BIČIULIS

VADOVO ŽODIS

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus ir 2020 metų veiklos planą.

LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. numatyta, kad Savivaldybės kontrolierius, prižiūrėdamas, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Tarnybos veikla organizuojama pagal patvirtintą veiklos planą. Visos auditų ataskaitos ir išvados teikiamos audituotiems subjektams, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui bei svarstomos Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete. Auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

2019 metų veiklos planas

Veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose Tarnybai nustatytą kompetenciją, vadovaujantis prioritetų parinkimo, išankstinio tyrimo, objektyvumo, nešališkumo, apolitiškumo ir audito sudėtingumo vertinimo principais.

Planavimo prioritetais laikomi Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti šie kasmetiniai įpareigojimai:

– kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengti ir teikti išvadas dėl savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio – savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio, ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys bei dėl savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo (LR Savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 2 p., 9 d. 10 p., LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str. 1 d.);

Preliminarus prioritetinių audituotinų sričių mastas 2019 metais buvo:

 • Kelmės rajono savivaldybės 2018 metais atvirtintas biudžetas – 30861,9 tūkst. Eur pajamų ir 33350,6 tūkst. Eur išlaidų planas.
 • Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto asignavimai paskirstyti 52 asignavimų valdytojams.
 • Kelmės rajono savivaldybė 2018 metais vykdo 7 programas.
 • Kelmės rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų ataskaitų rinkinį sudaro 46 viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos.
 • Kelmės rajono savivaldybė 2018 metų pradžioje valdė 117895,49 tūkst. EUR įsigijimo verte valstybės ir savivaldybės nefinansinį turtą.\

              Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas 2018 m. spalio 26 d. posėdyje[1] pritarė Tarnybos 2019 metų veiklos planui. Tarnybos 2019 metų veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu ir teisės aktų nustatytais terminais pateiktas Valstybės kontrolei.

 SVARBIAUSI 2019 METŲ DARBAI

 

Savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų auditai (baigiamasis etapas) –        Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro:

–        biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis;

–        konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2018 m. gruodžio 31 d. duomenis;

–        Savivaldybės turto ir lėšų naudojimo teisėtumas.

Biudžeto strategija:

·         Metinių biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio (pajamos, išlaidos, mokėtinos ir gautinos sumos),

·         Paskolų naudojimo ir apskaitos,

·         Reikšmingi likučiai reikšminguose komponentuose:

—   Prekių ir paslaugų naudojimas (savivaldybės administracijoje sudaro 6 676 tūkst. eurų pagal 2018-02-20 Nr. T-45, t.y., 51,26 proc.);

—  Darbo užmokesčio audito programa

(administracija ir  DU lėšų naudojimas Vaiko gerovės centre (pagal Kontrolės komiteto rekomendaciją);

—  Turto audito programa,

KFAR strategija:

·         Kilnojamųjų kultūros vertybių apskaita (Kelmės krašto muziejus);

·         Konsolidavimas;

·         Reikšmingi likučiai reikšminguose komponentuose;

Teisėtumo auditas

—         Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2018 metų viešieji pirkimai

Savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditas Auditai pradėti 2019 m. II pusmetį,bus užbaigti 2020 m. II pusmetį:

–        Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, kurį sudaro:

–        biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys pagal 2019  m. gruodžio 31 d. duomenis;

–        konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys pagal 2019  m. gruodžio 31 d. duomenis;

–        Savivaldybės  turto ir lėšų naudojimo teisėtumas.

2019 metų veiklos auditai -Kelmės rajono savivaldybės nekilnojamojo turto (pastatų) valdymo veiklos auditas (pagal bendradarbiavimo sutartį atliekamas kartu su LR Valstybės kontrole);

-Uždarųjų akcinių bendrovių valdymas (baigtas 2020-03-23)

Savivaldybės įmonių auditai SĮ Kelmės knygynas finansinių ataskaitų rinkinio auditas
Išvados Savivaldybės tarybai Savivaldybės administracijai pateikus prašymus, įvertintas Savivaldybės skolinimosi limitų laikymasis ir Savivaldybės tarybai pateiktos išvados dėl ilgalaikių paskolų ėmimo:

– 2019 m. kovo 22 d. išvada Nr. KA-3 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės 800,0 tūkst. Eurų trumpalaikės paskolos ėmimo iš valstybės biudžeto laikinam pajamų trūkumui padengti finansinio pagrįstumo“;

– 2019 m. balandžio 18 d. išvada Nr. KA-4 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę 589000 paskolą projektams, finansuojamiems iš savivaldybės biudžeto bei Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, finansuoti“.

– 2019-06-10 išvada Nr. KA – „Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės suteikti 12 tūkst. Eurų garantiją SĮ „Kelmės knygynas“.

– 2019 m. rugsėjo 10 d. Nr. išvada Nr. KA-9 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę penkių metų laikotarpiui iki 549,08 tūkst. eurų paskolą Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams: „Tytuvėnų miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“, „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kelmės kultūros centro stogo“, „Fotovoltinės elektrinės įrengimas ant Kražių Žygimanto Liauksmino gimnazijos stogo“ finansuoti.

 

             

2019 METŲ AUDITŲ REZULTATAI

           

Vadovaudamiesi teisės aktais, Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos planu ir vykdydami Kelmės rajono savivaldybės kontrolieriaus pavedimą, atlikome Kelmės rajono savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą. Audito metu vertinome 47-ių subjektų: Savivaldybės administracijos, savivaldybės iždo, Savivaldybės 39-ių  biudžetinių įstaigų, 6-ių kontroliuojamų sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų finansinių ataskaitų pagrindu sudaryto 2018 metų Savivaldybės KFAR duomenis, taip pat į jį įtrauktą finansinį turtą, kurį sudaro Savivaldybei priklausantis bendrovių ir įstaigų nuosavas kapitalas – 4-ių kontroliuojamų ne viešojo sektoriaus subjektų (uždarųjų akcinių bendrovių), ir 51-o asignavimų valdytojų biudžeto vykdymo ataskaitų pagrindu sudaryto 2018 metų Savivaldybės BVAR duomenis.

 

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą.

Savivaldybės biudžeto vykdymas

Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų patikslintas pajamų planas – 34314,4 tūkst. Eur, įvykdyta 33758,6 tūkst. Eur. Pajamų gauta 555,8 tūkst. Eur mažiau nei planuota.

Savivaldybės biudžeto pajamos, lyginant su 2017 m., išaugo 2765,2 tūkst. eurų.

Kelmės rajono 2018 m. savivaldybės biudžeto patikslintas išlaidų planas – 34314,4 tūkst. Eur. Kelmės rajono savivaldybės išlaidas, palyginus su 2017 m., 2018 metais išaugo 2906,4 tūkst. eurų. Tame tarpe, Kelmės rajono savivaldybės administracijos (be seniūnijų) 2018 metų išlaidos, lyginant su 2017 metais, padidėjo 2007,6 tūkst. Eur

Palyginus Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų išlaidas su 2017 metais, išlaidos padidėjo 2906,4 tūkst. Eur, tame tarpe materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos padidėjo 1125,0 tūkst. Eur.; išlaidos darbo užmokesčiui padidėjo 673,5 tūkst. Eur; socialinės pašalpos padidėjo 403,1 tūkst. Eur; prekių ir paslaugų naudojimas padidėjo 150,1 tūkst. eurų; kitos išlaidos padidėjo 299,9 tūkst. Eur.

Palyginus Kelmės rajono savivaldybės administracijos (be seniūnijų) 2018 metų išlaidas su 2017 metais, išlaidos padidėjo 2007,6 tūkst. Eur. Didžiausia dalimi, t.y., 1026,4 tūkst. Eur padidėjo  sandoriai dėl materialiojo turto įsigijimo; 347,0 tūkst. eurų padidėjo socialinės išmokos, 257,4 tūkst. Eur padidėjo Kitos išlaidos, taip pat 81,8 tūkst. Eur padidėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos.

Skolos valdymas

Kelmės rajono savivaldybė laikėsi patvirtintų skolinimosi limitų, tačiau pažeidė Finansinių rodiklių įstatymą.

                      2018 m. pradžioje savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas (su paskolų grąžinimo įsipareigojimais) buvo 3981,4 tūkst. Eur, metų pabaigoje 4581,60 tūkst. Eur. Per 2018 metus  savivaldybės biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas padidėjo 620,1 tūkst. Eur.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Kilnojamųjų kultūros vertybių likutis buvo mažesnis ir neparodė tikrosios šio turto vertės, nes nebaigtas simboline verte apskaitytų kilnojamųjų (muziejinių) kultūros vertybių įvertinimo tikrąja verte procesas ir jų vertės muziejinių rinkinių fonduose tikslinimas. Vis dar didelė dalis muziejinių vertybių apskaitoje užregistruota ne tikrąja verte. Kelmės krašto muziejus įpareigotas, kad simboline verte apskaitytų vertybių įvertinimo procesas bus atliktas iki 2020 metų.

Dalis duomenų apie turtą nepatikima, nes Kelmės rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių apskaita dar nėra tiksli. Pagrindinė priežastis – nors ištaisyti ankstesnių auditų metu nustatyti iškraipymai apskaitoje, kelių vertė padidinta 3208,7 tūkst. eurų, tačiau 2018-12-31 buvo nebaigta atlikti vietinės reikšmės kelių techninė inventorizacija.

Dėl Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo

Savivaldybės mero fondo naudojimas

Audito metu nustatyta, kad 2018 metais savivaldybės mero fondas neviršijo  Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio sumos (2018 IV ketvirčio – 970,3 Eur x 12 mėn.). Mero fondo lėšos panaudotos, vadovaujantis rajono Tarybos patvirtinta tvarka.

Savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo naudojimas

Netinkamo Direktoriaus rezervo lėšų panaudojimo nenustatyta.

Savivaldybės administracijos viešieji pirkimai

Kelmės rajono savivaldybės administracijoje buvo atliktas viešųjų pirkimų atitikties auditas, kurio metu nustatyti vidaus kontrolės trūkumai ir trūkumai, vykdant viešuosius pirkimus, rekomendacijos pateikti 2019-07-15 audito ataskaitoje Nr. KA-6, su kuria galima susipažinti Kontrolės ir audito tarnybos internetiniame puslapyje www.kelme.lt

Nustatyti dalykai darbo užmokesčio srityje

Patikrintos 9 įstaigos pagal reikšmingiausias finansuoti sumas ir nustatytus rizikos veiksnius. Patikrinta, ar įstaigų vadovai patvirtino įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašus, ar darbuotojai susipažinę su pareigybių aprašymais, ar faktiškas darbuotojų skaičius neviršijo įstaigų vadovų nustatyto darbuotojų skaičiaus normatyvo, ar įstaigose reguliariai pildomi darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir tinkamai patvirtinti bei laiku pateikti buhalterijai.

            Audito metu neatitikimų nenustatyta. Įstaigų vadovai patvirtino darbuotojų pareigybių sąrašus, darbuotojai supažindinti su pareigybių aprašymais. Įstaigos neviršijo nustatyto didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus. Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai pildomi reguliariai ir tinkamai patvirtinti, laiku pateikiami buhalterijai. Darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų sąnaudos, su darbo užmokesčiu susiję sukaupimai apskaitoje užregistruoti tinkamu laikotarpiu, teisingomis sąskaitų korespondencijomis, kasinės išlaidos Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018-12-31 ataskaitoje (forma Nr. 2) nurodytos tinkamu ekonominės išlaidų klasifikacijos kodu, apskaitos registruose nurodytos darbo užmokesčio ir soc. draudimo įmokų sąnaudos sutampa su finansinių ataskaitų rinkinyje nurodytomis sąnaudomis. Etatų sąrašų duomenys sutampa su darbuotojų asmens kortelėse esančiais duomenimis, darbuotojų tarnybinių atlyginimų koeficientai nustatyti vadovaujantis teisės aktais.

Remdamiesi audito metu nustatytais faktais, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centrui rekomendavome patikslinti Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, nustatant konkrečius pareiginės algos pastoviosios dalies didinimo dydžius atsižvelgiant į turimą socialinių darbuotojų atestacinę kategoriją; detalizuoti pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pagal pareigybes ir kvalifikaciją, atsižvelgiant į kriterijus: veiklos sudėtingumą, darbo krūvį, atsakomybės lygį, papildomų įgūdžių ar svarbių einamoms pareigoms žinių turėjimą; patikslinti ūkvedžio pareigybės lygį bei specialiuosius reikalavimus. Rekomendacijas įstaiga įgyvendino audito metu.

 1. KITI DALYKAI
  • Savivaldybėje neužtikrinamas tinkamas sprendimų investuoti priėmimas

LR valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo[2] 22 str. 1 d. 2 p. nurodo, kad Valstybės ir savivaldybių turto investavimas – valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto kaip įnašo perdavimas didinant viešosios įstaigos dalininkų kapitalą arba akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės įstatinį kapitalą, jeigu valstybė ir (ar) savivaldybė yra jų dalyvė; 4 d. sako, kad valstybė ar savivaldybė gali turtą investuoti įsigydama steigiamos arba įstatinį kapitalą didinančios akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcijų, kurios visuotiniame akcininkų susirinkime valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms) arba joms kartu suteikia daugiau negu 50 procentų balsų.

To paties įstatymo 22 str. 2 d. nurodo, kad sprendimą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo priima savivaldybės taryba. Prieš priimant atitinkamą sprendimą, subjektas, teikiantis siūlymą dėl investavimo, privalo tą siūlymą ekonomiškai ir socialiai pagrįsti. Sprendimai dėl valstybės ir savivaldybių turto investavimo priimami Vyriausybės nustatyta tvarka, jeigu tenkinami ne mažiau kaip trys investavimo kriterijai.

Audito metu nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius, nesant savivaldybės tarybos sprendimų investuoti, įsakymais[3] skyrė lėšų įstatiniam kapitalui didinti.

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu poveikiu. Reikšmingiausiai audito veiksmingumas pasireiškia tuo, kad apie audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, klaidas, netikslumus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas juos ištaiso ir finansinėse ataskaitose išvengiama esminių iškraipymų.

Įgyvendintos šios reikšmingos rekomendacijos:

 • Kelmės rajono savivaldybės taryba 2019-12-19 sprendimu Nr. T-450 patvirtino Kelmės rajono savivaldybės skolinimosi ir skolos valdymo strategiją.
 • 2020 m. kovo mėnesį parengtas ir pateiktas Kelmės rajono savivaldybės tarybai tvirtinti tvarkos aprašas dėl sprendimų investuoti.
 • Kelmės rajono savivaldybės administracija viešųjų pirkimų srityje ėmėsi priemonių stiprinti viešųjų pirkimų vidaus kontrolę: sukurta VIPIS programa ir įdiegtos papildomos kontrolės procedūros.

Neįgyvendintos šios administracijai 2018 m. pateiktos rekomendacijos:

 • patvirtinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtros planą – Kelmės rajono savivaldybė;
 • Siekiant tinkamai įgyvendinti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. nuostatas, pasitvirtinti procedūras:

kaip taryba organizuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, perdavimą ar naudojimą;

kaip taryba ar jos įgaliotos institucijos, organizuoja geriamojo vandens tiekimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekimo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje; Šių rekomendacijų įgyvendinimo terminas atidėtas iki 2020-12-30.

 • Siekiant tinkamai įgyvendinti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. nuostatas, pasitvirtinti procedūras, kaip

12) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys koordinuoja ir prižiūri geriamojo vandens tiekimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje;

14) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys teritorijų planavimo procedūrų metu prižiūri, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai ir jų sanitarinės apsaugos zonos būtų išdėstyti komunikacijų koridoriuose arba būtų užtikrintos galimybės naudotis servituto teise, kai reikia prižiūrėti, keisti ir kitaip naudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus;

16) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys vykdo garantinį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licenzijos galiojimas; Šios rekomendacijos terminas atidėtas iki 2019-12-30.

 • Siekiant tinkamai įgyvendinti LR turizmo įstatymo 40 str. nuostatas, imtis priemonių:

– patvirtinti turizmo plėtros programą;

– patvirtinti procedūras, kaip savivaldybė skatina turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę;

– nustatyti procedūras, kaip ir kas planuoja ir įgyvendina priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentus;

– nustatyti procedūras, kas ir kaip atlieka savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą.

Neįgyvendintos 2016, 2017 metais teiktos rekomendacijos:

 • Patikslinti Bendrovės įstatus, konkrečiai apibrėžiant veiklos bendrinius tikslus įmonei, kurie atspindėtų ilgalaikius savivaldybės lūkesčius, pagrindinės ir kitos veiklos objektus. Įtvirtinti nuostatas dėl Bendrovės ir vadovo veiklos priežiūros funkcijų. Įtvirtinti nuostatas dėl savivaldybes administracijos direktoriaus atsiskaitomumo savivaldybės tarybai.
 • Atsižvelgiant į nustatytus dalykus dėl Vaiguvos katilinės modernizavimo, imtis priemonių užtikrinti, kad savivaldybėje sudaromos sutartys atitiktų savo esmę ir vyktų pagal įstatymuose nustatytus reikalavimus ir procedūras.
 • Atkreipiame dėmesį, kad lieka neįgyvendinta Valstybės kontrolės rekomendacija dėl sutarčių su „Litesko“ sąlygų keitimo. Kad šilumos ūkio turtas visais atvejais būtų perimtas teisinga verte ir laikantis įstatymo, Kelmės rajono savivaldybė turi inicijuoti sudarytų sutarčių su „Litesko“ pakeitimus: numatyti, kad pasibaigus turto valdymo perdavimo laikotarpiui, perimamo turto vertė būtų ne mažesnė nei sudarant sutartį, ir įtvirtinti aiškias turto įvertinimo taisykles ir atitinkamas sąlygas tuo atveju, jei šio reikalavimo nėra laikomasi.

Iki 2020 metų pabaigos turi būti įgyvendintos šios rekomendacijos:

 • Sukurti nuoseklią strateginio planavimo sistemą, t.y., savivaldybės tikslus ir uždavinius susieti su Nacionalinės pažangos programos tikslais ir uždaviniais. Vertinimo kriterijus sudaryti pagal hierarchinį principą: strateginiams tikslams numatyti efekto, programų tikslams – rezultato, programų uždavinių įgyvendinimui – produkto vertinimo kriterijų reikšmes.
 • Patikslinti savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašą, nustatant strateginio plėtros plano tikslinimo ir atsiskaitymo už savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo rezultatus, nustatant programų vertinimo principus.
 • Nustatyti savivaldybės gyventojų įtraukimo į strateginių planų rengimo, svarstymo ir įgyvendinimo priežiūrą tvarką.
 • Atnaujinant arba ruošiant naują Kelmės SPP siūloma peržiūrėti ir patikslinti visą vizijos, tikslų ir uždavinių rodiklių sistemą, kuri būtų lengvai identifikuojama, o parinkti rodikliai realūs.
 • Užtikrinti, kad veiklos ataskaitose būtų pateikiama Strateginio planavimo metodikoje nurodyta informacija, pateikiama vertinamojo pobūdžio informacija apie pasiektą pažangą.

                   Savivaldybės kontrolierė                                                                                             Daiva Bružienė

Su visa BĮ Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaita galima susipažinti puslapyje www.kelme.lt

***

[1]Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2018-10-23 posėdžio protokolas Nr. KT-9.

[2]1998 m. gegužės 12 d. Nr. VIII-729 (su vėlesniais pakeitimais)

[3]Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai: 2018-12-06 Nr. A-1531, 2018-11-06 Nr. A-1363, 2018-12-03 Nr. A-1501, 2018-12-19 Nr. A-1596.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA