BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Viešųjų pirkimų tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, atliko UAB „Kelmės vietinis ūkis“ vykdyto viešojo pirkimo „Šiukšliavežio pirkimas“ vertinimą.

2017 birželio 20 d. pirkimo paraiškoje UAB „Kelmės vietinis ūkis“ nurodė, kad planuojama maksimali pirkimo vertė su PVM yra 65 000,00 Eur, arba 53 719,01 Eur be PVM. Pirkimas vykdytas kaip mažos vertės pirkimas, apie jį neskelbiant ir apklausiant pasirinktus tiekėjus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis.

UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktoriaus 2017 liepos 14 d. įsakyme nurodyta viešųjų pirkimų komisijai atlikti apklausą dėl šiukšliavežio pirkimo. Komisija pakvietė tris tiekėjus pateikti pasiūlymus, tačiau pasiūlymą pateikė tik viena įmonė UAB „Transkonta“. UAB „Kelmės vietinis ūkis“ sudarė šiukšliavežio pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje nurodyta kaina – 54 200,00 Eur be PVM, arba 65 582,00 Eur su PVM.

Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, kad mažos vertės pirkimai atliekami vadovaujantis Mažos vertės pirkimų apraše nustatytomis taisyklėmis. Mažos vertės pirkimas, apie jį neskelbiant viešai, gali būti atliekamas, jeigu numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur bei kitais, Apraše nurodytais atvejais. Nustatyta, kad pirkimo būdas – apklausa, apie ją neskelbiant, neatitinka Aprašo nurodytų reikalavimų, todėl pirkimas privalėjo būti vykdomas apie jį skelbiant viešai.

Be to, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ nepateikė dokumentų, kuriuose būtų užfiksuoti tiekėjų, kviečiamų į apklausą, pasirinkimo motyvai. Viešųjų pirkimų tarnyba pagal viešai pateikiamą informaciją nustatė, jog tik UAB „Transkonta“ savo veiklos aprašyme nurodo prekybą komunaline technika. Tuo tarpu kitos dvi įmonės, pakviestos teikti pasiūlymus savo veiklos aprašymuose nurodo siurblių, hidrovariklių remontą bei prekybą sunkiuoju transportu: sunkvežimiais, kranais, savivarčiais, t. y. Viešųjų pirkimų komisija neįsitikino, kad kviečiami į apklausą tiekėjai turi realias galimybes pateikti reikalaujamą prekę ir tuo neužtikrino, kad būtų sudaryta reali konkurencija tarp tiekėjų, kad UAB „Kelmės vietinis ūkis“ galėtų išsirinkti jai reikalingą prekę iš konkurencingų pasiūlymų. Laikoma, kad konkurencija yra dirbtinai sumažinta, kai pirkimu nepagrįstai sudaromos palankesnės ar nepalankesnės sąlygos tam tikriems tiekėjams.

Įvertinusi išdėstytą, Viešųjų pirkimų tarnyba konstatuoja, kad UAB „Kelmės vietinis ūkis“, vykdydama pirkimą neskelbiamos apklausos būdu, nesivadovavo Aprašu ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, o viešai nepaskelbusi apie pirkimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme nurodytus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus ir neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo siekimo.

Vokai su pasiūlymais buvo atplėšti 2017 liepos 28 d. Komisijos posėdžio protokole užfiksuota, kad posėdyje dalyvavo: posėdžio pirmininkas D. P. (įmonės vadovas); posėdžio sekretorė B.S. (Viešųjų pirkimų komisijos narė), bei T. P. Viešųjų pirkimų tarnyba pastebėjo, kad Viešųjų pirkimų komisija sudaryta 2013 liepos 10 d. UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktoriaus įsakymu iš trijų narių, iš kurių tik vienas – B.S. teisėtai dalyvavo 2017 liepos 28 d. posėdyje. Kiti du asmenys dalyvavo posėdyje neturėdami tam įgaliojimų ir teisinio pagrindo – UAB „Kelmės vietinis ūkis“ neturi direktoriaus įsakymo, kuriuo būtų pakeista Viešųjų pirkimų komisijos sudėtis. UAB „Kelmės vietinis ūkis“ neužtikrino viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos, nustatytos Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamente, laikymosi, nes neįformino įmonės vadovo įsakymu Viešųjų pirkimų komisijos sudėties pakeitimo ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, nustatančias, kad Viešųjų pirkimų komisija dirba pagal ją sudariusios perkančiosios organizacijos patvirtintą darbo reglamentą.

Be to, asmenys, dalyvavę Viešųjų pirkimų komisijos darbe ir pasirašę Viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolą, prieš tai nepasirašė privalomų dokumentų, t. y. konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintą skaidrumo principą.

Komisija, atplėšusi tiekėjo su pasiūlymu pateiktą voką, surašė vienintelį protokolą, tačiau kitų savo sprendimų protokolais neįformino – neparinko viešojo pirkimo būdo, nors Viešųjų pirkimų įsakyme nurodyta atlikti apklausą, tačiau nenurodyta ar apklausa turi būti skelbiama ar ne, o Darbo reglamente nustatyta, jog pirkimo būdą parenka Viešųjų pirkimų komisija; nesvarstė ar pateiktas pasiūlymas atitinka kvietime nustatytus reikalavimus; nepriėmė sprendimo dėl laimėjusio pasiūlymo ir sutarties sudarymo, kaip tai numatyta Darbo reglamente. Tuo Viešųjų pirkimų komisija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Nustatyta, kad sudarydama sutartį UAB „Kelmės vietinis ūkis“ nenurodė jos sudarymo datos, pirmasis šiukšliavežio perdavimo-priėmimo aktas datuotas 2017 rugpjūčio 1 d. Sutartį UAB „Kelmės vietinis ūkis“ CVP IS paviešino 2017 rugsėjo 26 d., nurodydama, kad sutartis sudaryta 2017 liepos 28 d.

Viešųjų pirkimų tarnyba konstatavo, kad pavėluotai paviešindama sudarytą Sutartį, t. y. praleidusi Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą 15 dienų terminą, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, UAB „Kelmės vietinis ūkis“, nesutikusi su Viešųjų pirkimų tarnybos išvada, gali ją apskųsti teismui.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA