BIČIULIS

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS

2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Savivaldybės tarybos nario įgaliojimus 2016 metais vykdė 25 rajono savivaldybės tarybos nariai (9, įskaitant merą, 2015 metais išrinkti pagal Lietuvos socialdemokratų, 7 – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, 4 – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, 3 – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų, 1 – Darbo partijos, 1 – partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąrašus).

Tarybos nariai 2016 metais dirbo šiose frakcijose:

Liberalų sąjūdžio (opozicinė – 3 nariai),

Lietuvos socialdemokratų partijos (9 nariai),

Valstiečių ir žaliųjų (7 nariai),

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (opozicinė, 3 nariai).

Socialdemokratų partijos ir Valstiečių ir žaliųjų frakcijos koalicija dirbo valdančiojoje daugumoje (valdančiojoje daugumoje dirbo ir Darbo partijos narys Rimas Bertašius, ir Kęstutis Bilius, Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) narys). Partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys Vincas Metrikis nepateikė pareiškimo jungtis prie frakcijų.

Tarybos nario mandato atsisakius Evaldui Rimkui, vietoj jo 2016 m. rugpjūčio 25 d. tarybos nario priesaiką davė Reda Mažonavičienė.

Tarybos kolegijos veikla

2016 m. įvyko 2 Kolegijos posėdžiai, priimtas 1 sprendimas: „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos narių mokymosi prioritetų nustatymo 2016 metams“.

Kolegijos posėdžiuose svarstyti šie klausimai:

          – dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos narių mokymosi prioritetų numatymo 2016 metams;

       – dėl tarybos narių pažintinės išvykos į kurią nors Lietuvos savivaldybę;  

          – dėl rajoninio konkurso „Geriausia seniūnija“ („Metų darbas“) nuostatų parengimo;

          – dėl Lietuvos šimtmečiui rajone paminėti paminklo Kelmės Atgimimo aikštėje pastatymo;

          – dėl SĮ Kelmės knygyno privatizavimo;

          – dėl Kelmės rajono savivaldybės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo dydžio nustatymo (metodika ir nuostatai);

          – dėl mokymų rajono savivaldybės tarybos nariams.

Savivaldybės tarybos veikla 2016 metais

Rajono savivaldybės taryba dirbo pagal patvirtintus darbo planus pusmečiams. Rajono savivaldybės tarybos posėdžiai tiesiogiai transliuoti internetu.

Iš viso įvyko 87 komitetų ir tarybos posėdžiai (2015 m. – 83), kuriuose buvo svarstomi 437  sprendimų projektai, įvyko 12 savivaldybės tarybos posėdžių, priimta 420 tarybos sprendimų.

Gauti 3 (2015 m. – 9) teikimai ir 8 (2015 m. – 10) reikalavimai iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje tarnybos (dėl savivaldybės priimtų teisės aktų, kurie prieštaravo Lietuvos Respublikos įstatymams, Vyriausybės nutarimams, dėl neįgyvendintų teisės aktų). Informacija apie gautus teikimus ir reikalavimus tarybos nariams buvo pateikta tarybos posėdžių metu. 2 reikalavimų vykdymas atidėtas, visi kiti teikimai ir reikalavimai įvykdyti.

          Gauti 37 (2015 metais – 22) rajono savivaldybės tarybos narių paklausimai raštu (grupės tarybos narių – 2, tarybos narių: Egidijaus Ūkso – 25, Vinco Metrikio – 3, Zenono Mačerniaus – 4, Gipoldo Karklelio – 2, Dalios Balčiūnienės – 2, Kęstučio Biliaus – 1, Rimanto Motuzo – 1). Į visus paklausimus Savivaldybės administracija pateikė atsakymus.

Rajono  savivaldybės tarybos sprendimų projektų,

svarstytų 2016 metais, analizė pagal svarstytų klausimų temas

Svarstyti 437  klausimai,  priimta 420 sprendimų.

 

Svarstytų klausimų temos

Priimtų sprendimų

skaičius

Procentas nuo bendro  skaičiaus
Biudžetas, finansai. Biudžeto tvirtinimas, finansiniai klausimai, lėšų skyrimas, jų paskirties keitimas, paskolos, programų lėšos. 24 5,49
Kraštotvarka. Detaliųjų planų tvirtinimas, pritarimas jų rengimo programoms, statyba, projektavimas, pritarimas projektams, investiciniai projektai, detalieji, specialieji planai, rajono bendrasis planas, gatvių pavadinimų keitimas. 21 4,81
Turto klausimai. Patalpų, transporto priemonių, įrenginių nuoma, turto  perdavimas, turto nusidėvėjimas, pastatų juridinis įteisinimas, paskirties pakeitimas. 53 12,13
Nuostatai, tvarkos aprašai, taisyklės. Komitetų, darbo grupių, komisijų, valdybų sudarymas, įstatų, nuostatų, reglamento, taisyklių, tvarkų tvirtinimas. 80 18,31
Švietimas. Švietimas, kultūra, sportas. 17 3,89
Sveikata. Sveikatos apsauga, socialiniai klausimai. 6 1,37
Mokesčių lengvatos. Žemės ir žemės nuomos bei kitų mokesčių lengvatų suteikimas. 35 8,01
Pavedimai, įgaliojimai. Pavedimai, įgaliojimai merui, mero pavaduotojui, administracijos direktoriui ir kitiems asmenims, pritarimas pasirašyti sutartis, atstovų delegavimas. 21 4,81
Programos, planai, pritarimas projektams. Strateginio planavimo dokumentai, darbo planai, veiklos programos, ataskaitos, pritarimas rengti projektus. 113 25,86
Paslaugų įkainiai. Įmonių, įstaigų paslaugų teikimas gyventojams, įkainių tvirtinimas. 24 5,49
Struktūra, etatai. Rajono savivaldybės administracijos bei kitų biudžetinių įstaigų struktūros ir etatų skaičiaus tvirtinimas, pareigybių aprašymai, darbo užmokestis, darbo krūviai. 31 7,09
Aplinkos apsauga. 7 1,60
Rajonui nusipelniusių piliečių apdovanojimai. 5 1,14
Iš viso: 437 100,00

 

Rajono  savivaldybės tarybos  narių pranešimų,  ataskaitų, dalyvavimo diskusijose 2016 metų tarybos posėdžių metu, analizė

Tarybos nariai savivaldybės tarybos posėdžiuose pristatė 81 klausimą, informacijas, Savivaldybės kontrolierius – 2, Administracijos direktorius – 6, Administracijos direktoriaus pavaduotojas – 2, rajono įstaigų ir įmonių vadovai – 55. Daugiausiai klausimų tarybos posėdžių metu (kaip pranešėjai) pristatė meras Vaclovas Andrulis (46), Rimantas Motuzas (22). Aktyviausiai diskusijose ir pateikiant klausimus dalyvavo: Vincas Metrikis (66), meras Vaclovas Andrulis (39), Egidijus Ūksas (38), Stasys Lekšas (31), Zenonas Mačernius (29), Rimantas Motuzas (18).

Daugiausia klausimų, kurie buvo neįtraukti į tarybos posėdžių darbotvarkes, svarstė Kontrolės komitetas – 39, Švietimo, kultūros ir viešosios tvarkos komitetas – 33, Socialinių klausimų ir sveikatos apsaugos – 16, Savivaldybės turto ir komunalinio ūkio – 15, Biudžeto ir investicijų – 7, Kaimo reikalų ir verslo – 2 klausimus.

Savivaldybės 2016 metų biudžetas

Kelmės rajono savivaldybės taryba 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-37 patvirtino rajono savivaldybės 2016 metų biudžeto pajamų planą – 25 954,9 tūkst. Eur ir biudžeto išlaidų planą – 27 279,1 tūkst. Eur. 2016 m. gruodžio 31 d. patikslintas bendras rajono biudžeto pajamų planas buvo 26 814,8 tūkst. Eur, išlaidų planas – 28 216,0 tūkst. Eur, tai yra išlaidos iš skolintų lėšų 678,9 tūkst. Eur viršija pajamas ir 722,3 tūkst. Eur praėjusių metų lėšų likučių buvo panaudoti biudžetinių įstaigų įsiskolinimui dengti ir ilgalaikėms paskoloms grąžinti. 2016 m. iš viso gauta 27 208,0 tūkst. Eur pajamų, paskolų paimta 551,3 tūkst. Eur. Bendras rajono biudžeto pajamų planas įvykdytas 101,5 proc., arba gauta 393,2 tūkst. Eur daugiau, nei planuota.

73,6 proc. biudžeto pajamų 2016 m. sudarė pajamos iš valstybės biudžeto ir dotacijos bei Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšos, o vietinės pajamos siekė 26,4 proc. 2015 m. vietines pajamos sudarė 25,8 proc. visų biudžeto pajamų, o 2014 m. 25,4 proc. visų biudžeto pajamų. Lyginamoji vietinių pajamų dalis rajono biudžeto pajamose didėja nuo 2013 m.

2016 m. išleista 27 579,9 tūkst. Eur. Didžiausia išlaidų dalis teko švietimui – 39,6 proc.,  t. y. 10 914,5 tūkst. Eur (iš jų mokinio krepšeliui finansuoti 5 853,8 tūkst. Eur). Socialinei apsaugai ir pašalpoms mokėti 2016 metais teko 15,7 proc. (4 324,6 tūkst. Eur) visų biudžeto išlaidų. Poilsiui, kultūrai ir religijai 2016 m. teko 12,9 proc. biudžeto išlaidų, bendrosioms valstybės paslaugoms – 12,0 proc., ekonomikai – 9,7 proc. 

Strateginis planavimas ir investicijos

Viena iš Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus funkcijų – bendradarbiaujant su Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais kurti ir plėtoti strateginio planavimo sistemą, koordinuoti strateginio planavimo procesą ir priežiūrą.

Siekiant sėkmingai įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas, rajono savivaldybėje parengti šie

svarbiausi strateginio planavimo dokumentai:

  1. Kelmės rajono savivaldybės 2013–2020 m. ilgalaikis strateginis plėtros planas.
  2. Šiaulių regiono integruotos teritorijos vystymo programa.
  3. Šiaulių regiono 2014–2020 metų plėtros planas.
  4. Kelmės rajono savivaldybės 2016–2018 m. strateginis veikslo planas.
  5. Kelmės rajono savivaldybės 2016 m. metinis veiklos planas.
  6. Kelmės rajono savivaldybės investicijų pritraukimo studija.
  7. Kelmės rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašas.

Siekiant įsisavinti ES struktūrinių fondų lėšas 2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. 51/5D-71 „Dėl Šiaulių regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ patvirtinta 2014–2020 m. Šiaulių regiono integruota teritorijų vystymo programa, kurioje numatytos investicijos į Kelmės miestą. Programos tikslas – padidinti užimtumą per patrauklumo darbui ir investicijoms gerinimą.

Su visomis Kelmės rajono savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaitomis  galite susipažinti rajono savivaldybės tinklalapyje (http://www.kelme.lt/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA