BIČIULIS

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę trijų Kelmės rajono savivaldybės kontroliuojamų įmonių – UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parkas“ valdymo srityje, taip pat išnagrinėjo, kaip minėtos įmonės vykdo viešųjų pirkimų procedūras.

STT pareigūnai nustatė, kad Kelmės rajono savivaldybės administracija, skirdama įmonių vadovus, neužtikrino skaidraus ir konkurencingo pretendentų atrankos proceso; nesilaikyta Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatų, nes skiriant įmonių vadovus į pareigas, nesikreipta į STT su prašymu pateikti informaciją apie asmenis, siekiančius eiti bendrovių vadovų pareigas; neskelbta ir netinkamai vykdyta kontroliuojamų įmonių valdymo organų – valdybos narių atranka; atskirais atvejais į valdybų sudėtį paskirti valstybės tarnautojai, kurių tiesioginės funkcijos susijusios su Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos priežiūra: koordinavimu, ekonominiu įvertinimu; savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos teisiniame reglamentavime nenumatytas asmenų, turinčių teisę priimti sprendimus, nusišalinimo mechanizmas; nesilaikyta Akcinių bendrovių įstatymo nuostatų, nes įmonėse nesudarius stebėtojų tarybų, į UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“ valdybų sudėtis paskirti bendrovės vadovai; nepakankamai vykdomas metodinės pagalbos teikimas ir bendrovių veiklos kontrolė; nepriimti sprendimai dėl UAB „Kelmės vietinis ūkis“ neatlygintinai nuomojamo turto efektyvesnio naudojimo; neatnaujintos sutartys pagal būtinąsias panaudos sutarčių sąlygas; nepakankamai kontroliuoja kaip įmonių vadovai vykdo Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą; atskirais atvejais UAB „Kelmės vanduo“ ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktoriai, veikdami kaip valdybos nariai, nenusišalino nuo jiems palankių materialių sprendimų priėmimo.

Vertinant UAB „Kelmės vanduo“, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės autobusų parkas“ organizuotus viešuosius pirkimus nustatyta, kad nagrinėjamu laikotarpiu įmonėse viešieji pirkimai buvo vykdomi su trūkumais, pilnai neužtikrinamas Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų laikymasis; įmonėse netinkamai planuojami pirkimai, netvirtinami pirkimų planų pakeitimai, taip pat pirkimų planai neviešinami CVP IS; UAB „Kelmės vanduo“ viešųjų pirkimų procesas nemotyvuotas, pernelyg didelis nukrypimas nuo planuoto pirkimo poreikio; įmonėse nepakankamai reglamentuotos ir nevykdomos būtinos viešųjų pirkimų inicijavimo procedūros pildant pirkimų paraiškas; atskirais atvejais nėra duomenų ar pirkimų inicijavimo metu atliktas rinkos tyrimas; įmonėms užtikrinti pirkimų inicijavimo ir organizavimo funkcijų atskyrimą; atskirais atvejais UAB „Kelmės autobusų parkas“ ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“ viešųjų pirkimų procedūros neužtikrina tiekėjų konkurencijos ir sudaro didelę administracinę naštą, kuri turi neigiamos įtakos pirkimų kontrolės vykdymui; atskirais atvejais UAB „Kelmės vietinis ūkis“ ir UAB „Kelmės vanduo“ įsigijo prekes nesilaikydamos teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių viešųjų pirkimų apklausos būdo pasirinkimą; nereglamentuota, kokios aplinkybės įgalina įmonių vadovus, skiriant pirkimą atliksiantį subjektą, neatsižvelgti į nustatytas pirkimo vertes; UAB „Kelmės vietinis ūkis“ neaiški pirkimų sistema, neskaidrūs pirkimo būdai, todėl informacija apie UAB „Kelmės vietinis ūkis“ 2016-2017 metais vykdytus šiukšliavežių pirkimus dėl galimų Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų pažeidimų pagal kompetenciją perduotina Viešųjų pirkimų tarnybai; UAB „Kelmės vanduo“ neužtikrinta nešališka pretenzijų nagrinėjimo tvarka; UAB „Kelmės autobusų parkas“ nereglamentuotas Viešųjų pirkimų komisijos darbas; įmonių Viešųjų pirkimų komisijos nariai ir kiti asmenys, dalyvaujantys viešųjų pirkimų procese, įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikė privačių interesų deklaracijų; įmonėse neužtikrintas Viešųjų pirkimų komisijos narių ir kitų viešuosius pirkimus vykdančių asmenų nešališkumas ir objektyvumas, todėl informacija dėl UAB „Kelmės vandenys“ Viešųjų pirkimų komisijos narių: vyr. finansininkės pavaduotojos A. J. ir Energetinės tarnybos vadovo R. K. nenusišalinimo nuo sprendimų priėmimo pagal kompetenciją perduotina Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai; UAB „Kelmės vietinis ūkis“ atskirais atvejais nesilaikė teisės aktų reikalavimų viešųjų pirkimų procese raštu sudaryti sutartis; UAB „Kelmės vanduo“ sudarius ilgalaikes pirkimų sutartis neužtikrinamas racionalus lėšų panaudojimas ir sutarčių vykdymo kontrolė; įmonių sudarytos sutartys neviešinamos nustatyta tvarka.

STT Savivaldybei rekomenduoja kontroliuojamų įmonių vadovams, valdybų nariams aktyviau teikti metodinę pagalbą įmonių valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo, taip pat viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais, vykdyti objektyvius įmonių vadovų ir valdybos narių atrankos ir skyrimo procesus. Įmonėms siūloma atskirti viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių subjektų funkcijas, visais atvejais pildyti pirkimų paraiškas (arba aiškiai reglamentuoti, kada jos gali būti nepildomos), vykdyti mažos vertės pirkimų apklausas žodžiu, kai pirkimo objektas nėra sudėtingas, sutartis vienkartinio pobūdžio ir pirkimo vertė neviršija teisės aktuose nustatytos sumos, sudarant ilgalaikes pirkimų sutartis detaliau reglamentuoti lėšų panaudojimo išskirstymą sutarties galiojimo laikotarpiu ir nustatyti sutarčių vykdymo kontrolės mechanizmą, taip pat nustatyta tvarka viešinti viešųjų pirkimų dokumentus.

Kuriant korupcijai atsparią aplinką ir atsižvelgiant į vidaus kontrolės svarbą, Savivaldybei patariama pasinaudoti Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijomis dėl įmonių valdymo gerosios praktikos.

STT informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
UAB ROSEBA