BIČIULIS

ĮŽANGA

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita parengta vykdant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentą, Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatus ir 2019 metų veiklos planą.

Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba yra biudžetinė įstaiga, nepavaldi, bet atskaitinga Kelmės rajono savivaldybės tarybai.

LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. numatyta, kad Savivaldybės kontrolierius, prižiūrėdamas, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Tarnybos veikla organizuojama pagal patvirtintą veiklos planą. Visos auditų ataskaitos ir išvados teikiamos audituotiems subjektams, Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui bei svarstomos Savivaldybės tarybos Kontrolės komitete. Auditų ataskaitos ir išvados skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.kelme.lt.

TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

2018 metų veiklos planas

Veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose Tarnybai nustatytą kompetenciją, vadovaujantis prioritetų parinkimo, išankstinio tyrimo, objektyvumo, nešališkumo, apolitiškumo ir audito sudėtingumo vertinimo principais.

 Planavimo prioritetais laikomi Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyti šie kasmetiniai įpareigojimai:

– kiekvienais metais iki liepos 15 dienos rengti ir teikti išvadas dėl savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio – savivaldybės biudžetinių įstaigų, savivaldybės išteklių fondų ir kitų savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto kaip vieno viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinio, ir savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio, kuriame pateikiami savivaldybės biudžeto vykdymo duomenys bei dėl savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo (LR Savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 2 p., 9 d. 10 p., LR Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 32 str. 1 d.);

–  sudaryti sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikti duomenis Valstybės kontrolei apie savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus (LR vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 21 p.).

 Preliminarus prioritetinių audituotinų sričių mastas 2018 metais buvo :

 • Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto asignavimai, paskirstyti 52 asignavimų valdytojams.
 • Kelmės rajono savivaldybė 2017 metais vykdomos 7 programas.
 • Kelmės rajono savivaldybės 2017 konsoliduotųjų ataskaitų rinkinys, kurį sudaro 46 viešojo sektoriaus subjektų finansinės ataskaitos.
 • Kelmės rajono savivaldybė 2017 metų pradžioje valdomas 77 537,52  tūkst. EUR įsigijimo verte valstybės ir savivaldybės nefinansinis turtas.

 

Rengiant 2018 metų veiklos planą, atlikta Tarnybai teisės aktais nustatytų privalomų ir kitų funkcijų analizė. Nustatyti kiekybiniais (skiriamų asignavimų dydis) ir kokybiniais (ankstesnio audito data) aspektais reikšmingi audito subjektai, įvertinta Tarnyboje gauta informacija apie poreikį auditams bei Tarnybos žmogiškieji ištekliai. Įvertintos riziką mažinančios priemonės – kitų institucijų (lėšų davėjų, Valstybės kontrolės, Savivaldybės administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus ir kt.) atliekami tikrinimai, auditai.

Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas 2017 m. spalio 26 d. posėdyje pritarė Tarnybos 2018 metų veiklos planui. Tarnybos 2018 metų veiklos planas buvo patvirtintas Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu ir teisės aktų nustatytais terminais pateiktas Valstybės kontrolei.

 2018 METŲ AUDITAI

4.1. Savivaldybės įstaigų finansiniai (teisėtumo) auditai

            Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius yra atsakingas už savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus,  reglamentuojančius šio rinkinio sudarymą, bei už savivaldybės biudžeto asignavimų ir savivaldybės turto administravimą, naudojimo teisėtumą, savivaldybės biudžeto vykdymo organizavimą ir savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą.

            Kelmės rajono savivaldybės konsoliduojamų subjektų vadovai yra atsakingi už  žemesniojo lygio ataskaitų  rinkinių  parengimą  ir pateikimą bei jiems perduotų savivaldybės lėšų ir turto valdymo,  naudojimo ir disponavimo jais teisėtumą ir jų naudojimą įstatymų nustatytiems tikslams bei efektyvią vidaus kontrolę.

2018 metais finansinius (teisėtumo) auditus atlikome BĮ Kelmės rajono savivaldybės administracijoje, BĮ Kelmės kultūros centre, BĮ Kelmės specialiojoje mokykloje, BĮ Kelmės suaugusiųjų mokymo centre, BĮ Kelmės Algirdo Lipeikos menų mokykloje.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio

Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys ir kitos ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parengtos ir pateiktos pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius šių ataskaitų sudarymą.

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduoto finansinių ataskaitų rinkinio teikėme sąlyginę nuomonę. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos nuomone, Kelmės rajono savivaldybės biudžeto vykdymo 2017 m. ataskaitų rinkinys visais reikšmingais atžvilgiais parengtas ir pateiktas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius savivaldybių  biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymą ir duomenų pateikimą. Dėl nepilnai sutvarkytos ir netikslios vietinės reikšmės kelių ir gatvių apskaitos Savivaldybės administracijoje, negalėjome patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės konsoliduotos finansinės būklės ataskaitos 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis A.II.3. „Infrastruktūra ir kiti statiniai“ likučio 66 673,57 tūkst. eurų.

Dėl Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo

Audito metu nustatyta, kad Savivaldybės administracija, pasirašiusi lėšų naudojimo sutartis, neužtikrino, kad lėšų gavėjai teiktų įsipareigojimo turinio ataskaitas, neanalizavo, ar lėšos panaudotos  ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorė, kaip asignavimų valdytoja, nesilaikė LR biudžeto sandaros įstatymo 5 str. bei LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo 61 p. reikalavimų, nes lėšos smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programos vykdytojams 2017 metais buvo  skiriamos, nesant asignavimų valdytojo sprendimo bei nesudarant lėšų naudojimo sutarčių. Tuo pačiu neprašant iš jų įsipareigojimo turinio ataskaitų, taigi, nevykdant atsiskaitymo kontrolės. Kai kurios savivaldybėje pasirašomos sutartys įvardijamos kaip paramos sutartys (pvz., smulkaus ir vidutinio ūkio, vėlesnės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo) sutarčių pavadinimas ir esmė neatitinka įstatymo nuostatų ir negali būti traktuojamas kaip paramos teikimas.

Audito metu nustatyta, kad Kelmės rajono savivaldybės taryba nėra patvirtinusi geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtros planų. Paskutinis plėtros planas buvo patvirtintas 2012-2015 metams. Savivaldybėje nebuvo laikomasi Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. 5 d. nuostatų, nes Kelmės rajono savivaldybės taryba nepatvirtino paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planų, nenustatytos paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainos. Nesilaikoma LR geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. nuostatų.

 Savivaldybėje nesilaikoma LR turizmo įstatymo 18 straipsnio 2 d., kurios nurodo, kad savivaldybės, vadovaudamosi Lietuvos turizmo plėtros programos nuostatomis, rengia, tvirtina ir įgyvendina savivaldybės turizmo plėtros programas (strategijas) arba savivaldybės turizmo ir rekreacijos schemas ir projektus. Kelmės rajono savivaldybėje nepatvirtinta turizmo plėtros programa. Kelmės rajono savivaldybėje nnebuvo atsakingo skyriaus ar asmens už turizmo funkcijos vykdymą. Nesilaikant LR turizmo įstatymo 18 str. 1 d. nuostatų, savivaldybėje nėra patvirtintos procedūros, kaip savivaldybė skatina turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę. Nesilaikoma turizmo įstatymo 18 str. 5 d.  planuoja ir įgyvendina priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentus. Nėra nustatyta, kas ir kaip savivaldybėje tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentus.

Savivaldybėje nesukurtas pakankamai efektyvus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų vykdymo kontrolės mechanizmas. Savivaldybė nepakankamai kontroliuoja, kaip Savivaldybės reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų vadovai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

                      Įstaigose nekilnojamas turtas apskaitomas netinkamai, inventorizacija atlikta formaliai; pagal panaudos sutartis perduotas turtas inventorizuotas, nesilaikant Inventorizacijos taisyklių. Patalpos įmonėms išnuomotos, neturint savininko sutikimo ir patvirtinto įkainio.

Įstaigose priemokos darbuotojams skirtos, nepatvirtinus biudžeto; pareiginės algos koeficientai padidinti, nesilaikant įstatymo nuostatų; priemokos už papildomus darbus skirtos, nesilaikant Darbo apmokėjimo įstatymo 10 str. nuostatų. Priemokos už darbo intensyvumą skirtos, nenurodant konkrečių darbų. Mokymosi atostogos apmokamos, nesilaikant DK nuostatų. Tinkamai neperžiūrėtos kai kurių darbuotojų funkcijos.

Įstaigose nesilaikoma viešųjų pirkimų įstatymo. Vidaus dokumentuose nereglamentuoti teisinių paslaugų pirkimai. Kelmės rajono savivaldybės administracijoje kuras įsigytas, neatlikus viešųjų pirkimų procedūrų.

Nepilnai laikomasi kasos darbo organizavimo ir operacijų atlikimo taisyklių, Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių, o Savivaldybės tarybos sprendimas, leidžiantis patiems įstaigų vadovams nusistatyti įkainius, prieštarauja įstatymui. Nurašomos prekės ir medžiagos kelia abejonių dėl biudžeto lėšų naudojimo skaidrumo, racionalaus ir efektyvaus naudojimo. Tarnybinio transporto naudojimui būtina kontrolė.

2018 metais buvo atliktas veiklos auditas VŠĮ Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre, kurio metu buvo nustatyta, kad nuo pat Įstaigos veikimo pradžios nebuvo paruošta ir patvirtinta Įstaigos veiklos strategija, nenustatyti veiklos vertinimo kriterijai; nepatvirtinta Įstaigos vidaus kontrolės tvarka; viešosios įstaigos valdymo struktūros (patvirtinta tik 2017 metų pabaigoje, prasidėjus auditui) ir pareigybių sąrašo sudarymo tvarka;  pareigybių, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, sąrašas ir kvalifikaciniai reikalavimai; konkurso  pareigoms, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu, organizavimo taisyklės. Audito metu nustatyta, kad Įstaigos metinio veiklos plano struktūra neatitinka Strateginio planavimo rekomendacijų. Kelmės rajono savivaldybės tarybos tvirtinamuose VŠĮ Kelmės turimo ir verslo informacijos centro paslaugų verslui ir turizmui programos planuose vykdomos priemonės  tik iš dalies siejamos su įstaigos vykdomomis veiklomis, o metinės veiklos kryptys nustatomos, nevertinant jų įgyvendinimo, neskatinama siekti geresnių veiklos rezultatų. Audito metu negalėjome įsitikinti įstaigos duomenų teisingumu, nes įstaiga neregistruoja, kam, kada, kokia tema buvo suteikti paklausimai, konsultacijos. Audito metu nustatyta, kad įstaigos vadovui kintamoji dalis nustatyta ilgesniam nei finansinių metų terminui. Be to, nėra aiškūs veiklos vertinimo kriterijai, yra tik vienas rodiklis ir visiškai neaišku, kaip, pavyzdžiui, didėjant įgyvendinimo rodikliui, yra vertinama

Veiklos audito „Strateginis planavimas Kelmės rajono savivaldybėje“ metu nustatėme, kad savivaldybėje nepilnai įgyvendinti planavimo dokumentų sąsajų reikalavimai; nenumatyti savivaldybės plėtros prioritetai; Strateginio plano įgyvendinimo institucinėje struktūroje nėra atstovaujamas visuomenės lygmuo; ne pagal rekomendacijas suformuota strateginio planavimo komisija dirba be darbo reglamento; Savivaldybės tarybos komitetų dalyvavimas rajono strateginio planavimo procese formalus;  Strateginio planavimo grupėje nėra savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų atstovų; Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus funkcijos neužtikrina strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą; nereglamentuotas strateginio plėtros plano priežiūros procesas; vizijos rodikliams nenustatytos siektinos reikšmės; plėtros prioritetų tikslų ir uždavinių įgyvendinimui nenustatytos vertinimo kriterijų reikšmės; Savivaldybės SPP įgyvendintų priemonių pasiekimai vertinami tik SVP lygyje;  Savivaldybės 2017-2019 metų SVP nenustatyti veiklos prioritetai; 2017-2019 m. SVP priemonės ir rodikliai nepakankamai suderinti su ilgalaikio strateginio plano priemonėmis ir rodikliais; kai kurios SVP priemonės apibrėžiamos abstrakčiai; programų tikslams pasiekti nustatyti žemiausio lygio vertinimo kriterijai; programų uždavinių vertinimo kriterijai ne visuomet leidžia įvertinti rezultatą;

                     

IŠVADOS SAVIVALDYBĖS TARYBAI

 

                   Tarnyba 2018 metais parengė ir pateikė Savivaldybės tarybai dvi išvadas dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Jos buvo pateiktos surinkus įrodymus, pagrindžiančius Savivaldybės skolinius įsipareigojimus ir suteikiantys pagrindą pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl galimybės imti paskolas iš kredito įstaigų imti. Išvadose Savivaldybės tarybai pabrėžta Savivaldybės administracijos atsakomybė už Savivaldybės vardu prisiimtų paskolų naudojimą pagal Savivaldybės tarybos nurodytą paskirtį teisės aktų nustatyta tvarka.

 • 2018 m. kovo 9 d. pateikta išvada Nr. KA-1, kurioje įvertinta Kelmės rajono savivaldybės galimybė imti ilgalaikę 1 246 800 eurų ilgalaikę paskolą projektams, finansuojamiems iš Valstybės investicijų programos, savivaldybės biudžeto bei  Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, finansuoti ir ankstesniems skoliniams įsipareigojimams dengti (LR finansų ministerijos paskoloms refinansuoti).
 • 2018 m. birželio 12 d. pateikta išvada Nr. KA-12, kurioje įvertinta Kelmės rajono savivaldybės galimybė imti ilgalaikę 40,00 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą investiciniam projektui „Daugiafunkcio sporto centro statyba Kelmėje“ finansuoti.

 

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMAS

Iš viso dėl įstaigų finansinių ataskaitų duomenų tikslinimo ir Savivaldybės lėšų ir turto naudojimo teisėtumo pateiktos audituotų subjektų audito ataskaitose biudžetinėms įstaigoms pateiktos 66 rekomendacijos. Atlikdami 2018 ir vėlesnių metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio auditą, numatysime riziką ir procedūras dėl šių rekomendacijų vykdymo įvertinimo. Iš 66-ių iki 2019-03-01 įsipareigotų įgyvendinti rekomendacijų, įgyvendintos 39, arba 59,1 proc., 16 rekomendacijų įgyvendinimo terminai dar nepasibaigę.

Įgyvendinamos arba įgyvendintos šios reikšmingos rekomendacijos:

 • Nuolat atnaujinti Savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą;
 • Patikslinti vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, nurodant kelią sudarančias sudėtines dalis (elementus), suteikti gatvėms pavadinimus.
 • Imtis priemonių organizuoti konkursą UAB Kelmės vanduo direktoriaus pareigoms eiti. Imtis priemonių organizuoti konkursą UAB Kelmės vanduo direktoriaus pareigoms eiti.

Neįgyvendintos šios administracijai ir įstaigoms pateiktos rekomendacijos:

 • patvirtinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (išskyrus paviršines nuotekas) tvarkymo infrastruktūros plėtros planą- Kelmės rajono savivaldybė;
 • patvirtinti paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus- Kelmės rajono savivaldybė;
 • Siekiant tinkamai įgyvendinti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. nuostatas, pasitvirtinti procedūras:

kaip taryba organizuoja geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui, perdavimą ar naudojimą;

kaip taryba ar jos įgaliotos institucijos, organizuoja geriamojo vandens tiekimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekimo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje; Šių rekomendacijų įgyvendinimo terminas atidėtas iki 2020-12-30.

 • Siekiant tinkamai įgyvendinti LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 str. nuostatas, pasitvirtinti procedūras, kaip

12) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys koordinuoja ir prižiūri geriamojo vandens tiekimą, paviršinių nuotekų tvarkymą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą savivaldybės teritorijoje;

14) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys teritorijų planavimo procedūrų metu prižiūri, kad geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektai ir jų sanitarinės apsaugos zonos būtų išdėstyti komunikacijų koridoriuose arba būtų užtikrintos galimybės naudotis servituto teise, kai reikia prižiūrėti, keisti ir kitaip naudoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektus;

16) administracijos direktorius ar jo įgalioti asmenys vykdo garantinį geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kai viešajam geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui sustabdomas ar panaikinamas veiklos licencijos galiojimas; Šios rekomendacijos terminas atidėtas iki 2019-12-30.

 • Siekiant tinkamai įgyvendinti LR turizmo įstatymo 18 str. nuostata, imtis priemonių:

– patvirtinti turizmo plėtros programą;

– patvirtinti procedūras, kaip savivaldybė skatina turizmo verslą kaip darbo vietų kūrimo ir gyventojų užimtumo priemonę;

– nustatyti procedūras, kaip ir kas planuoja ir įgyvendina priemones, reikalingas rekreacinių teritorijų apsaugai, poilsio ir turizmo veiklai šiose teritorijose plėtoti, tvarko rekreacinių teritorijų apskaitą, tvirtina rekreacinių teritorijų naudojimo reglamentus;

– nustatyti procedūras, kas ir kaip atlieka savivaldybės teritorijoje esančių turizmo išteklių ir paslaugų rinkotyrą ir rinkodarą ir ši funkcija nevykdoma.

 • Pasitvirtinti Pirkimų, nepatenkančių į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reglamentavimo sritį, tvarką, kurioje būtų aptarti ir pirkimai atliekami vadovaujantis šiame vertinime aptartomis VPĮ išimtimis. Kelmės KC
 • Kaip metodinę priemonę pasirengti teisinių paslaugų rūšių, kurias reikia pirkti pagal VPĮ (įsigaliojusio po 2017 m. liepos 1 d.) reikalavimus, ir kurių pirkimams taikoma išimtis, sąrašą. Kelmės KC;

Nesuėję įgyvendinimo terminai (nustatyti auditų įstaigose metu) arba šiuo metų įgyvendinamos rekomendacijos:

 • Suformuoti žemės sklypus po pastatais, statiniais, dėl jų naudojimo sudaryti sutartis ir įregistruoti teisės aktų nustatyta tvarka – Kelmės KC;
 • Pakeisti patalpų Janonio g. 11E, Kelmė, paskirtį ir įregistruoti nekilnojamojo turto registre- Kelmės KC;
 • Kreiptis į tarybą dėl teisėto patalpų Lioliuose perdavimo įstaigai – Kelmės KC;

Neįgyvendintos 2016, 2017 metais teiktos rekomendacijos:

 • Patikslinti Bendrovės įstatus, konkrečiai apibrėžiant veiklos bendrinius tikslus įmonei, kurie atspindėtų ilgalaikius savivaldybės lūkesčius, pagrindinės ir kitos veiklos objektus. Įtvirtinti nuostatas dėl Bendrovės ir vadovo veiklos priežiūros funkcijų, dėl stebėtojų tarybos sudarymo. Įtvirtinti nuostatas dėl bendrovės valdymo ir priežiūros organų bei savivaldybes administracijos direktoriaus atsiskaitomumo savivaldybės tarybai.
 • Imtis priemonių inventorizuoti savivaldybės teritorijoje esančius želdinius ir želdynus, kaip to reikalauja Želdinių ir želdynų apskaitos taisyklės. Rekomendacijos terminas pratęstas iki 2019-12-30.
 • Atsižvelgiant į nustatytus dalykus dėl Vaiguvos katilinės modernizavimo, imtis priemonių užtikrinti, kad savivaldybėje sudaromos sutartys atitiktų savo esmę ir vyktų pagal įstatymuose nustatytus reikalavimus ir procedūras.
 • Atkreipiame dėmesį, kad lieka neįgyvendinta Valstybės kontrolės rekomendacija dėl sutarčių su „Litesko“ sąlygų keitimo. Kad šilumos ūkio turtas visais atvejais būtų perimtas teisinga verte ir laikantis įstatymo, Kelmės rajono savivaldybė turi inicijuoti sudarytų sutarčių su Litesko pakeitimus: numatyti, kad pasibaigus turto valdymo perdavimo laikotarpiui, perimamo turto vertė būtų ne mažesnė nei sudarant sutartį, ir įtvirtinti aiškias turto įvertinimo taisykles ir atitinkamas sąlygas tuo atveju, jei šio reikalavimo nėra laikomasi.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Teikdama 2018 metų veiklos ataskaitą, dėkoju Įstaigos darbuotojoms, Savivaldybės merui, kontrolės komiteto nariams už bendradarbiavimą ir supratimą, atliekant mums įstatyme nustatytas funkcijas.

Daiva Bružienė

Savivaldybės kontrolierė

Su visa Kelmės rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 metų veiklos ataskaita galite susipažinti rajono savivaldybės tinklalapyje (http://www.kelme.lt/Savivalda/Struktura-ir-kontaktai/Kontroles-ir-audito-tarnyba)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA