BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Savivaldybės interneto svetainėje skelbiama Kontrolės ir audito tarnybos ataskaita apie VšĮ Kelmės ligoninėje atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatus.

Skaitytojams pateikiame sutrumpintą audito ataskaitą ir VšĮ Kelmės ligoninės atsiliepimus į kai kuriuos Kontrolės ir audito tarnybos rastus pažeidimus.

Savivaldybės taryba strateginiuose plėtros ir veiklos planuose nenustatė sveikatos priežiūros plėtojimo, neparengė ir nepatvirtino sveikatos priežiūros įstaigų aptarnaujamų pacientų srautų organizavimo tvarkos ir teritorijos, todėl, Kontrolės ir audito nuomone, gydymo įstaigos savarankiškai sprendžia kokias paslaugas teikti.

Savivaldybės vykdomoji institucija, įgyvendindama įstatymo deleguotą valstybės funkciją, neorganizavo savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo programos įgyvendinimo, neorganizavo savivaldybei pavaldžių sveikatos priežiūros įstaigų vidaus medicininio ir visuomenės sveikatos priežiūros audito, neorganizavo pacientų teisių įgyvendinimo priežiūros.

Kelmės rajono savivaldybės taryba nėra patvirtinusi VšĮ Kelmės ligoninės restruktūrizacijos plano bei jo įgyvendinimo programos.

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu patvirtino savivaldybės gydytojo pareigybę 0,5 etato krūviu, nesivadovaudamas Sveikatos sistemos įstatymo nuostatomis, neatsižvelgdamas į darbo krūvį ir funkcijų apimtis. Kontrolės ir audito tarnybos nuomone, patvirtintas 0,5 savivaldybės gydytojo etato krūvis negali užtikrinti efektyvios sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kontrolės ir sveikatos programų įgyvendinimo.

VšĮ Kelmės ligoninė nepateikė įstaigos veiklos strategijos tvirtinti steigėjui. VšĮ Kelmės ligoninė savo pateiktose pastabose nurodė, kad vystymo strategija 2012-2016 m. pateikta Kelmės rajono savivaldybės administracijai 2011-09-09 raštu, kuriame nurodoma, kad VšĮ Kelmės ligoninės vystymo strategiją 2012-216 metams sudaro numatomi vykdyti projektai, iš kurių du vykdomi Kelmės administracijoje. Įstaigos strateginiame veiklos plane turėtų būti nustatyta įstaigos vizija, misija, pagrindinis veiklos tikslas bei uždaviniai, vadovaujantis Strateginio planavimo metodika.

Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti savivaldybės institucija neužtikrino, kad Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. patvirtintuose VšĮ Kelmės ligoninės įstatuose įstaigos steigėjui būtų numatyta tvirtinti kitų pareigų, į kurias darbuotojai priimami konkurso būdu sąrašai ir kvalifikaciniai reikalavimai, įstatymo nustatyta tvarka nustatyti ar dalyvauti nustatant paslaugų kainas bei jų apskaičiavimo metodikas, analizuoti įstaigos veiklą.

Nesivadovaudama Vietos savivaldos įstatymu, Kelmės rajono savivaldybės taryba 2015 m. kovo 26 d. sprendimu patvirtino VšĮ Kelmės ligoninės valdymo struktūrą, tačiau nepatvirtino vidaus struktūros su lovų skaičiumi.

Savivaldybės atstovavimo viešosiose įstaigose taisyklėse nenurodyta, kuris Savivaldybės administracijos skyrius koordinuos, analizuos sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, t.y. kurio skyriaus reguliavimo sričiai priklauso sveikatos priežiūros įstaigos.

Audito metu nustatyta, kad VšĮ Kelmės ligoninės direktorius 2016 m. birželio 2 d. įsakymu atliko struktūrinį pertvarkymą be steigėjo pritarimo.

VšĮ Kelmės ligoninėje neefektyviai naudojamos ligoninės lovos: aktyvaus gydymo lovų užimtumas 2016 metais siekė 232 dienas per metus, iš jų chirurginiame skyriuje – tik 178 dienos. Siekiant įgyvendinti restruktūrizavimo planus būtina iki 2017m. gruodžio 31 d. aktyvaus gydymo lovų užimtumą padidinti iki 300 dienų per metus. Tai vienas iš įstaigos rezervų finansinio rezultato padidinimui, nes vienos lovos išlaidos per metus sudaro vidutiniškai 18,5 tūkst. Eurų (sumažinus aktyvaus gydymo lovų skaičių 21 vnt., per metus galimai sutaupyti iki 388,5 tūkst. Eurų). Pagal planą iki 2016 m. kovo 31 d. slaugos lovų skaičius turėjo būti padidintas nuo 2 iki 3 lovų 1000 gyventojų, numatyta plėsti geriatrijos paslaugas, tačiau iki 2016 m. gruodžio 31 d. šie rodikliai nebuvo įgyvendinti. 2016 metais VšĮ Kelmės ligoninė ne tik nepapildė turimos licencijos, teikdama naujų paslaugų profilius, bet ir sumažino paslaugų skaičių, nes rajono gyventojams nebeteikiamos ortodonto paslaugos.

2017 metais vykdant restruktūrizacijos plane numatytus uždavinius ir didinant Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje lovų skaičių iki 65 lovų, įstaiga gali neužtikrinti lovų užimtumo, nes 2016 metais minėtame skyriuje 15 proc. lovų buvo neužimtos.

Pasikeitus Viešųjų įstaigų įstatymui, savivaldybės taryba ligoninės įstatų nepakeitė, juose nurodyta viešosios įstaigos vadovo atleidimo tvarka nebeatitinka galiojančiame įstatyme nustatytos specialiosios įstaigos vadovo atšaukimo tvarkos.

Audito metu nustatyta, kad įstaigos vadovo pateiktoje 2016 metų veiklos ataskaitoje įstaigos vadovo darbo užmokestis nurodytas tik už atliekamas įstaigos vadovo funkcijas. Pagal Darbo kodeksą darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį, darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, tiesiogiai išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą. Kitas išmokas sudaro komandiruočių, kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

VšĮ Kelmės ligoninė savo pastebėjimuose nurodo, kad informacija apie vadovo darbo užmokestį pateikta teisingai, vadovaujantis LR Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatyta tvarka. Kontrolės ir audito tarnybos nuomone, įstaigos direktorė toje pačioje darbovietėje atliko papildomas pareigas – dirbo 0,25 etato gydytoja neurologe Nervų ligų skyriuje bei 0,25 etato gydytoja neurologe konsultacijų poliklinikoje, todėl jos, kaip įstaigos vadovės darbo užmokestį sudaro gaunamas darbo užmokestis už pagrindinį darbą ir papildomus darbus.

Visą straipsnį skaitykite liepos 26 d. „Bičiulyje“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA