BIČIULIS

Ona PETRAVIČIENĖ

Mūsų redakcijoje apsilankęs kelmietis V. V. piktinosi Kelmės miesto didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės, kuri yra Raseinių g. 70A, esama tvarka. Žmogus nesupranta, kodėl į aikštelę nuvežus seną sofą ar kokią kitą stambesnę buitinę atlieką, priėmėjui būtina pateikti asmens dokumentą.

– Kokiu įsakymu ir kieno pasirašytu įstatymu remiantis aikštelės prižiūrėtojas nusirašinėja atliekas atvežusio žmogaus asmens duomenis? Ar tai nėra duomenų apsaugos įstatymo pažeidimas?..

Į šį klausimą paprašėme atsakyti rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjos pavaduotoją Raimondą Parnarauskienę, kuri elektroninį laišką persiuntė Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui. Šio centro Rinkliavos tarnybos vadovo Manto Tamošiūno atsiųstame laiške rašoma: „Kelmėje įrengta didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelė yra dalis Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros. Primintina, kad Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius yra regiono savivaldybių įsteigta VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – ŠRATC). Vienas iš ŠRATC asmens duomenų tvarkymo tikslų yra paslaugų teikimas – šiuo tikslu tvarkomi atliekų turėtojų, kurie naudojasi ŠRATC infrastruktūra, asmens duomenys. Asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra oficialių įgaliojimų, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų valstybės bei savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms arba trečiajam asmeniui, kuriam teikiami asmens duomenys, įgyvendinimas. Pagal LR aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių (aktuali redakcija galiojanti nuo 2018-01-01) 37 punktą, didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse ar kitose atliekų priėmimo vietose iš gyventojų priimtas atliekų kiekis atliekų tvarkymo apskaitos žurnale registruojamas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po atliekų gavimo. Atliekų tvarkytojas atliekų tvarkymo apskaitos žurnale nurodo: atliekų gavimo datą, atliekos kodą, pavadinimą ir kiekį, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelė, pasas, vairuotojo pažymėjimas, išduotas nuo 2005 m. lapkričio 1 d., Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimas gyventi Europos Sąjungoje, leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) numerį, kitus GPAIS nurodytus duomenis, reikalingus tinkamai užpildyti atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą.

Pagrindines asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, technines ir organizacines duomenų saugumo užtikrinimo priemones nustato VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras direktoriaus įsakymu patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės, kurios yra skelbiamos viešai ir su jomis galima susipažinti įstaigos tinklapyje www.sratc.lt/asmens-duomenu-apsauga/. ŠRATC, tvarkydamas atliekų turėtojų, kurie naudojasi regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūra, duomenis, užtikrina, kad tai bus daroma pagal galiojančius saugumo reikalavimus. Taip pat pažymėtina, kad ŠRATC yra įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre“.

P.S. Išeitų, šioje situacijoje dėl visko reiktų kaltinti gaminių, pakuočių ir atliekų informacinės sistemos (sutrumpintai – GPAIS) kūrėjus. Tai jiems kilo mintis sužinoti kas iš mūsų į atliekų surinkimo aikštelę iš namų atvežė seną atlikusį daiktą ar baldą, o nenumetė artimiausioje pamiškėje…

Ar jums aišku, kam šiuo atveju reikalingi mūsų asmens duomenys? Mūsų redakcijai neaišku. Kaip ir kelmiškiui V. V., ta tvarka pasipiktinusiam… Juk, rodos, ir taip aišku, kad atliekas į aikštelę veža gyventojai, o ne ateiviai iš kosmoso?

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA