėjo visus veiklos plane numatytus klausimus. Surengti šeši posėdžiai.

Kontrolės komiteto nariai, vykdydami 2019 metų antrojo pusmečio veiklos planą, nagrinėjo klausimus dėl Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo tikslingumo ir teisėtumo. Buvo analizuoti dokumentai ir faktinė medžiaga, teiktos rekomendacijos Savivaldybės administracijai. Atkreiptas dėmesys ir rekomenduota Administracijai spręsti klausimus dėl Savivaldybės darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo tvarkos, dėl tarnybinių automobilių naudojimo ir kontrolės UAB „Kelmės vanduo“ ir kitose įmonėse, dėl tarnybinių automobilių naudojimo Savivaldybės administracijoje.  Savivaldybės tarybai Kontrolės komitetas  pateikė rekomendacijas parengti Tarybos reglamento pakeitimus, kuriais būtų patikslinta tvarka dėl atlyginimo Tarybos nariams už darbą ir kitų išlaidų, susijusių su Tarybos nario veikla. Komitetas pateikė ir Savivaldybės taryba patvirtino 2020 metų komiteto veiklos planą.

Savivaldybės turto valdymo ir komunalinio ūkio komitetas

Komitetas dirbo vadovaudamasis 2019 m. Kelmės rajono savivaldybės Tarybos veiklos programa ir komiteto nuostatais bei komiteto II pusmečio darbo planu. 2019 m naujos Tarybos kadencijos metu įvyko 7 komiteto posėdžiai, iš kurių 6 pirmininkavo Kęstutis Bilius, 1 – komiteto pirmininko pavaduotojas Vytautas Barkauskas.

Komiteto nariai birželio komiteto posėdyje teikė siūlymus komiteto nuostatams pakeisti, pasiskirstė kuruojamomis sritimis:

 1. Bilius – bendrieji klausimai, investicijos, strateginis planavimas, seniūnijos;
 2. Čerkauskas – kelių priežiūra, kelių fondo lėšos, paveldosauga;
 3. Mockus – socialinis būstas, šilumos ūkis, priešgaisrinė sauga;
 4. Račkauskas – savivaldybės įmonės, statyba ir architektūra;
 5. Barkauskas – vandentvarka, aplinkosauga.

Rugpjūčio mėnesio komiteto posėdyje patvirtintas II pusmečio komiteto darbo planas.

Visi komiteto nariai aktyviai dalyvavo komiteto posėdžiuose svarstant bendrus Savivaldybės tarybai teikiamus sprendimus: analizavo Savivaldybės uždarų akcinių bendrovių „Kelmės autobusų parkas“, „Kelmės šilumos tinklai“, „Kelmės vanduo“ ir Kelmės vietinio ūkio 2018 metų veiklos ataskaitas, papildomai svarstė paramos skyrimą vietinės reikšmės keliams iš 2014–2020 m. programos skirtų lėšų bei perskirstė dalį kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, analizavo sprendimą dėl Savivaldybės  ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo pakeitimo, tvirtino patikslintą vietinės reikšmės kelių sąrašą, išvažiuojamajame komiteto narių posėdyje patikslino Administracijos sudarytą 2020–2023 metų prioritetinį vietinės reikšmės kelių sąrašą, kuriam paskirtos kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, analizavo klausimus dėl Savivaldybės parduodamų būstų, tikslino socialinio būsto sąrašus, analizavo daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo pakeitimus, peržiūrėjo nenaudojamų, apleistų žemių bei neprižiūrimų ir apleistų statinių sąrašus, analizavo probleminį Kelmės apylinkių seniūnijos vandentvarkos infrastruktūros gerinimo II etapo planą.

Komiteto išvažiuojamuosiuose posėdžiuose svarstyti komiteto kompetencijoje klausimai: Kakoniškės kaimo gyventojų kreipimasis dėl stringančių remontuojamų gatvių darbų eigos (paruoštas atsakymas gyventojams), piliečio A.B. iš Užvenčio pakartotinas prašymas dėl įvažiavimo sutvarkymo (paruoštas atsakymas gyventojui), Kukečių seniūnijos gyventojų kreipimasis dėl dalies kelių priežiūros (paruoštas atsakymas gyventojams), Kelmės apylinkių seniūnijos ir Šaltenių bendruomenės raštai dėl buvusio mokyklos pastato tolimesnio naudojimo ir paskirties.

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas

Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos komitetas – mažiausias narių skaičiumi Savivaldybės tarybos komitetas. Nuo 2019 metų balandžio 18 d. komitetui vadovauja pirmininkas  Stasys Lekšas, pirmininko pavaduotoja išrinkta Aldona Kvintufelienė, nariai: Neringa Bagdonavičienė ir Regina Musneckienė.

2019 metais įvyko 9 komiteto posėdžiai. Iš jų du posėdžiai buvo išvažiuojamieji: vienas – VšĮ Kelmės ligoninės priėmimo-skubios pagalbos skyriuje dėl gauto skundo tyrimo, vienas – Kelmės specialioje mokykloje dėl pasirengimo teikti dienos socialines paslaugas neįgaliesiems krizių centre.

Komitetas nagrinėjo klausimus dėl VšĮ Kelmės Rajono Psichikos sveikatos centro direktoriaus darbo, medicinos punktų uždarymo, savižudybių prevencijos, skubios medicinos pagalbos kabinetų  prie pirminių sveikatos priežiūros centrų steigimo, Kelmės pirminės sveikatos priežiūros centro darbo laiko šeštadieniais, eilių patekimo pas gydytoją, Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktų dėl paslaugų įkainių didinimo vykdymo, darbuotojų darbo užmokesčio pakėlimo, medicininių pažymų išdavimo užimtumo tarnybai ir socialinės paramos skyriui, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo. Komiteto nariai ypatingai daug dėmesio skyrė klausimams, susijusiems su gyventojų sveikata ir socialiniais reikalais.

Komitetas nepilnai įvykdė darbo planą: nedalyvavo gydymo įstaigų vadovų pasitarimuose savivaldybėje (Savivaldybės administracija jų neorganizavo), nepatvirtintas savižudybių algoritmas (Savivaldybės administracija nepatvirtino naujos sudėties komisijos, o senoji neatitiko keliamų reikalavimų), neatliko gyventųjų apklausų dėl gydymo įstaigų teikiamų paslaugų kokybės, nepakankamai teikė pagalbą bendruomenėms ruošiant socialinius projektus. Vienas iš neišspręstų klausimų – gydymo įstaigų nenoras atsakyti į komiteto ir Administracijos paklausimus, efektyvaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo stoka.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA