BIČIULIS

Loreta DIRBANAUSKAITĖ

Dar praėjusių metų pabaigoje UAB „Kelmės autobusų parkas“ direktorius A. Butkus kreipėsi į savivaldybės tarybą su prašymu leisti imti paskolą iš banko. Dalį paskolos buvo planuojama panaudoti autobusams pirkti, kitą dalį – autobusų ir didžiagabaričių automobilių plovyklai statyti.

Tačiau paaiškėjo, kad savivaldybės bendrovė, norinti pradėti vykdyti naują ūkinę veiklą, turi gauti Konkurencijos tarybos sutikimą. Tąkart savivaldybės taryba pritarė tik tai daliai paskolos, kuri skirta autobusams pirkti.

Kelmės rajono savivaldybės administracija 2017 m. gruodžio 19 d. kreipėsi į Konkurencijos tarybą dėl sutikimo Kelmės rajono savivaldybei patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą UAB „Kelmės autobusų parkas“.

Vietos savivaldos įstatyme numatyta, jog savivaldybės valdomi juridiniai asmenys nevykdo ūkinės veiklos, išskyrus, kai vykdoma veikla yra būtina siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus ir, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, kiti ūkio subjektai tokios veiklos nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems interesams patenkinti, ir tik jeigu dėl to nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės. Jei nėra pažeidžiamos šios sąlygos, savivaldybė gali steigti naują juridinį asmenį ūkinei veiklai vykdyti arba patikėti naujos ūkinės veiklos vykdymą jau veikiantiems savivaldybės valdomiems juridiniams asmenims, tik gavusi išankstinį konkurencijos tarybos sutikimą.

Be to, Vietos savivaldos įstatyme nurodyta, kad Konkurencijos taryba neduoda sutikimo, jeigu savivaldybė per 6 mėnesius iki prašymo dėl leidimo išdavimo neįvykdė konkurencingos procedūros arba jeigu įvykdytos konkurencingos procedūros rezultatai rodo, kad rinkoje veikiantys ar potencialiai galintys veikti ūkio subjektai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, gali užtikrinti tinkamos veiklos vykdymą.

„Konkurencijos taryba konstatavo, kad didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugų teikimas laikytinas ūkine veikla. Savivaldybė nepateikė duomenų, kurie pagrįstų, kad šios ūkinės veiklos vykdymas yra būtinas siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus, t.y. nebuvo pateikta argumentų, kokį poveikį šių paslaugų teikimas turėtų saugant aplinką nuo taršos ir kaip tai pagerintų šiuo metu savivaldybėje esančią situaciją; nebuvo nurodyta, kokiu būdu Savivaldybė nustatė gyventojų poreikį naudotis didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugomis.

Savivaldybė, pavesdama savo kontroliuojamam ūkio subjektui vykdyti ūkinę veiklą, privalo tenkinti būtent gyventojų interesus. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad bendruomenės bendriesiems interesams tenkinti skirtomis paslaugomis galėtų būti laikomos tik savivaldybės gyventojams teikiamos paslaugos arba paslaugos, būtinos savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti.

Prašyme savivaldybė nurodė, kad įrengus plovyklą ir pradėjus teikti didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugas UAB „Kelmės autobusų parkas“ ne tik užsidirbtų papildomų pajamų (teikdama paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims), bet ir plautų savo įmonės keleivinius autobusus. Tai patvirtina, kad minėtų paslaugų teikimą pavedant UAB „Kelmės autobusų parkas“ būtų tenkinami konkrečios įmonės, o ne savivaldybės gyventojų interesai.

Atsižvelgiant į tai, kad didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugos yra skirtos ūkio subjektų interesams tenkinti ir nėra susijusios su Vietos savivaldos įstatyme nurodytų savarankiškųjų savivaldybės funkcijų įgyvendinimu, konstatuotina, kad šios ūkinės veiklos vykdymo pavedimas UAB „Kelmės autobusų parkas“ nebūtų susijęs su savivaldybės bendruomenės bendrųjų interesų tenkinimu.

Konkurencinga procedūra turi būti vykdoma vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu arba savivaldybės parengta tvarka, vadovaujantis viešumo, atvirumo, skaidrumo, nediskriminavimo ir sąžiningumo principais.

Savivaldybė kartu su prašymu Konkurencijos tarybai pateikė Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu patvirtintą Konkurencingų procedūrų vykdymo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, tačiau jis buvo patvirtintas savivaldybės organizuotai apklausai jau pasibaigus, todėl Savivaldybė tuo metu negalėjo vadovautis aprašo nuostatomis. Savivaldybė Konkurencijos tarybai nepateikė kitų tvarkų ar aprašų, kurie būtų galioję savivaldybės organizuotos apklausos metu.

Savivaldybės internetiniame puslapyje, savivaldybės Facebook paskyroje ir vietinėje spaudoje, kuriuose buvo paskelbta apie savivaldybės vykdomą apklausą, skelbiama informacija paprastai yra aktuali tik atitinkamam regionui, todėl manytina, kad apklausa buvo organizuojama tik šio regiono, o ne visos Lietuvos mastu. Didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslauga nėra sudėtinga ar specifinė tik tam tikram regionui būdinga paslauga, todėl tokią paslaugą pradėti teikti Kelmės mieste galėtų būti suinteresuoti ir kituose Lietuvos regionuose šiuo metu veikiantys ūkio subjektai, kuriems informacija apie savivaldybės organizuojamą apklausą nebuvo suteikta. Atsižvelgiant į tai, savivaldybės organizuota apklausa neatitiko atvirumo principo.

Savivaldybė apie apklausą paskelbtoje informacijoje nurodė plovyklos tipo (tunelinė ar bekontaktė), aptarnaujamų transporto priemonių maksimalaus dydžio (ilgis – 17,8 metrai, aukštis – 4 metrai, plotis – 2,7 metrai), paslaugos teikimo trukmės (ne trumpiau kaip 10 minučių) bei paslaugos teikimo būdo (plauna plovėjas arba pats vairuotojas) reikalavimus, tačiau daugiau jokie kainai ar paslaugos kokybei taikomi reikalavimai nebuvo nustatyti. UAB „Račkausko Agrotech“ teikiama paslauga formaliai atitiko visus paskelbtoje informacijoje nurodytus reikalavimus, tačiau jos komercinis pasiūlymas buvo pripažintas netinkamu remiantis patogumo ir kainos kriterijais. Atsižvelgiant į tai, kad savivaldybė nebuvo patvirtinusi ir viešai paskelbusi objektyvių kriterijų (savivaldybė priėmė aprašą jau pasibaigus apklausai), kuriais vadovaujantis bus vertinami ūkio subjektų pateikti komerciniai pasiūlymai, savivaldybės organizuota apklausa neatitiko skaidrumo principo.

Apklausos metu UAB „Račkausko Agrotech“ teikiamų paslaugų kokybę tikrino UAB „Kelmės autobusų parkas“, kuriai, neatsiradus tinkamiems paslaugos teikėjams, būtų pavestas didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugų teikimas. Nors Kelmės rajono savivaldybės apklausoje pateiktus reikalavimus paslaugų teikėjui bendrovė objektyviai atitiko, tačiau buvo pripažinta, kad bendrovė yra netinkamas paslaugų teikėjas. Būtent UAB „Kelmės autobusų parkas“, būdama suinteresuota teikti paslaugas, nustatė, kad bendrovės teikiamos paslaugos yra netinkamos kainos ir kokybės atžvilgiu. Atsižvelgiant į tai, kad bendrovės komercinis pasiūlymas dėl didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugų teikimo buvo pripažintas netinkamu remiantis įmonės, kuriai norima pavesti minėtosios paslaugos teikimą, pateiktu paslaugos kokybės ir kainos vertinimu, kuris nebuvo pagrįstas objektyviais ir iš anksto žinomais kriterijais, savivaldybės organizuota apklausa neatitiko sąžiningumo principo.

Savivaldybė neįrodė, kad didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslauga yra būtina, siekiant patenkinti bendruomenės bendruosius interesus, o ne UAB „Kelmės autobusų parkas“ poreikius. Apklausa parodė, kad yra bent viena bendrovė galinti teikti minėtas paslaugas, o apklausa buvo orientuota tik į Kelmės rajono bendroves, o pagal paslaugų pobūdį jas galėtų teikti ir kiti potencialūs konkurentai, veikiantys kitose Lietuvos vietovėse. Savivaldybės organizuota apklausa nebuvo vykdoma pagal iš anksto parengtą, viešai paskelbtą tvarką, o apklausa neatitinka atvirumo, skaidrumo ir sąžiningumo principų, todėl objektyviai neparodo, kad kiti ūkio subjektai didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugų nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina. Todėl patikint didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugų teikimą UAB „Kelmės autobusų parkas“ galėtų būti teikiamos privilegijos konkretiems paslaugų teikėjams arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės.

Konkurencijos taryba nutarė neduoti sutikimo Kelmės rajono savivaldybei patikėti didžiagabaričių ir (ar) sunkiasvorių transporto priemonių plovimo paslaugų teikimą UAB „Kelmės autobusų parkas“.

Nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

UAB ROSEBA