BIČIULIS

                      Kelmės rajono savivaldybės administracija skelbia NVO projektų finansavimo konkursą ir kviečia teikti paraiškas vadovaujantis 2020 m. vasario 20 d. Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-69 patvirtintu nevyriausybinių organizacijų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašu.

                      Paraiškos priimamos nuo 2020 m. birželio 9 d. iki 2020 m. birželio 26 d. 15 val.

Paraiškas finansavimui gauti gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos arba veiklą vykdančios kaip padalinys NVO, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo pagrindu veikiantys viešieji juridiniai asmenys, kurių tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba religijos tikslų įgyvendinimas

                      Nevyriausybinių organizacijų projektai finansuojami pagal šias veiklos sritis:

 • NVO finansinio savarankiškumo stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su viešuoju ir privačiu sektoriumi, verslo subjektais, kitomis visuomeninėmis organizacijomis, kuriant palankią aplinką veiklai plėsti;
 • pilietinių iniciatyvų ir jaunimo įtraukimo į savanorišką veiklą skatinimas;
 • pagyvenusių žmonių užimtumo organizavimas ir kartų bendradarbiavimo stiprinimas;
 • NVO kultūrinės, meninės savimonės ugdymas, veiklos tradicijų puoselėjimas, užtikrinant jų tęstinumą;
 • renginių, seminarų ir praktinių užsiėmimų organizavimas NVO veiklai stiprinti;
 • naujų paslaugų teikimo galimybių didinimas socialinėms problemoms spręsti.

                      Maksimali projekto finansavimo suma – 700 eurų. Projekto finansuojamos dalies procentinis dydis – iki 90 proc. lėšų viso projekto vertės.

                      Paraiškos forma ir aprašas skelbiami Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje. https://www.kelme.lt/.

                      Nevyriausybinės organizacijos, pageidaujančios dalyvauti projektų finansavimo konkurse privalo pateikti:

 • paraiškas pagal patvirtintas formas, pasirašytas paraiškos teikėjo vadovo ar įgalioto asmens su lydraščiu, kuriame nurodyti teikiami dokumentai ir jų lapų skaičius.
 • VĮ Registrų centro išduotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją;
 • patvirtintas dokumentų kopijas, įrodančias, kad pareiškėjas turi nuosavų lėšų dalį. Šią projekto išlaidų dalį gali padengti projekto vykdytojas savo arba partnerių, rėmėjų lėšomis (piniginių įnašu ir nepiniginiu prisidėjimu). Partnerių, rėmėjų prisidėjimas prekėmis ir (arba) paslaugomis išreiškiamas pinigine verte (finansinis) ir (ar) nepinigine verte (dalykinis). Nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako pareiškėjas;
 • bendradarbiavimo sutarties kopiją, jei projektas vykdomas su partneriais;
 • kitą, papildomą, su projektu susijusią medžiagą, kurią, teikėjo nuomone, reikia pateikti.

Pareiškėjai užpildytą nustatytos formos paraišką su papildomais dokumentais pateikia Savivaldybės administracijai, Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė. Administracijos darbo laikas: pirmadienį-ketvirtadienį 8-17 val., penktadienį 8-15.45 val., pietų pertrauka 12-12.45 val., (karantino metu siųsti skenuotą elektroniniu paštu info@kelme.lt.).

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti administracijai klausimų dėl paraiškos pildymo: telefonu (8 427) 69 063 ar elektroniniu paštu salomeja.ramanauskiene@kelme.lt

Administracijos direktorius

Stasys Jokubauskas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA