BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Lapkričio 2 dieną redakcija gavo skundą, kad spalio 24 dieną vykusiame Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo posėdyje buvo paremti savivaldybės administracijos darbuotojų vaikai. Šis skundas paskatino pasidomėti, kaip Kelmės rajono savivaldybėje skirstomos Studijų rėmimo programos lėšos.

„Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo“ 27 punktas skelbia „Stipendijų skyrimo tvarka skelbiama rajono spaudoje ir internetinėje svetainėje“. Savivaldybės interneto svetainėje šios medžiagos rasti nepavyko, o kada buvo skelbiama spaudoje – neaišku. Ar visiems Kelmės rajono gyventojams, jų studijuojantiems vaikams yra prieinama medžiaga apie galimybę kreiptis į rajono savivaldybę dėl paramos?

Savivaldybės administracijos direktorės I. Sirusienės buvo paklausta, kiek Studijų rėmimo programos lėšų buvo skirta 2015 ir 2016 metais, paprašyta pateikti duomenis už 2015 ir 2016 metus kam (nurodant konkrečias pavardes, skyrimo kriterijų ir mokymo įstaigos pavadinimą) ir kokio dydžio stipendijos, parama buvo skirtos? Ar tai tiesa, kad Tarybos, skirstančios studijų rėmimo lėšas, posėdyje buvo paremti savivaldybės administracijos darbuotojų vaikai? Ar kitų gyventojų prašymų nebuvo, ar lėšos paskirstytos pagal pirmumo kriterijus? Kiek ne mūsų rajono studentų (kokių mokymo įstaigų ir už kokius atliktus tyrimus) šiemet gavo mūsų rajono savivaldybės paramą?

Sudomino ir „Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo“ 22 punktas, kuris skelbia „Tarybą sudaro septyni nariai: trys savivaldybės tarybos nariai, du savivaldybės administracijos darbuotojai, du visuomeninių organizacijų atstovai“. Savivaldybės interneto svetainėje pateikiama ši Studijų rėmimo programos taryba: pirmininkas I. Šimkus, nariai: D. Balčiūnienė, J. Gaupšienė, R. Každailienė, S. Jokubauskas, L. Paradnikienė, E. Ūksas. Taigi, Taryboje dirba trys savivaldybės tarybos nariai (I. Šimkus, D. Balčiūnienė, E. Ūksas), trys savivaldybės administracijos darbuotojai (J. Gaupšienė, R. Každailienė, S. Jokubauskas) ir tik viena visuomeninės organizacijos atstovė L Paradnikienė. Kodėl šios komisijos darbe nėra nė vieno jaunimo visuomeninių organizacijų atstovo? Juk paramos skyrimas mokymuisi – ypač aktualus klausimas jaunimui!

Kodėl informacija apie galimybę gauti paramą studijoms yra pasiekiama nedideliam būriui Kelmės rajono gyventojų? Ar negalima būtų savivaldybės svetainėje skelbti informacijos apie studijų rėmimą ir kviesti studentus pasinaudoti parama, informuojant, kada vyks Tarybos, skirstančios šias lėšas, posėdžiai?

Lapkričio 29 dieną redakciją pasiekė savivaldybės administracijos direktorės I. Sirusienės atsakymas: „Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-241 patvirtinta Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarka.

[…] Informacija dėl paramos studentams yra vieša, teikiama Socialinės paramos skyriuje ir seniūnijose, kai šeimos kreipiasi dėl piniginės socialinės paramos ar išmokų vaikams. Išsiaiškinus situaciją, minėtose kreipimosi vietose priimami prašymai. Informacija apie paramą taip pat teikiama nevyriausybinių organizacijų susirinkimuose bei susitikimuose su universitetų ir kolegijų dėstytojais, studentais. Informacija apie studijų rėmimo programą yra skelbiama Kelmės tinklalapyje.

2015 m. studijų rėmimo programai skirta 7800 Eur, panaudotos visos skirtos lėšos.

2016 m. studijų rėmimo programai skirta 8800 Eur.

2015 m. įvyko penki Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybos posėdžiai. Juose buvo svarstyti 42 studentų prašymai dėl paramos.

Šiaulių valstybinė kolegija ir Šiaulių universitetas, su kuriais Savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, pateikė studentų, pretenduojančių gauti Kelmės rajono savivaldybės vardines stipendijas, sąrašus. Atsižvelgiant į studentų mokymosi rezultatus ir pasiekimus, atrinkta 16 kandidatūrų, kuriems buvo skirtos vardinės stipendijos. Išmokėti 1654 Eur. Šešiems studentams vardinės stipendijos neskirtos.

Atsižvelgiant į Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarkos aprašo 17 punktą (susidariusią sunkią studentų materialinę padėtį), 22 studentams buvo skirta vienkartinė parama. Išmokėti 6146 Eur. Minėti asmenys studijavo Vilniaus universitete, Kauno technologijos universitete, Šiaulių universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Aleksandro Stulginskio universitete, Mykolo Romerio universitete, Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Kauno kolegijoje, Šiaulių kolegijoje, Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje.

Vienkartinė parama skiriama vieną kartą per metus ne daugiau kaip 1 MMA (atsižvelgiant į turimas lėšas) tik Kelmės rajone gyvenamąją vietą deklaravusiems studentams, neatsižvelgiant į tai, kurioje mokymosi įstaigoje jie mokosi. Į paramą turi teisę pretenduoti visi studentai iš Kelmės rajono.

2016 m. balandžio 27 d. vykusiame Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybos posėdyje buvo svarstyti 7 studentų prašymai dėl vienkartinės paramos. Atsižvelgus į studijų rezultatus, motyvaciją ir šeimos materialinę padėtį, vienkartinė 215 Eur parama buvo skirta 6 studentams ir 300 Eur – 1 studentui. Minėti asmenys studijavo Mykolo Romerio universitete, Vilniaus universitete, Šiaulių universitete, Kauno technologijos universitete, Šiaulių valstybinėje kolegijoje. Šiaulių valstybinė kolegija pateikė studentų, pretenduojančių gauti Kelmės rajono savivaldybės vardines stipendijas, sąrašus. Atsižvelgiant į studentų mokymosi rezultatus ir pasiekimus, Šiaulių valstybinės kolegijos 7 studentams buvo skirtos 215 Eur ir 1 studentui 300 Eur vardinės stipendijos.

2016 m. spalio 24 d. vykusiame Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybos posėdyje buvo svarstyti 5 studentų prašymai dėl vienkartinės paramos. Atsižvelgus į studijų rezultatus, motyvaciją ir šeimos materialinę padėtį, vienkartinė 380 Eur parama buvo skirta visiems prašymus pateikusiems studentams. Minėti asmenys studijuoja Vytauto Didžiojo universitete, Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, Kauno kolegijoje, Aleksandro Stulginskio universitete, Vilniaus universitete.

2016 m. lapkričio 17 d. vykusiame Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybos posėdyje buvo svarstyti Šiaulių valstybinės kolegijos 8 studentų prašymai dėl vardinės stipendijos skyrimo. Vardinės 230 Eur stipendijos skirtos 2 studentams, vardinės 160 Eur stipendijos skirtos 4 studentams. Vardinė 300 Eur stipendija skirta 1 studentui, 100 Eur stipendija skirta 1 studentui.

2016 m. lapkričio 24 d. vykusiame Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybos posėdyje buvo svarstyti 7 studentų prašymai dėl vienkartinės paramos. Atsižvelgus į studijų rezultatus, motyvaciją ir šeimos materialinę padėtį, vienkartinė 285 Eur parama buvo skirta visiems prašymus pateikusiems studentams. Minėti asmenys studijuoja Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Šiaulių universitete, Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.

Išsamesnės informacijos apie paramą gavusius asmenis teikti negalime. Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybos nariai naudojasi informacija apie asmens duomenis ir privalo išsaugoti informacijos konfidencialumą.

Vardinės stipendijos kitų rajonų studentams, studijuojantiems mokyklose, su kuriomis Kelmės rajono savivaldybė yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartis, nebuvo skirtos, nes studentai neatlieka jokių užsakomųjų tyrimų ir analizių. Apie tai yra informuoti Šiaulių valstybinės kolegijos ir Šiaulių universiteto studentai, dėstytojai.

Kelmės rajono savivaldybės studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybą sudaro 7 nariai, tarp kurių visuomeninių organizacijų atstovės yra dvi: J. Gaupšienė ir L. Paradnikienė.

Jūsų siūlymas į Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybą įtraukti jaunimo organizacijos atstovą buvo svarstytas Studijų rėmimo programos taryboje. Pasiūlymas tai padaryti pateiktas Savivaldybės merui.

Dėkojame Jums už pateiktas pastabas, pasiūlymus, į kuriuos atsižvelgsime, siekdami paremti kuo daugiau studijuojančių Kelmės rajono jaunuolių.“

Administracijos direktorės I. Sirusienės atsakymas platus, tačiau į pagrindinį klausimą –kelių savivaldybės darbuotojų vaikai – studentai paremti ir kokia suma – neatsakyta.

Kadangi išsamesnės informacijos apie tai nepavyko gauti dėl Asmens duomenų apsaugos įstatymo, teko gruodžio 2 dieną dar kartą kreiptis į savivaldybės administracijos direktorę I. Sirusienę su prašymu pateikti nuasmenintus duomenis, kelių buvusių ir esamų savivaldybės darbuotojų vaikai – studentai gavo paramą, kokio dydžio ir kiek kartų. Prieš tai buvo pasikonsultuota su Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos Informacijos ir technologijų skyriaus vyriausiąja specialiste Raminta Sinkevičiūte-Šečkuviene, kuri atsakė, kad nuasmenintą informaciją apie tam tikras veiklas, kai asmenys nėra vieši, institucija gali pateikti ir tai yra teisinga asmens duomenų apsaugos požiūriu.

Gruodžio 9 dieną savivaldybės administracijos direktorės I. Sirusienės atsiųstame atsakyme rašoma: „Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos asmenų duomenų teisinės apsaugos įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, duomenų apie studentus, kurių tėvai dirbo ar dirba Kelmės rajono savivaldybėje, neteiksime. Pateikus studentų nuasmenintus duomenis, gali būti netiesiogiai nustatyta asmens tapatybė“.

Įdomus atsakymas. Kaip žurnalistė, gavusi nuasmenintus duomenis kelių savivaldybės darbuotojų vaikai – studentai gavo paramą, kokio dydžio ir kiek kartų, gali nustatyti asmens tapatybę?

Studijų rėmimo programai lėšos skiriamos iš biudžeto, t. y. iš mūsų, mokesčių mokėtojų, pinigų. Kas gina mūsų interesus, kaip naudojami mokesčių mokėtojų pinigai?

Jei jau skiriama parama, tai ji turėtų būti vieša, studentai, ją gavę, turėtų pasirašyti sutikimą, leidžiantį skelbti jų pavardes. Ar šie įslaptinti duomenys – ne landa korupcijai? Kas užtikrins, kad būtent tie studentai gavo paramą? O gal šie pinigai nukeliavo kur nors kitur?

Jau penkeri metai kaip patvirtinta Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tvarka, yra skirstomi pinigai. Kada ir kas tikrino, ar racionaliai naudojami mokesčių mokėtojų pinigai? Savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė atsakyme rašo: „Vadovaujantis Studijų rėmimo programos lėšų skirstymo tarybos darbo reglamento 29 punktu, Savivaldybės centralizuoto vidaus audito skyriui derinant 2017 metų vidaus audito planą bus pavesta 2017 metų pirmą ketvirtį išanalizuoti šios programos lėšų panaudojimo efektyvumą.“

Taigi, atsakymą sužinosime tik kitais metais.

Tačiau grįžkime prie pirmojo savivaldybės administracijos direktorės I. Sirusienės atsakymo. Kas neatidžiai skaitėte, dar kartą perskaitykite.

Redakciją pasiekusiame skunde minimas spalio 24 dienos posėdis. Per tą posėdį, pasak skundo, iš 5 paremtų studentų paramą gavo 4 buvusių ir esamų savivaldybės darbuotojų vaikai – studentai.

Ar atkreipėte dėmesį į paramos sumą? O vertėjo!

Pagal Studijų rėmimo programos tvarkos aprašą vienkartinė parama skiriama vieną kartą per metus ne daugiau kaip 1 MMA (380 Eur – aut. pastaba), atsižvelgiant į turimas lėšas.

Balandžio 27 dieną 6 studentams skiriama 215 Eur ir vienam – 300 Eur parama. Lapkričio 24 dieną 7 studentams skiriama 285 Eur parama.

Tačiau spalio 24 dieną, kai, pasak skundo autoriaus, buvo paremti savivaldybės darbuotojų vaikai – studentai, jiems skiriama didžiausia – 380 Eur suma.

O dabar apie informacijos viešumą ir jos pasiekiamumą visiems Kelmės rajono gyventojams, turintiems vaikų – studentų ir prispaustiems sunkios materialinės padėties.

Kaip jau buvo rašyta, apie Studijų rėmimo programą informacijos savivaldybės svetainėje nepavyko rasti. Ši informacija atsirado tik… lapkričio 17 dieną, po to, kai žurnalistė kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorę. Ją galima rasti grafoje „Socialinė parama“. Tačiau ar gyventojams ne paprasčiau ją būtų rasti grafoje „Gyventojams“?

Nusistebėjimą kelia ir Tarybos, skirstančios lėšas, narių skyrimas. Kodėl į Tarybos narius įtraukiama ir savivaldybės darbuotoja, ir visuomenės organizacijos atstovė (savivaldybės administracijos direktorė I. Sirusienė taip ir neatsakė kokios – aut. pastaba) J. Gaupšienė. Ar rajone nėra nė vienos jaunimo organizacijos?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Prieš tai buvęs įrašas
«
Sekantis įrašas
»
UAB ROSEBA